bias แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


100 ผลลัพธ์ สำหรับ bias
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -bias-, *bias*, bia

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bias(n) อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
bias(n) เส้นเอียง, See also: เส้นทแยง, เส้นเฉียง
bias(vt) ทำให้มีความลำเอียง, See also: ทำให้มีอคติ, ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ, Syn. antipathy
bias(adv) ที่มีลักษณะเอียง, See also: เฉียง
biased(adj) ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced
bias against(phrv) มีอคติกับ, See also: ลำเอียงกับ

Hope Dictionary
bias(ไบ'อัส) n. อคติ, เส้นเอียง, ความโน้มเอียง, adj. เอียง, เฉียง, ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง, มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง, ความลำเอียง, อคติ, อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง, เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bias๑. ตั้งจุดทำงาน๒. การตั้งจุดทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [ ดู partiality ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias voltageแรงดันไบแอส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bias-belted tire; bais-balted tyre; belted-bias tire; belted-bias tyre; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tire; cross-ply tyreยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Biasลำเอียง, ความเอียงเฉ, ความลำเอียง, อคติ, ความโน้มเอียง, การเอนเอียง [การแพทย์]
Bias tyreยางล้อชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยชั้นผ้าใบ (ply cord) ที่ทำจากไนลอนหลายๆ ชั้น วางทำมุมกับดอกยางประมาณ 30-45 องศา เพื่อให้ความแข็งแรงกับล้อยาง [เทคโนโลยียาง]
Bias, Control ofการควบคุมอคติ [การแพทย์]
Bias, Detectionอคติที่เกิดในขั้นตอนของการวัด [การแพทย์]
Bias, Expectationอคติเกิดจากการคาดหวัง [การแพทย์]
Bias, Interviewerอคติที่เกิดจากผู้เก็บข้อมูล [การแพทย์]
Bias, Negativeทางค่าต่ำ, ค่าต่ำกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Bias, Positiveด้านที่สูงกว่า, ค่าสูงกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Bias, Recallอคติที่เกิดจากการลืม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schools are a disgrace. Lack of opportunity. Bias in the judicial system. โรงเรียนก็แย่ โอกาสก็ไม่มี กฏหมายก็เอนเอียง Crash (2004)
Hey, okay. Designer dress, bias cut, wedding chic. ชุดหรูแบบตัดเฉียง งานแต่งงานแบบเลิศ The Perfect Man (2005)
- We just cut on the bias and so what... - แค่เราตัดอคติออก The Devil Wears Prada (2006)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all! ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But I-I just didn't want to bias you. ผม ผมควรที่จะบอกกับคุณ แต่ ผม.. เออผมไม่อยากจะให้คุณมีอคตินะ New History (2009)
I can't be sure, but I think there was some multi-cultural bias thing working. ฉันไม่แน่ใจ แต่ฉันคิดว่ามีบางวัฒนธรรมผสม ต่อต้านสิ่งที่ทำ The Blind Side (2009)
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15... ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15 The Robotic Manipulation (2010)
I do not judge a person nor do I have a bias against perverts, but... ก็ไม่ใช่ ว่าจะเรียกว่าใครโรคจิตง่ายๆ Episode #1.5 (2010)
Who could I speak to regarding the allegations of racial bias on your standardized tests? ฉันจะคุยกับใครได้บ้าง เรื่องการเหยียดสีผิวในข้อสอบของคุณ Bad Teacher (2011)
Dr. George did psychological experiments at Cambridge on bias and judgment formation.... ดร.จอร์จ ได้ทำการทดลองทางจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ เกี่ยวกับอคติและกระบวนการตัดสินใจ The Fact in the Fiction (2013)
Yes, um, I'm from CNRI and we're investigating claims of racial bias in SCPD arrests. มีค่ะ ฉันมากจาก CNRI และเรากำลังสืบสวนการเรียกร้องการเหยียดสีผิวในการจับกุมของSCPDค่ะ Darkness on the Edge of Town (2013)
But I wonder whether your very personal bias where the Montgomery family is concerned isn't an error in yours. เเต่ผมก็ยังมีอคติส่วนตัวกับคุณมาก ที่ครอบครัวมอนต์โกเมอรี่เป็นกังวล นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ Crash and Burn, Girl! (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biasAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biasHe's biased against Christianity.
biasPeople tend to look at others with bias.
biasShe has a bias toward Japanese literature.
biasShe is very biased against abstract painting.
biasShe wrote on gender bias in science.
biasThe villagers had a bias against any newcomer.
biasYou have to judge the case without bias.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
ย้วย(v) bias, See also: be awry, be aslant, be askew, Syn. เฉียง, เบี่ยง, เลี่ยง, เฉไฉ, Ant. ตรง, Example: กระเป๋าข้างหนึ่งย้วยไปหน่อย, Thai Definition: เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ ทำให้ยาวยื่นเกินไปบ้าง บิดไปบิดมาบ้าง โค้งไปโค้งมาบ้าง เสี้ยวไปบ้าง เฉไปเฉมาบ้าง ฯลฯ
ย้วย(adj) biassed, See also: awry, aslant, askew, Syn. เฉียง, เบี่ยง, เลี่ยง, เฉไฉ, Ant. ตรง, Example: เจ้าหล่อนสวมเสื้อคอลึกแขนล้ำและกระโปรงย้วยบานสีทอง, Thai Definition: เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ ทำให้ยาวยื่นเกินไปบ้าง บิดไปบิดมาบ้าง โค้งไปโค้งมาบ้าง เสี้ยวไปบ้าง เฉไปเฉมาบ้าง ฯลฯ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ลำเอียง[mai lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiasses
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[prātsajāk khwām lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiassed
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly

CMU Pronouncing Dictionary
bias
biasi
biased
biases

Oxford Advanced Learners Dictionary
bias
biased
biases
biasing
biassed

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
偏差[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ,  ] bias; deviation #11,499 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded #21,254 [Add to Longdo]
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ,   ] bias; partiality; to be partial #161,567 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abstandprüfung { f }bias test [Add to Longdo]
Bias { n }; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
Distanzadresse { f }bias address [Add to Longdo]
Neigung { f } | Neigungen { pl } | etw. bevorzugen | gegen jdn. eingenommen seinbias | biases | to have a bias towards sth. | to have a bias against sb. [Add to Longdo]
Schnittwinkel { m }bias angle [Add to Longdo]
Verzerrung { f } | asymptotische Verzerrungbias | asymptotic bias [Add to Longdo]
Diagonalgürtelreifen { m } [ auto ]bias belted tyre [Add to Longdo]
Diagonalkarkasse { f }bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing [Add to Longdo]
Diagonalreifen { m } [ auto ]bias tire [ Am. ]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply) [Add to Longdo]
Gürtelreifen { m } mit Diagonalkarkassebias belted tyre [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
アウストロレビアスアドルフィー[ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
グリッドバイアス[guriddobaiasu] (n) grid bias [Add to Longdo]
バイアス[baiasu] (n) bias [Add to Longdo]
バイアスタイヤ[baiasutaiya] (n) bias tire [Add to Longdo]
バイアステープ[baiasute-pu] (n) bias tape [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
偏り[かたより, katayori] bias [Add to Longdo]
偏り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] bias error [Add to Longdo]
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
バイアス[ばいあす, baiasu] bias [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 7.7055 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม