*transversal* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


32 ผลลัพธ์ สำหรับ *transversal*
ภาษา
หรือค้นหา: transversal, -transversal-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
transversal(adj) ขวาง

Hope Dictionary
transversal(แทรนซฺเวอ'เซิล) adj. ขวาง. n. เส้นที่ตัดเส้นอื่นตั้งแต่2เส้นขึ้นไป., See also: transversally adv., Syn. transverse

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transversalเส้นตัดขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
interior angle (formed by two lines and a transversal)มุมภายใน (ของเส้นตัด), มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง   จากรูป      เป็นมุมภายใน และ      เป็นมุมภายนอกที่เกิดจากเส้นตรง t ตัดเส้นตรง m และ n   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transversalเส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made an analysis of the star's vibration modes. Ich habe die transversalen Schwingungen des Sterns analysiert. The Eye of Jupiter (2006)
Isolating the first transverse. Ich isoliere jetzt die erste Transversalebene. Human Error (2007)
Means transverse myelitis... Transversale Myelitis... House's Head (2008)
Yeah, I'll start him on antibiotics in case it's transverse myelitis. Ja. Ich, ähm, werde ihm Antibiotika verabreichen, falls es transversale Myelitis sein sollte. House's Head (2008)
Which means it's not tranverse myelitis. Heißt also, dass er keine transversale Myelitis hat. House's Head (2008)
If it's her nerves, it could be transverse myelitis. Wenn es ihre Nerven sind könnte es eine transversale Rückenmarksentzündung sein. Let Them Eat Cake (2008)
And that's before we even get to your compromised ligaments, both intertransverse and interior longitudinal. Und das war noch, bevor du dir deine Bänder verletzt hast, sowohl intertransversal, als auch die innen verlaufenden. The Shallow in the Deep (2010)
I can do a transverse ar-arteriotomy and bypass the vessels. Ich kann eine transversale Arteriotomie durchführen, und die Gefäße umgehen. Take the Lead (2011)
Plain brown toothbrushes, unflavored dental floss and fun-sized mouthwashes-- TSA approved. Schlichte, braune Zahnbürsten, geschmacklose Zahnseide... und Mundwasser in Spaß-Größe... TSA geprüft. *(transversale Schichtaufnahme) Treehouse of Horror XXII (2011)
As I mentioned, I have had some experience with transversing parallel universes. Wie ich bereits erwähnt habe, ... hatte ich etwas Erfahrung mit transversalen, parallelen Universen. Through the Looking Glass and What Walter Found There (2012)
The transversalis fascia, the transversus abdominis muscle, and the internal oblique muscle to the edge of the inguinal ligament. Die Fascia transversalis, der diagonale und der schräge Bauchmuskel wurden ans Leistenband angebracht. Working Late a Lot (2014)
So, Nancy, all the tests were negative, but your symptoms point to idiopathic transverse myelitis. Also Nancy, alle Tests waren negativ, aber ihre Symptome deuten auf idiopathische transversale Myelitis. Goodwill Stunting (2014)
Actual cause of death was transverse thoracic impalement, likely from the trocar. Tatsächliche Todesursache war transversale thorakale Pfählung, wahrscheinlich durch den Trokar. Stiffed (2016)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คลื่นตามขวาง[khleūn tām khwāng] (n, exp) EN: transverse wave  FR: onde transversale [ f ]
ขวาง[khwāng] (x) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal  FR: à travers ; transversal
เส้นตัดขวาง[sen tat khwāng] (n, exp) EN: transversal  FR: oblique [ f ] ; transversale [ f ]
ซอย[søi] (n) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley  FR: soi [ m ] ; rue transversale [ f ] ; allée [ f ] ; ruelle [ f ] ; petite rue [ f ]
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew  FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across  FR: en diagonale ; transversalement

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ,   /  ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally #39,293 [Add to Longdo]
横截线[héng jié xiàn, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] transversal line [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Transversale { f }transversal [Add to Longdo]
schräg; quer; querlaufend { adj }transversal [Add to Longdo]
Querhaftung { f }transversal adhesion [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
横筋[よこすじ, yokosuji] (n) transversal; lateral stripes [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0278 seconds, cache age: 19.219 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม