2 แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


75 ผลลัพธ์ สำหรับ 2  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -2-, *2*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
24-hour flu(n) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yǐ, ㄧˇ] second; 2nd heavenly stem
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A swallow, Rank: 1872
[, hài, ㄏㄞˋ] 12th terrestrial branch; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 3179
[, pá, ㄆㄚˊ] a guitar-like instrument (2)
Radical: , Decomposition:   玨 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] guitar strings, Rank: 3612
[, shuài, ㄕㄨㄞˋ] cricket (2)
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  率 [, ㄌㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3792
[, yǐn, ㄧㄣˇ] earthworm (2)
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  引 [yǐn, ㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 4102
[, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4207
[, chuò, ㄔㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (2)
Radical: 齿, Decomposition:   齿 [chǐ, ㄔˇ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 4430
[, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (2)
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  焱 [yàn, ㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A particularly fierce 焱 storm 风, Rank: 4992
[, chú, ㄔㄨˊ] toad (2)
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] mollusk, Rank: 5307
[, éi, ㄟˊ] oh, hey; surprise (tone 2), disagreement (tone 3), agreement (tone 4)
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  矣 [, ㄧˇ]
Etymology: [ideographic] To verbally 讠 confirm 矣 ; 矣 also provides the pronunciation, Rank: 5528

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] 2 boats lashed together; large boat #33,914 [Add to Longdo]
二十一世纪[èr shí yī shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 21st century [Add to Longdo]
二十七号[èr shí qī hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] 27th day of a month [Add to Longdo]
二十世纪[èr shí shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 20th century [Add to Longdo]
二十二号[èr shí èr hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄏㄠˋ, / ] 22nd day of a month [Add to Longdo]
二十八号[èr shí bā hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄠˋ, / ] 28th day of the month [Add to Longdo]
二十六岁[èr shí liù suì, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] 26 years old [Add to Longdo]
二十六号[èr shí liù hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] 26th day of a month [Add to Longdo]
二十四号[èr shí sì hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄠˋ, / ] 24th day of a month [Add to Longdo]
二十万[èr shí wàn, ㄦˋ ㄕˊ ㄨㄢˋ, / ] 200 thousand [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (1) moon; (n-t) (2) month; (P) #12 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days #13 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
22001 is the year when the 21st century begins.
22002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
22ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
22. Cut the radishes into long sticks.
22. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
22. Sew together the shoulder of the garment body.
2About 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
2A cup of coffee cost 200 yen in those days.
2Add 5 and 2, and you get 7.
2A glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
2A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
2An employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we've selected 2 GLG-20s-- they're the best men we have. เราเลือกเจ้าหน้าที่ GLG-20s ไว้ 2 คน เป็นคนเก่งสุดที่เรามี Spies Like Us (1985)
the last 2 were the best men we had. now they're our 2 best dead men. 2 คนก่อนหน้านี้ ก็เป็นคนเก่งที่สุด ตอนนี้กลายเป็น 2 ศพที่เก่งที่สุดไปแล้ว Spies Like Us (1985)
no. they'll train with 2 other GLG-20s-- 2 who are responsible for the project and 2 who are... disposable. - ไม่ เราจะเอาคนจาก GLG-20s สายลับ 2 คนจะรับหน้าที่นี้ และอีก 2 คนสำหรับ 'ยังไงก็ได้' Spies Like Us (1985)
2 teams. - ไม่ คืออย่างนี้ Spies Like Us (1985)
I'd hate to waste 2 of them as targets. การฝึก GLG-20s ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมไม่อยากเสียของ Spies Like Us (1985)
it's supposed to be different this year-- 500 questions in 2 hours. แต่ปีนี้... คำถาม 500 ข้อ ในเวลา 2 ชม. Spies Like Us (1985)
that was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese. พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย Spies Like Us (1985)
this is dated 2 weeks ago. you planned this. นี่มันส่งมาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อน คุณตั้งใจแกล้ง อยากให้ผมสอบตก Spies Like Us (1985)
2 envoys are coming. here we are. - จะมีแพทย์อาสามาใหม่ 2 คน Spies Like Us (1985)
won't you gentlemen have a Pepsi? 2 pepsis to go. now what? รับเป๊ปซี่มั้ย? มีลูกค้า 2 คน Spies Like Us (1985)
I've spent the last 2 1/2 years of my life preparing for this penetration. ฉันใช้เวลามาตลอด 21 ปี เตรียมทำภารกิจนี้ Spies Like Us (1985)
that's 18 until it's inside the u. s. radar cup. figure 2 for our response, say, 20 until total commitment. เรดาห์สหรัฐฯจะจับได้ในอีก 18 นาที +2 นาที สำหรับขั้นตอนสั่งการ Spies Like Us (1985)

COMPDICT JP-EN Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
二銭五厘[にせんごりん, nisengorin] 2 Sen und 5 Rin, 2, 5_Sen [Add to Longdo]
坪の万円[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
弱冠[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0857 seconds, cache age: 1.187 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม