Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ disobey แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ disobey  D IH2 S AH0 B EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -disobey-, *disobey*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey

Hope Dictionary
disobey(ดิสอะเบ') vt., vi. ไม่เชื่อฟัง

Nontri Dictionary
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดื้อแพ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You disobey me! You puppy! อยากลองดีฉันรึ ไอ้ลูกหมา The Road Warrior (1981)
I can't disobey my country for no reason. ฉันไม่สามารถฝ่าฝืนประเทศ ของฉันไม่มีเหตุผล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Are you saying that he might disobey orders as he did last time? คุณจะบอกว่าเขาอาจจะไม่เชื่อ ฟังคำสั่ง ขณะที่เขาทำครั้งสุดท้าย? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time. แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
Bullshit. You're asking one of us to disobey a direct order. จะบ้าเหรอ คุณกำลังขอให้หนึ่งในพวกเราขัดคำสั่งที่ได้รับมา The Matrix Reloaded (2003)
If you disobey you need to be punished เด็กดื้อต้องสมควรโดนลงโทษ A Tale of Two Sisters (2003)
- She would never disobey me. - เธอไม่บังอาจขัดขืนคำสั่งฉัน A Cinderella Story (2004)
you already did when you decided to relinquish your powers and disobey me. เจ้าทำไปแล้ว เมื่อเจ้าตัดสินใจปลดปล่อยพลัง และไม่เชื่อฟังข้า Hidden (2005)
If I disobey you, I will die by this sword. ขอบคุณ หัวหน้า ถ้าผมไม่เชื่อฟังคุณ ผมจะตายด้วยดาบนี้ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Don't disobey me again. Whore! อย่าขัดคำสั่งฉันนะนางโสเภณี! The Illusionist (2006)
Disobey again and your son dies. ถ้าคุณไม่เชื่อฟังอีกครั้ง ลูกคุณตาย Eagle Eye (2008)
Still, it's just as well you decided to disobey my orders. ถึงแม้คุณจะตัดสินใจไดู้ถูก แต่ถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของผม Episode #2.4 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobeyDo you disobey me?
disobeyThe pupils disobeyed their teacher.
disobeyThese days he disobeys his parents.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฝืน(v) disobey, See also: infringe, resist, defy, disregard, violate, Syn. ฝ่าฝืน, ขัด, Example: ผู้ใดที่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200, 000 บาท, Thai Definition: ไม่ทำตาม
ขัดคำสั่ง(v) disobey an order, Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง, Ant. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง, Example: ในครอบครัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณปู่แต่เพียงผู้เดียว ทุกคนห้ามขัดคำสั่ง ห้ามเถียง
ขืน(v) disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai Definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ขัดแข็ง(v) be obstinate, See also: disobey, defy, Syn. ไม่อ่อนน้อม, Ant. อ่อนน้อม, Example: หากเธอยังขัดแข็งเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ฉันว่ามันไม่เหมาะแน่ๆ, Thai Definition: มีท่าทางกระด้างกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่ฟังเสียง(v) disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
กระด้างกระเดื่อง(v) disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[fāfeūn khamsang] (v, exp) EN: disobey an order
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[jongjai khat khamsang sān] (v, exp) EN: disobey a court order
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[khat khamsang] (v, exp) EN: disobey an order  FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir
ขืน[kheūn] (v) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter  FR: s'opposer
ไม่เชื่อฟัง[mai cheūafang] (v, exp) EN: disobey  FR: désobéir
ทำผิดกฎหมาย[tham phit kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law

CMU Pronouncing Dictionary
DISOBEY D IH2 S AH0 B EY1
DISOBEYED D IH2 S OW0 B EY1 D
DISOBEYING D IH2 S OW0 B EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
disobey (v) dˌɪsəbˈɛɪ (d i2 s @ b ei1)
disobeys (v) dˌɪsəbˈɛɪz (d i2 s @ b ei1 z)
disobeyed (v) dˌɪsəbˈɛɪd (d i2 s @ b ei1 d)
disobeying (v) dˌɪsəbˈɛɪɪŋ (d i2 s @ b ei1 i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] disobey; stand back-to-back, #680,026 [Add to Longdo]
不听命[bù tīng mìng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] disobey [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]
逆らう[さからう, sakarau] (v5u, vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp, v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
親に逆らう[おやにさからう, oyanisakarau] (exp, v5u) to disobey one's parents [Add to Longdo]
親に叛く[おやにそむく, oyanisomuku] (exp, v5k) to disobey one's parents [Add to Longdo]
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k, vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
背戻[はいれい, hairei] (n, vs) disobeying; infringing; running counter to [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1866 seconds, cache age: 23.393 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม