*prejudice* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


171 ผลลัพธ์ สำหรับ *prejudice*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: prejudice, -prejudice-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
prejudice(n) ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance
prejudice(vt) ทำให้มีอคติ, See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice(vt) ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้เป็นผลร้าย
prejudice against(phrv) ทำให้มีอคติกับ, See also: ทำให้ไม่ชอบ

Hope Dictionary
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน, ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล, ความเสียหาย, ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ, ทำให้เสียหาย, ละเมิด, เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality

Nontri Dictionary
prejudice(n) ความลำเอียง, ความรังเกียจเดียดฉันท์, อุปาทาน, ความเสียหาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice the rightทำให้เสื่อมเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice, classความเดียดฉันท์ทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prejudiceความเดียดฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
class prejudiceความเดียดฉันท์ทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without prejudiceโดยไม่เป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่), โดยมิให้เป็นการเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with prejudiceโดยเป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
prejudiceกระทบ
prejudiceผลกระทบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. 12 Angry Men (1957)
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. 12 Angry Men (1957)
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment. เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
She's prejudiced against Italians. เธอต่อต้านชาวอิตาลี Goodfellas (1990)
I can't believe this. A Jew broad, prejudiced against Italians. ฉันไม่อยากจะเชื่อ สาวยิวต่อต้านหนุ่มอิตาลี Goodfellas (1990)
Look, I'm prejudiced. ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
Maybe it says something about prejudice... in the judicial system. บางครั้งมันก็พูดเกี่ยวกับ /อคติ... ในชั้นศาล American History X (1998)
You seem prejudiced against the sight-challenged. ดูเหมือนว่าพี่ชายท่านนี้มี ความประทับใจกับคนใส่แว่นเป็นพิเศษนะ Kung Fu Hustle (2004)
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would suffer เมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ Sorry, I Love You (2004)
You're prejudiced 'cause she's American. ทอมกับโนล่าเขามีความสุขดี แม่เอาแต่ตั้งแง่ว่าเธอเป็นคนอเมริกัน Match Point (2005)
It's nothing but prejudice. มันไม่มีอะไรเลยนอกจากอุปาทานเอาเอง My Boyfriend Is Type-B (2005)
I will break the prejudice you have against Bs. ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
That's prejudiced! หยาบคาย! Episode #1.1 (2006)
"... partial, prejudiced, absurd." "... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
Miss Jane Austen, the authoress of Pride and Prejudice? มิสเจน ออสติน ผู้เขียนเรื่อง "ไพรด์ แอนด์ พรีจูดิซ" ใช่มั้ยคะ Becoming Jane (2007)
I had a cold, so I stayed in my room and I read "Pride and Prejudice" ฉันเป็นหวัดน่ะ ฉันก็เลยอยู่แต่ในห้อง และฉันก็อ่านเรื่อง "Pride and Prejudice" Ending Happy (2007)
You are prejudiced against me because I am a Christian. แกรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน Burning House of Love (2008)
If she continues her investigation have her meet with an accident with extreme prejudice. ถ้านางยังเดินหน้าเรื่องสอบสวนต่อไปล่ะก็ นางจะประสบอุบัติเหตุที่สุดแสนจะเลวร้าย Star Wars: The Clone Wars (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filth ความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
Unprejudiced. ความไม่ลำเอียง The Dark Knight (2008)
I was wrong not to trust you, and I-I let my prejudice about Bauer get in the way. ผมผิดเองที่ไม่เชื่อคุณ และผมปล่อยให้อคติ ที่มีต่อบาวเออร์ทำให้เป็นแบบนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice? ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
Oh, maybe it's just my old prejudice speaking,  โอ้ บางที่ มันเพิ่งเป็นอุปทานเก่าที่ฉันพูดไปนะ Seder Anything (2009)
It could be hard... once the prosecutor has prejudiced opinion. มันอาจจะยาก.. ที่อัยการจะมีความเห็นแบบ ไม่เข้าข้างใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please don't think I'm prejudiced. อย่าคิดว่าฉันอคติล่ะ.. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It's really at the mercy of your subject's prejudice, you see? มันจริงๆที่ความเมตตาของอคติเรื่องของคุณที่คุณเห็น? Inception (2010)
-You're a mean, prejudiced old control freak. แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)
With extreme prejudice. กับความเสียหายร้ายแรง Static (2010)
i - Pride and prejudice. Pride and Prejudice Physical Education (2010)
Pride ends up with prejudice. สุดท้าย Pride ก็ลงเอยกับ Prejudice Physical Education (2010)
I pray that, this time, the Police Service can see past its own prejudice and its own desire to seek a sacrificial lamb. ผมสวดมนต์ว่าครั้งนี้ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีอคติของตัวเองเหมือนอดีตที่ผ่านมา และความปรารถนาของตัวเอง เพื่อแสวงหาแพะรับบาป Episode #1.3 (2010)
You return to your case, without prejudice. คุณกลับไปทำคดีของคุณต่อ โดยปราศจากความลำเอียง Episode #1.3 (2010)
There's no jury to prejudice. ไม่มีคณะลูกขุนคอยรับฟัง การว่าความ The Boy with the Answer (2010)
But I need to know from you, Mr North, without prejudice, exactly what happened yesterday. แต่ฉันต้องการฟังจากปากของคุณ คุณนอร์ท โดยปราศจากความลำเอียง Episode #1.2 (2010)
Prejudice is just ignorance, Kurt, and you have a chance right now to teach him. อคติมันคือการเพิกเฉยนะเคิร์ท แล้วเธอจะมีโอกาส ตอนนี้ที่จะสอนพวกเขา Never Been Kissed (2010)
Someone without the prejudice that the rest of us carry around. ใครสักคนที่ไม่มีอคติ ที่พวกเราที่เหลือ แบกมันไว้. Digging the Dirt (2010)
Back then prejudice was status quo ♪ Back then prejudice was status quo ♪ Meet the Grandparents (2010)
From the personal statement, Convicted for causing prejudice. ทำให้ผู้ฟังเกิดอคติ Dae Mul (2010)
Prejudices are hard to break. คำครหาไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆ Episode #1.6 (2010)
"And because of my prejudices, I failed you." "และเป็นเพราะความอคติของพ่อ ที่ทำให้ลูกผิดหวัง" The Sun Also Rises (2011)
You're unprejudiced. มาห้าปีอย่างเรา คุณมีสายตาเป็นกลาง Lauren (2011)
PERCY Terminate with extreme prejudice. ทำการกำจัดแบบเสียหายได้ Betrayals (2011)
Third-class students are ones who are prejudiced. นักเรียนห้องสาม คือพวกที่ลำเอียง Dream High (2011)
Yeah, well, you're not doing yourself any favors, sitting around reading "Pride and Prejudice." นั่นสิ ลูกก็อย่าไม่ทำอะไรเลย เอาแต่นั่งอ่านอะไรที่มันไร้สาระสิจ๊ะ Heartbreak Hotel (2011)
Your prejudice misleads your judgment, Cassandra. อคติในใจเจ้า จะทำให้เจ้าผิดพลาด, คาสเซนดร้า. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
All because of your damned prejudices! ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณด่วนตัดสิน Ernest & Celestine (2012)
But remember one thing, Bo, these people are conservative, prejudiced snobs. แต่จำไว้อย่างหนึ่งนะ โบ คนพวกนี้ หัวโบราณ รักระเบียบ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
"and unquestioned disqualification of the threatening party's team with extreme prejudice." และถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องสอบสวนใดๆ เมื่อมีการข่มขู่ทีมอื่นโดยไร้เหตุผล On My Way (2012)
Just consider the words on their own without prejudice. แค่เพียงพิจารณาคำในคัมภีร์ โดยปราศจากอคติ Gone, Gone, Gone (2012)
People with their own experiences, prejudices, feelings about what defines right and wrong. ประสบการณ์ของแต่ละคน ทำให้เกิดอคติในการกำหนด ว่าอะไรถูกหรือผิด Justice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudiceAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
prejudiceEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
prejudiceHe had a prejudice against women drivers.
prejudiceHe has a prejudice against jazz.
prejudiceHe has a prejudice against Jews.
prejudiceHe is not a person who has strong racial prejudice.
prejudiceHe is prejudiced against her.
prejudiceHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudiceHis action sprang from prejudice.
prejudiceHis opinion is free from prejudice.
prejudiceI don't have a prejudice against foreign workers.
prejudiceIf you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.
prejudiceIntellectually we know prejudice is wrong.
prejudiceOur child seems to be brilliant. Of course, we may be prejudiced.
prejudiceThat's what they call 'prejudice'! It's wrong to make your mind up on something you've never experienced!
prejudiceThe experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.
prejudiceThere is no denying the fact that no one is free from racial prejudice.
prejudiceThey contended against prejudice.
prejudiceWe should not be influenced in our decisions by our prejudices.
prejudiceWe shouldn't have any prejudice.
prejudiceYou seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ลำเอียง(v) be partial, See also: be unfair, be biased, be prejudiced, Ant. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม, Example: พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ, Thai Definition: เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
ภยาคติ(n) prejudice, See also: prejudice because of fear, Example: พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง, Thai Definition: การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว, Notes: (บาลี)
เป็นกลาง(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai Definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นกลาง(v) be neutral, See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable, Example: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
เปลืองตัว(v) be injurious to oneself, See also: to the prejudice of oneself, to the detriment of oneself, Example: ฉันว่าเธอเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียดีกว่า อย่าเปลืองตัวมากไปกว่านี้เลย, Thai Definition: เอาตัวเข้าแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า
เดียดฉันท์(v) dislike, See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate, Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง, Ant. ชอบ, รัก, Example: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์
ไม่เข้าใครออกใคร(v) be impartial, See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested, Syn. เป็นกลาง, Thai Definition: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
เห็นแก่หน้า(v) save one's face, See also: be prejudiced in favour of, Syn. เกรงใจ, ให้เกียรติ, Example: ดีที่ฉันเห็นแก่หน้าผู้ใหญ่ที่มาในงาน ไม่อย่างนั้นฉันจะแฉให้หมดเปลือก
โอนเอียง(v) be biased, See also: be prejudiced, incline, lean toward(s), show a preference, Syn. เอนเอียง, โอนเอน, Example: สื่อมวลชนเริ่มโอนเอียงไปตามคำชี้แจงของรัฐบาลหุ่น, Thai Definition: โน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง, ไม่เที่ยงตรง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

CMU Pronouncing Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices

Oxford Advanced Learners Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices
unprejudiced

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical #1,880 [Add to Longdo]
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] prejudice #14,154 [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ,   /  ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing #15,821 [Add to Longdo]
偏重[piān zhòng, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ,  ] to stress in a prejudiced way; to emphasize sth unduly #18,275 [Add to Longdo]
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ,  ] partial; biased; prejudiced; eccentric #27,893 [Add to Longdo]
成见[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] preconceived idea; bias; prejudice #30,822 [Add to Longdo]
偏注[piān zhù, ㄆㄧㄢ ㄓㄨˋ,   /  ] to stress in a prejudiced way; to emphasize sth unduly [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
戴有色眼镜[dài yǒu sè yǎn jìng, ㄉㄞˋ ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ,      /     ] to wear colored glasses; to have a prejudiced viewpoint [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ohne Beeinträchtigung irgendwelcher Ansprüche; unbeschadet irgendwelcher Ansprüche [ jur. ]without prejudice to any claim [Add to Longdo]
Rassenvorurteile { pl }racial prejudice [Add to Longdo]
Schaden { m } | zu jds. Schadenprejudice | to the prejudice of sb. [Add to Longdo]
ohne Verbindlichkeit; ohne Obligo [ jur. ]without prejudice [Add to Longdo]
Vorurteil { n }; Voreingenommenheit { f }; Befangenheit { f } | Vorurteile { pl } | Vorurteile { pl } gegen Andersfarbige | mit einem Vorurteil beeinflussen | ein Vorurteil gegen etw. haben; gegen etw. voreingenommen sein | Vorurteile haben; Vorurteile hegen | seine Voreingenommenheit gegen ... | voller Vorurteile gegenprejudice; biased opinion | prejudices | colour prejudice | to prejudice | to have a prejudice against sth. | to be prejudiced | his prejudice against ... | full of prejudice against [Add to Longdo]
einnehmen; beeinflussento prejudice [Add to Longdo]
gefährden; beeinträchtigento prejudice [Add to Longdo]
unvoreingenommenunprejudiced [Add to Longdo]
unvoreingenommen { adv }unprejudicedly [Add to Longdo]
unvoreingenommen; vorurteilsfreiunprejudiced [Add to Longdo]
voreingenommenprejudiced [Add to Longdo]
voreingenommen sein gegento be prejudiced against [Add to Longdo]
Er ist voreingenommen.He's prejudiced. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
偏見[へんけん, henken] (n) prejudice; narrow view; (P) #13,544 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n, adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
人種的偏見[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice [Add to Longdo]
先入[せんにゅう, sennyuu] (n) preconception; prejudice [Add to Longdo]
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation [Add to Longdo]
先入主[せんにゅうしゅ, sennyuushu] (n) preconception; prejudice [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1, vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced [Add to Longdo]
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]
僻み(P);僻[ひがみ(P);へき(僻), higami (P); heki ( heki )] (n) prejudice; bias; inferiority complex; (P) [Add to Longdo]
僻む[ひがむ, higamu] (v5m) (1) to be prejudiced; to be soured; (2) to have an inferiority complex; (3) to be jealous; (P) [Add to Longdo]
僻見[へきけん, hekiken] (n) prejudice [Add to Longdo]
僻根性[ひがみこんじょう, higamikonjou] (n) prejudiced mind [Add to Longdo]
僻説[へきせつ, hekisetsu] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
僻論[へきろん, hekiron] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s, vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r, vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]
毛嫌い[けぎらい, kegirai] (n, vs) antipathy; prejudice [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0363 seconds, cache age: 10.588 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม