-biase- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


43 ผลลัพธ์ สำหรับ biase
ภาษา
หรือค้นหา: -biase-, *biase*
Possible hiragana form: びあせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
biased(adj) ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced

Hope Dictionary
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง, เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your biased Grand Teacher taught her more than this. อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
Your Grand Master may be biased. อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ. Return of the Condor Heroes (1983)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry. เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
Schools are a disgrace. Lack of opportunity. Bias in the judicial system. โรงเรียนก็แย่ โอกาสก็ไม่มี กฏหมายก็เอนเอียง Crash (2004)
Hey, okay. Designer dress, bias cut, wedding chic. ชุดหรูแบบตัดเฉียง งานแต่งงานแบบเลิศ The Perfect Man (2005)
- We just cut on the bias and so what... - แค่เราตัดอคติออก The Devil Wears Prada (2006)
No need to be biased. อย่าไปอคติเลย Dasepo Naughty Girls (2006)
If that was true, maybe she kept it a secret so her testimony wouldn't seem biased. ถ้าเป็นเรื่องจริง เธออาจจะเก็บเป็นความลับ เพื่อคำให้การของเธอจะดูไม่มีอคติ Fever (2007)
If you've looked into this case, you may have a bias. ถ้าคุณเป็นคนสืบคดีนี้คุณอาจจะมีอคติกับมันก็ได้ Memoriam (2008)
No brains, no bias. ไม่มีสมอง ไม่มีลำเอียง Memoriam (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all! ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Here the satin is cut on the bias. ทำได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biaseAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biaseHe's biased against Christianity.
biaseShe is very biased against abstract painting.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ลำเอียง[mai lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiasses
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[prātsajāk khwām lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiassed
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

CMU Pronouncing Dictionary
biased
biases

Oxford Advanced Learners Dictionary
biased
biases

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded #21,254 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
曲論[きょくろん, kyokuron] (n, vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s, vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r, vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.036 seconds, cache age: 0.04 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม