ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winsome

W IH1 N S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winsome-, *winsome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winsome(adj) ซึ่งมีสเน่ห์, Syn. charming, pleasing, cheerful
winsomely(adv) อย่างมีสเน่ห์, Syn. winsomely
winsomeness(n) การมีสเน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ, มีเสน่ห์, ร่าเริง, ทำให้สบายใจ, , See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
winsome(adj) สวย, น่ารัก, มีเสน่ห์, ร่าเริง, มีชัยชนะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"fallen under the winsome sway of agent Paul Briggs"?"ตกอยู่ใต้มนต์สะกดของ เอเย่นต์พอล บริกส์" King's Castle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINSOME W IH1 N S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winsome (j) wˈɪnsəm (w i1 n s @ m)
winsomely (a) wˈɪnsəmliː (w i1 n s @ m l ii)
winsomeness (n) wˈɪnsəmnɪs (w i1 n s @ m n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n, adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winsome \Win"some\, a. [Compar. {Winsomer}; superl.
   {Winsomest}.] [AS. wynsum, fr. wynn joy; akin to OS. wunnia,
   OHG. wunna, wunni, G. wonne, Goth. wunan to rejoice (in
   unwunands sad), AS. wunian to dwell. ????. See {Win}, v. t.,
   {Wont}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Cheerful; merry; gay; light-hearted.
    [1913 Webster]
 
       Misled by ill example, and a winsome nature.
                          --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing joy or pleasure; gladsome; pleasant.
    [1913 Webster]
 
       Still plotting how their hungry ear
       That winsome voice again might hear. --Emerson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winsome
   adj 1: charming in a childlike or naive way

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top