similarity แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


38 ผลลัพธ์ สำหรับ similarity
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -similarity-, *similarity*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
similarity(n) ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude

Hope Dictionary
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน, ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance, analogy

Nontri Dictionary
similarity(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you seen it before? - I've treated similar cases. เขาได้รับผลจาก ความกดดัน หลังเหตุการณ์รุนแรงบางอย่าง Deep Throat (1993)
At this point, we don't have any leads but we've had similar problems in the past. ถึงตอนนี้เรายังไม่มีผู้ต้องสงสัย... ...แต่เรามีกรณีที่คล้ายคลึงกันในอดีต Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife. ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
That somebody already told me about it-Or something similar. เหมือนกับมีใครบางคนเล่าให้ฟังแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้--หรือบางอย่างทำนองนี้. Suspiria (1977)
All Russian personnel are similarly ordered to evacuate American territory. บุคลากรรัสเซียทั้งหมดจะได้รับ คำสั่งในทำนองเดียวกัน อพยพไปยังดินแดนอเมริกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I received a similar letter. ผมก็ได้รับจดหมายคล้ายแบบนี้ Clue (1985)
There's been similar thefts at the Sheldrake. It's happened here before. แล้วยังมีเหตุการณ์คล้าย ๆ กันเกิดขึ้นที่ โรงแรม เชเดร็ก อีกด้วย Dirty Dancing (1987)
I know someone who went through something very similar ผมรู้จักคนที่เจอคล้ายคุณ The Legend of 1900 (1998)
"I still have not found any robot that bears any similarity to myself. แต่ผมก็ยังไม่พบ หุ่นที่มีอะไรเหมือนผมเลย Bicentennial Man (1999)
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing. คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It is expected that within the next few hours, France will make a similar declaration. - เป็นที่คาดกันว่าขณะนี้... อย่า ๆ พ่อ และในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฝรั่งเศสก็จะประกาศสงครามเช่นเดียวกัน The Pianist (2002)
Which of these are similar triangles? This one or that one? สามเหลี่ยมรูปไหนที่คล้ายกัน รูปนี้หรือรูปนั้น? A Walk to Remember (2002)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
ความละม้าย(n) similarity, See also: resemblance, Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, Example: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
ความคล้ายคลึง(n) resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ข้อเหมือน[khø meūoen] (n) EN: similarity ; thing in common
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
เปรียบ[prīep] (v) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match  FR: être comparable

CMU Pronouncing Dictionary
similarity

Oxford Advanced Learners Dictionary
similarity

WordNet (3.0)
similarity(n) the quality of being similar, Ant. dissimilarity
similarity(n) a Gestalt principle of organization holding that (other things being equal) parts of a stimulus field that are similar to each other tend to be perceived as belonging together as a unit, Syn. law of similarity

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Similarity

n.; pl. -ties [ Cf. F. similarité. ] The quality or state of being similar; likeness; resemblance; as, a similarity of features. [ 1913 Webster ]

Hardly is there a similarity detected between two or three facts, than men hasten to extend it to all. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]


DING DE-EN Dictionary
Ähnlichkeit { f } | Ähnlichkeiten { pl }similarity | similarities [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
同様[どうよう, douyou] (adj-no, adj-na, n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) #527 [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na, n, adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) #2,682 [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
似寄り[により, niyori] (n) similarity [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
類纂[るいさん, ruisan] (n, vs) collection of similar objects; classification by similarity [Add to Longdo]
類似性[るいじせい, ruijisei] (n, adj-no) resemblance; similarity; analogy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0249 seconds, cache age: 1.984 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม