Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ breakdown แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
48 ผลลัพธ์ สำหรับ breakdown  B R EY1 K D AW2 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -breakdown-, *breakdown*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
breakdown[N] การหยุดลง
Hope Dictionary
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdown of marriageการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Longdo Unapproved EN-TH
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Well, she had a nervous breakdown after her mother's death, เอ้อ, เธอเป็นโรคประสาท หลังจากแม่ของเธอตาย, Suspiria (1977)
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse? นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ? Squeeze (1993)
Fortunately for you, I'm gonna overlook this mental breakdown of yours. สำหรับเธอ ฉันกำลังจะมองคุณ - นี่คุณอาจจะจิตใจยังไม่ปกติ A Cinderella Story (2004)
'We appear to have a breakdown in communication there. 'เราขาดการติดต่อกับที่นั่น' Shaun of the Dead (2004)
Yeah. I sort of came back to have a nervous breakdown but the bastard beat me to it. มันเหมือนผมกลับมาเพื่อประสาทเสียน่ะครับ Lonesome Jim (2005)
They don't call them nervous breakdowns anymore. เขาไม่ได้เรียกมันว่า สติแตกแล้ว Extreme Aggressor (2005)
Breakdown for you here. รายการของครับ The Astronaut Farmer (2006)
I'll need a breakdown of procedure and protocol. ฉันต้องขอให้หยุดขั้นตอนและ แบบแผนการทำงานของคุณ Resistance Is Futile (2007)
So he did what any self-respecting paleontologist on the verge of a nervous breakdown would do. ดังนั้นเขาทำแลลที่นักบรรพชีวินวิทยา ที่มีความเคารพตนเองสูง ในสภาพวะประสาทเสียจะทำ 65 Million Years Off (2007)
There's no question, there's a breakdown in military discipline on this vessel. No there is more you doubt, the discipline he/she got lost on board of that ship. I blame the man-fish. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time. และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ Earth (2009)
would you mind having your breakdown someplace else? ไปปี๊ดแตกที่อื่นได้ไหม The Coffee Cup (2009)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakdownA breakdown in the negotiations will mean war.
breakdownHe suffered a nervous breakdown.
breakdownIf Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.
breakdownI think you're partly to blame for the negotiation breakdown.
breakdownKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตาย[V] breakdown, See also: be out of order, Example: นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR: dépanneuse [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: breakdown ; be out of order   
CMU Pronouncing Dictionary
BREAKDOWN   B R EY1 K D AW2 N
BREAKDOWNS   B R EY1 K D AW2 N Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
breakdown  (n) brˈɛɪkdaun
breakdowns  (n) brˈɛɪkdaunz
DING DE-EN Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]
Aufspaltung von Aktivitätenbreakdown of activities [Add to Longdo]
Durchbruchsbereich {m}breakdown region [Add to Longdo]
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Versagen {n} | Zusammenbrüche {pl}breakdown | breakdowns [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ブレークダウン[, bure-kudaun] (n) breakdown [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
交渉決裂[こうしょうけつれつ, koushouketsuretsu] (n) breakdown of negotiations [Add to Longdo]
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P) [Add to Longdo]
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0101 seconds, cache age: 124.099 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม