ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aplastic anemia*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aplastic anemia, -aplastic anemia-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aplastic Anemiaโรคโลหิตจางที่มีลักษณะบกพร่องของอวัยวะที่ก่อให้เกิดเลือด (เช่นไขกระดูก) และเกิดจากสารพิษ (เช่นสารเคมีหรือรังสีเอกซ์) หรือไม่ทราบสาเหตุในแหล่งกําเนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All her blood counts are down. It's a new symptom, aplastic anemia.เกล็ดเลือดเธอต่ำ นี่เป็นอาการใหม่ Lucky Thirteen (2008)
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)
Aplastic anemia.แอพลาสติก อะนีเมีย ไป For Whom the Bell Tolls (2013)
Go. Aplastic anemia.แอพลาสติด อะนีเมีย For Whom the Bell Tolls (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
障碍性贫血[zhàng ài xìng pín xuè, ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia (med.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再生不良性貧血[さいせいふりょうせいひんけつ, saiseifuryouseihinketsu] (n) aplastic anemia; aplastic anaemia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aplastic anemia \A*plas"tic a*ne"mi*a\, n. [from {aplasia[2]}.]
   (Med.)
   an anemia characterized by substantial reduction or cessation
   of production of red blood cells and hemoglobin by the bone
   marrow. --Stedman
 
   Syn: Ehrlich's anemia; anemia gravis.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top