Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ discern แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
62 ผลลัพธ์ สำหรับ discern  D IH0 S ER1 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -discern-, *discern*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
discern[VT] เข้าใจกระจ่าง [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด, Syn. descry, distinquish, see, Ant. misunderstand, miss the point
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize
discernment[N] ความสามารถในการตัดสินดี, See also: การตัดสินใจดี, Syn. judgement, volition, will, taste, Ant. blindness, obtuseness
discern from[PHRV] แยกแยะจาก, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discern between[PHRV] มองเห็น, See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
discern between[PHRV] แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)
Hope Dictionary
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
indiscernible(อินดิสเซิร์น'นะเบิล) adj. ดูไม่ออก,สังเกตไม่ออก., See also: indiscernibly adv.
Nontri Dictionary
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
Longdo Unapproved EN-TH
discerningมีวิสัยทัศน์
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth." "วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ". The Russia House (1990)
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate. เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง Episode #1.8 (2006)
All I've been able to discern Is that it starts as a silicon-Based aerosol, เท่าที่พอแยกแยะออก มันเป็นละอองซิลิคอนเหลว The Ghost Network (2008)
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues... อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง... Harbingers in a Fountain (2009)
I'll send the coat to Hodgins, see what he can discern from it. ฉันจะส่งเสื้อคลุมไปให้ฮอดจิ้นท์ ขาอาจหาสาเหตุจากมันได้ The X in the File (2010)
I discern from your tone that you mean the opposite of what you're saying, which is the very definition of irony. ฉันอ่านจากน้ำเสียงของคุณ บอกได้ว่า คุณหมายถึง สิ่งที่ตรงกันข้าม จากคำที่พูดไป หมายถึง การพูดเสียดสีอย่างแรง The Bones That Weren't (2010)
It's up to the exorcist to discern the difference. ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับไล่ ที่จะต้องมองให้ออก The Rite (2011)
No, just trying to discern the hidden meaning. เปล่า ผมกำลังพยายามจะแปลความหมายของเจ้าสิ่งนี้อยู่ Eye of the Beholder (2011)
The victim's stomach may still be intact enough to discern a last meal. ท้องของเหยื่อยังคง ยึดติดกันแน่นพอ ทำให้มองอาหารมื้อสุดท้ายไม่ชัด The Partners in the Divorce (2012)
I'm trained to discern nuance. ผมถูกฝึกมาให้มองเห็นความแตกต่างเล็กน้อย The Tiger in the Tale (2012)
'Cause the hunters don't discern packs, especially the Argents. เพราะพวกนักล่ามันไม่แยกแยะแต่ละฝูงออกจากกันน่ะสิ โดยเฉพาะพวกอาเจนท์ Visionary (2013)
But they do discern motive. แต่พวกเขาดูที่แรงจูงใจ Visionary (2013)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discernI discerned the potential of great things in him.
discernIt is hard to discern between the true and the false.
discernThe land could just be discerned through the mist.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เฉลียว[V] be perceptive, See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly, Syn. มีไหวพริบ, Example: การถือว่าเป็นคนเก่ง ต้องอย่าลืมว่าฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
มองเห็น[v.] (mønghen) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive   FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai hen) EN: invisible ; unable to see   FR: invisible ; indiscernable
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor   FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen   FR: constater ; percevoir ; discerner
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgement ; discretion   FR: jugement [m] ; discernement [m]
CMU Pronouncing Dictionary
DISCERN   D IH0 S ER1 N
DISCERNS   D IH0 S ER1 N Z
DISCERNED   D IH0 S ER1 N D
DISCERNING   D IH0 S ER1 N IH0 NG
DISCERNABLY   D IH0 S ER1 N AH0 B L IY0
DISCERNIBLE   D IH0 S ER1 N AH0 B AH0 L
DISCERNMENT   D IH0 S ER1 N M AH0 N T
Oxford Advanced Learners Dictionary
discern  (v) dˈɪsˈɜːʳn
discerns  (v) dˈɪsˈɜːʳnz
discerned  (v) dˈɪsˈɜːʳnd
discerning  (v) dˈɪsˈɜːʳnɪŋ
discernible  (j) dˈɪsˈɜːʳnəbl
discernment  (n) dˈɪsˈɜːʳnmənt
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
明辨[míng biàn, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, ] discern [Add to Longdo]
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] discernment; the ability to judge well [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
鑑識眼[かんしきがん, kanshikigan] (n) discerning eye [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
具眼[ぐがん, gugan] (n) discerning [Add to Longdo]
具眼の士[ぐがんのし, gugannoshi] (n) discerning man [Add to Longdo]
Time: 0.0079 seconds, cache age: 60.824 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม