ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fervently*

F ER1 V AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fervently, -fervently-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
FERVENTLY F ER1 V AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervently (a) fˈɜːʳvəntliː (f @@1 v @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adv}fervently [Add to Longdo]
heiß {adv}fervently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervent \Fer"vent\, a. [F. fervent, L. fervens, -entis. p. pr.
   of fervere o the boiling hot, to boil, glow.]
   1. Hot; glowing; boiling; burning; as, a fervent summer.
    [1913 Webster]
 
       The elements shall melt with fervent heat. --2 Pet.
                          iii. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Warm in feeling; ardent in temperament; earnest; full of
    fervor; zealous; glowing.
    [1913 Webster]
 
       Not slothful in business; fervent in spirit. --Rom.
                          iii. 11.
    [1913 Webster]
 
       So spake the fervent angel.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A fervent desire to promote the happiness of
       mankind.               --Macaulay.
    -- {Fer"vent*ly}, adv. -- {Fer"vent*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       Laboring fervently for you in prayers. --Col. iv.
                          12.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervently
   adv 1: with passionate fervor; "both those for and against are
       fervently convinced they speak for the great majority of
       the people"; "a fierily opinionated book" [syn:
       {fierily}, {fervently}, {fervidly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top