ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*驱邪*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 驱邪, -驱邪-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱邪[qū xié, ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ, / ] to drive out devils; exorcism, #60,356 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exorcism[CN] 驱邪 Devil Seed (2012)
Did we try to exorcise him?[CN] 我们有没有试着给那人驱邪? Croatoan (2006)
I haven't done many exorcisms, but I don't think that's appropriate.[CN] 我没干过驱邪这种事,但是我觉得这样不太合适吧 A Haunted House (2013)
The TV show said it could get rid of demons[CN] 盐巴,电视上有演过可以驱邪 Zombie Fight Club (2014)
Exorcism.[CN] 驱邪术。 Devil Seed (2012)
No body shits on the Master![CN] 八刹潜藏驱邪出外 Sifu vs. Vampire (2014)
I'm chasing away the evil spirits![CN] -我在驱邪! Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Exorcism. That's what we're here for, right?[CN] 驱邪——这才是正题吧 A Haunted House (2013)
Let's do a little exorcism.[CN] 让我们开始驱邪 A Haunted House (2013)
It's supposed to ward off anything that's harmful or evil.[CN] 有驱邪的作用 The Dead Pool (1988)
Father, exorcise me![CN] 我的神甫,要为我驱邪呀... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Your impotent men with their foolish spells cannot protect you from my power.[CN] 无能的人类跟愚蠢的驱邪物 保护不了你 Bram Stoker's Dracula (1992)
Exorcism?[CN] 驱邪术? Find Me (2014)
I'm fasting for yöur well being.[CN] 我在为你驱邪祈福 Bullett Raja (2013)
That's not ice. It's the hand of God. That's why the adjurists are here.[CN] 那不是冰,那是上帝之手 正因如此这里才有驱邪 The Devil's Tomb (2009)
Those possessed came to my mother to be healed.[CN] 那些中邪的人来找我母亲驱邪 The Grudge 3 (2009)
An exorcism is really in the realm of science fiction, Sarah.[CN] 所有的驱邪仪式 都是电影瞎掰的 The Taking of Deborah Logan (2014)
A close friend of mine is an exorcist[CN] 我有一个姐妹 她会驱邪 The Second Coming (2014)
Exorcise me.[CN] 为我驱邪 Successive Slidings of Pleasure (1974)
Sarah, it's something that we just don't do.[CN] 莎拉, 我们从来都没做过驱邪仪式 The Taking of Deborah Logan (2014)
That amulet, the Egyptians believed, was a charm against evil sendings, such as struck down your father.[CN] 古埃及人相信那个护身符 具有驱邪的灵力 比如说那些害死你父亲的邪气 The Mummy (1932)
I'm here to un-possess you.[CN] 我是来替你驱邪 A Haunted House (2013)
-The adjurists. A group with one purpose.[CN] - 驱邪师,这群人有一个目标 The Devil's Tomb (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top