Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ nervous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


81 ผลลัพธ์ สำหรับ nervous  N ER1 V AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -nervous-, *nervous*, nervou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
nervous(adj) กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous(adj) เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท
nervously(adv) อย่างประหม่า
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
nervous Nellie(sl) คนประสาท, See also: คนวิตกกังวล
nervous system(n) ระบบประสาท
nervous breakdown(n) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต, Syn. breakdown

Hope Dictionary
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด, เป็นประสาท, กังวลใจ, เกี่ยวกับประสาท, แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky, timid
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

Nontri Dictionary
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท, หงุดหงิด, กังวลใจ, ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท, อาการทางประสาท, ความขวัญอ่อน, ความกลัว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nervous๑. -ประสาท [ มีความหมายเหมือนกับ neural ]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must be a nervous wreck. คุณจะต้องเป็นซากประสาท Pinocchio (1940)
That's it, you are a nervous wreck! นั่นมันคุณจะเป็นซากประสาท! Pinocchio (1940)
Well, she had a nervous breakdown after her mother's death,  เอ้อ, เธอเป็นโรคประสาท หลังจากแม่ของเธอตาย, Suspiria (1977)
No. I've been nervous lots of times. ไม่ใช่ครับ ผมเคยกลัวหลายครั้งแล้ว Airplane! (1980)
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling. จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด Airplane! (1980)
I could see for the first time that Jimmy was a nervous wreck. ผมน่าจะรู้ตั้งแต่แรกว่า จิมมี่ประสาทกินไปแล้ว Goodfellas (1990)
What are you so nervous about? You were made for each other. คุณจะกลัวไปทำไม พวกคุณถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะ Mannequin: On the Move (1991)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am. ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion. ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
I mean, it was all that "eins, zwei, drei" nonsense that got us all nervous in the first place. ฉันหมายถึง ไอ้ " 1 2 3 " ปัญญาอ่อนนั้น ทำเราประสาทไปหมดแล้ว Cool Runnings (1993)
Look at you... you're a fucking nervous wreck. มองคุณ ... คุณกำลังร่วมเพศประสาท การก่อวินาศกรรม เรื่อ? In the Name of the Father (1993)
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven. เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์... Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervousA bare word of criticism makes her nervous.
nervousA nervous person will not be fit for this job.
nervousBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
nervousBill is nervous about the exam.
nervousHe felt nervous about the result.
nervousHe is nervous about it.
nervousHe looked calm, but actually he was very nervous.
nervousHers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.
nervousHe suffered a nervous breakdown.
nervousHe was nervous because he was leaving for America the next morning.
nervousI always get nervous in her presence.
nervousI always get nervous just before a match.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โรคประสาท(n) nervous
ชั้นประสาท(n) nervous layer, Example: อันตรายจากของมีคมถูกลูกตา อาจจะทำอันตรายชนิดลูกตาไม่แตก แต่อาจมีเลือดออกภายในหรือชั้นประสาทจอตาหลุดออก
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
ขวัญอ่อน[khwan øn] (adj) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
หนักใจ[nakjai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart  FR: être embarrassé ; être tracassé
น่าเป็นห่วง[nā pen huang] (adj) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome  FR: inquiétant ; préoccupant
ประสาทกิน[prasātkin] (v) EN: be nervous  FR: être nerveux

CMU Pronouncing Dictionary
NERVOUS N ER1 V AH0 S
NERVOUSLY N ER1 V AH0 S L IY0
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
nervous (j) nˈɜːʳvəs (n @@1 v @ s)
nervously (a) nˈɜːʳvəsliː (n @@1 v @ s l ii)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, / ] nervous illness; mental illness, #50,218 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous, #78,169 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, ] nervous; fearful, #207,883 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] nervous start in sleep, #910,821 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Nervensystem { n }nervous system [Add to Longdo]
nervös; reizbar { adj } | nervöser | am nervösestennervous | more nervous | most nervous [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch { m } [ med. ] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv, adv-to, vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv, n, vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n, vs, adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
びびる[bibiru] (v5r, vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv, n, vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
ナーバス[na-basu] (adj-na) nervous; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv, n, vs, adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1061 seconds, cache age: 51.242 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม