ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*龙*

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -龙-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: Decomposition: 尤 (yóu ㄧㄡˊ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] A dragon,  Rank: 696
[袭, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 1,213
[庞, páng, ㄆㄤˊ] disorderly, messy; huge, big
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A dragon 龙 inside a house 广,  Rank: 1,849
[笼, lóng, ㄌㄨㄥˊ] basket; cage; bamboo basket used to serve dimsum
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 1,928
[垄, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,336
[拢, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] to collect, to bring together
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 2,374
[宠, chǒng, ㄔㄨㄥˇ] to love; to favor, to pamper, to spoil; concubine
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 2,422
[胧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 2,837
[聋, lóng, ㄌㄨㄥˊ] deaf
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,873
[咙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] throat
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,027
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 3,184
[陇, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] a mountain located in the Shanxi provice
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 3,353
[珑, lóng, ㄌㄨㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,797
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 4,015
[茏, lóng, ㄌㄨㄥˊ] tall grass; water-weeds
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 4,743
[泷, lóng, ㄌㄨㄥˊ] raining; wet, soaked; rapids; a river in Guangdong
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,977
[垅, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 5,281
[砻, lóng, ㄌㄨㄥˊ] millstone; to grind, to mill
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,566
[眬, lóng, ㄌㄨㄥˊ] faint, fuzzy, blurry
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 6,103
[栊, lóng, ㄌㄨㄥˊ] cage, pen; grating
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,357

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]
[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]
一条[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]
[fēi lóng, ㄈㄟ ㄌㄨㄥˊ, / ] wyvern (type of dragon), #17,168 [Add to Longdo]
雪铁[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]
马精神[lóng mǎ jīng shén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] old but still full of vitality (成语 saw), #19,235 [Add to Longdo]
[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation), #19,859 [Add to Longdo]
[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
[Jiǔ lóng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Kowloon (Hong Kong), #20,490 [Add to Longdo]
[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet, #20,877 [Add to Longdo]
[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, / ] longan fruit (Dimocarpus longan), #22,028 [Add to Longdo]
[Mǎ lóng, ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Malong (place in Yunnan), #22,390 [Add to Longdo]
[Lóng Wáng, ㄌㄨㄥˊ ㄨㄤˊ, / ] the Dragon King of the Eastern Sea (in mythology), #22,434 [Add to Longdo]
[ní lóng, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] nylon, #25,072 [Add to Longdo]
卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #25,941 [Add to Longdo]
[Huáng lóng, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Huanglong (place in Shaanxi), #26,089 [Add to Longdo]
[Lóng yán, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] Longyan prefecture level city in Fujian, #26,206 [Add to Longdo]
[Lóng quán, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] (N) Longquan (city in Zhejiang), #26,429 [Add to Longdo]
李小[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert, #26,738 [Add to Longdo]
[Hè Lóng, ㄏㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] He Long (1896-1969), important communist military leader, died from persecution during the Cultural Revolution, #26,891 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Longjing county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin; also Longjing tea 龍井茶|井茶, #29,217 [Add to Longdo]
[wū lóng chá, ㄨ ㄌㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] Oolong tea, #29,231 [Add to Longdo]
[lóng gǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨˇ, / ] keel, #29,493 [Add to Longdo]
去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going, #29,885 [Add to Longdo]
[Lóng shān, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ, / ] (N) Longshan (place in Hunan); Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #30,830 [Add to Longdo]
[Hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Helong county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #32,437 [Add to Longdo]
[Lóng jiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] (N) Longjiang (place in Heilongjiang), #34,144 [Add to Longdo]
车水马[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic, #35,005 [Add to Longdo]
麦德[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Metro supermarket chain (originally German), #35,635 [Add to Longdo]
岗区[Lóng gǎng qū, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #35,727 [Add to Longdo]
[Yún lóng, ㄩㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Yunlong (place in Yunnan), #36,745 [Add to Longdo]
混杂[yú lóng hùn zá, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] lit. fish and dragons mixed in together (成语 saw); fig. crooks mixed in with the honest folk, #37,580 [Add to Longdo]
[wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon dance, #38,168 [Add to Longdo]
[Gǔ Lóng, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gu Long (Taiwanese writer), #38,445 [Add to Longdo]
[Lóng kǒu, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong, #39,719 [Add to Longdo]
[Yà lóng wān, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄢ, / ] Yalong Bay, #41,456 [Add to Longdo]
点睛[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #42,144 [Add to Longdo]
[Lóng hǎi, ㄌㄨㄥˊ ㄏㄞˇ, / ] (N) Longhai (city in Fujian), #42,207 [Add to Longdo]
望子成[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be wearing robes and a crown next,[CN] 你接下来会穿着袍和王冠 The Night Strangler (1973)
Lung-wei![CN] 威! 金雀! {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung Kidnap (1974)
We should have killed Chiang[CN] 我们早该在翔道干掉那小江 {\cH00FFFF}{\3cH000000}We should have killed Chiang Kidnap (1974)
Operation Anvil, the Allied invasion of southern France.[CN] 铁砧行动(也就是"骑兵"行动), 盟军对法国南部的入侵行动 Pincers: August 1944-March 1945 (1974)
- No, from Caltagirone.[CN] - 不 来自卡尔塔吉 Malicious (1973)
Under the dragon's sky, down in the world of the gold[CN] 在巨的天空下, 在黄金的世界里 Stone Wedding (1973)
- You vagabond, you vile shrimp![CN] 你这个流浪汉 你这个可恶的 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Lung-wei![CN] 威! {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei! Kidnap (1974)
Well, lascivious shrimp, beg the Boyar woman if she giveth you life or death![CN] 嗯 色迷迷的小虾 请求这个贵族女子 看她是给你生还是死 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Lung Wei[CN] 威 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung Wei Kidnap (1974)
Many a story has been told about this river... the river gold, guarded by the Nibelungs... and the terrible presence of Loreley.[CN] 这河有许多传说故事... 被尼伯根守卫的河金 恐怖的河姬 The Loreley's Grasp (1973)
Lung-wei[CN] 威 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei Kidnap (1974)
Four tequila.[CN] 四杯舌兰酒 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
We knew each other for 3 months[CN] 威 {\cH00FFFF}{\3cH000000}We knew each other for 3 months Kidnap (1974)
After arrived Kowloon.[CN] 到了九 {\cH00FFFF}{\3cH000000}After arrived Kowloon. Kidnap (1974)
No! Lung-wei...[CN] 不行,威 {\cH00FFFF}{\3cH000000}No! Kidnap (1974)
Two mixing faucets.[CN] 两个混合 The Legend of Paul and Paula (1973)
Turn it off downstairs! Is this a rebellion?[CN] 楼下关水头,你们想造反啊 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Lung-wei...[CN] 威... {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei... Kidnap (1974)
If the god of thunder Tong is really a big group leader Ye[CN] 如果雷公彤真是头大爷的话 {\cH00FFFF}{\3cH000000}If the god of thunder Tong is really a big group leader Ye Sing gei cha low (1974)
Please let me see Lung-wei.[CN] 我求求你让我见见威,可以吗 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Please let me see Lung Kidnap (1974)
The last one was Lung-wei[CN] 最后一个上刑台的是威 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The last one was Lung -wei Kidnap (1974)
Everyone in the salon! Quick.[CN] 沙里个个都来! Celestine, Maid at Your Service (1974)
Don't talk to anyone[CN] 搭船过九,遇见熟人不许招手 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Don't talk to anyone Kidnap (1974)
- Marlon Brando.[CN] - 马白兰度。 40 Carats (1973)
Lung-wei...[CN] 威,不要这样 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei... Kidnap (1974)
Take a taxi to Fuk Ti Road[CN] 再坐的士去九塘福地道 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Take a taxi to Fuk Ti Road Kidnap (1974)
A quarter century ago, millions of people lived in these huts built of straw and mud.[CN] 25年前 百万人民就生活在 这用泥和草糊成的滚地 Chung Kuo - Cina (1972)
Lung-wei Bitch I'm coming with you[CN] 威 臭婊子 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei Bitch 我要跟你走 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l'm coming with you Kidnap (1974)
The ring of the Nibelungen?[CN] 尼伯根之戒? The Devil's Wedding Night (1973)
- The Dragoons, wasn't it, Gruker?[CN] - 骑兵,是吗,格鲁克? Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
"Oolong" is also good... we always drink it and there's no discussion.[CN] 乌茶也很好... 我们一直喝它,没得商量 The Illumination (1973)
Well, I still think it would be worth a trip out to Crocks again.[CN] 我仍然觉得值得再闯 The Satanic Rites of Dracula (1973)
The screams on Lung Cheung Road... lead to the case being cracked wide open lead to the case being cracked wide open[CN] 翔道上的一声叫喊 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The screams on Lung Cheung Road... 揭穿了这件 {\cH00FFFF}{\3cH000000}lead to the case being cracked wide open 历久不能破获的野狼案 {\cH00FFFF}{\3cH000000}lead to the case being cracked wide open Kidnap (1974)
She likes Lung Wei[CN] 他对威有情有义,你放心 {\cH00FFFF}{\3cH000000}She likes Lung Wei Kidnap (1974)
Wash with what? This tap's gone crazy![CN] 洗个死人头,这个水头发神经 Chat sup yee ga fong hak (1973)
-You got tequila?[CN] - 有舌兰酒吗? - 没有 Mean Streets (1973)
-Tequila.[CN] 舌兰酒 Mean Streets (1973)
They are Lung-wei and Niu Ta-kang[CN] 一名威,一名牛大刚 {\cH00FFFF}{\3cH000000}They are Lung -wei and Niu Ta -kang Kidnap (1974)
These are my brothers from Tibet.[CN] 这些都是我当年在西藏天寺同门学艺的 Kung Fu Invaders (1974)
Lung-wei[CN] 威! {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung -wei Kidnap (1974)
Why does it have your byline? It's not discrimination or anything.[CN] 我能告诉乔安和玛丽安 事情的来去脉吗 Scenes from a Marriage (1973)
(narrator) They were well-equipped, well-paid, and gave the girls fine new things like nylons and the jitterbug.[CN] 他们装备精良,军饷也很高, 并给女孩们很好的新东西, 象尼袜和吉特巴舞 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
Lung-wei...[CN] 威,威,你干什么? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Lung Kidnap (1974)
I'm talking about the long lost ring of the Nibelungen...[CN] 我说的是久已失落的尼伯根之戒 The Devil's Wedding Night (1973)
Von Rundstedt, Hitler's general, in full dress uniform.[CN] 冯·德施泰特,希特勒的将军,穿着全套军装 Reckoning: 1945... and After (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top