ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welsh

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welsh-, *welsh*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welsh(vi) ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้ใช้หนี้, Syn. welch
welsh(vi) ไม่ทำตามที่พูดไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ทำตามคำสัญญา
Welsh(n) ชาวเวลส์
Welsh(n) ภาษาเวลส์
Welsh(adj) เกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมเวลส์
Welsh(adj) เกี่ยวกับภาษาเวลส์
welsher(n) คนที่ไม่ได้จ่ายหนี้, See also: คนที่ไม่ได้ใช้หนี้, Syn. debtor
welsher(n) คนที่ไม่ทำตามที่ได้พูดไว้
welsh on(phrv) หนี, See also: หลบหนี, Syn. welch on
Welshman(n) ผู้ชายชาวเวลส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welsh(เวลช, เวลชฺ) vi. โกงหนี้, ไม่ใช้หนี้, ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, See also: welsher n. คนโกงหนี้, เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง, Syn. welch
welsh terriern. สุนัขพันธุ์terrierที่มีขนหยิกสีดำและน้ำตาลคล้ายสุนัขพันธุ์แต่ตัวเล็กว่า
welshman(เวลช'เมิน, เวลชฺ-) n. ชาวเวลส์ pl. Welshmen, Syn. Welchman

English-Thai: Nontri Dictionary
Welsh(adj) เกี่ยวกับชาติเวลส์
Welsh(n) ชาวเวลส์, แคว้นเวลส์, ภาษาเวลส์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Goodness gracious, these Welsh names.ให้ตายสิฟังยากจัง ชื่อเวลส์นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We didn't have the biggest mountains of the North nor the beautiful mountains of mid-Wales but we could claim that we lived in the shadow of the first mountain inside the Welsh border.เราไม่มีภูเขาใหญ่ที่สุดทางเหนือ หรือภูเขาที่สวยงามของเวลส์ตอนกลาง แต่พูดได้เต็มปากว่าเราอยู่ใต้เงา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, the Welsh were created by mountains.ใช่ เวลส์ถูกสร้างขึ้นโดยภูเขา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Our village had been ruined, and now they were takin' our mountain and our Welshness.หมู่บ้านของเราถูกทำลาย และตอนนี้เขาก็จะเอาภูเขาเราไป และความเป็นชาวเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, I don't know the English word, but in Welsh... we call it a- a bethangalw. (thingamajig)คือ ผมไม่รู้คำภาษาอังกฤษ แต่ภาษาเวลส์เรียกว่า "เบทังการู" The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
God, I hate the Welsh.ให้ตาย ฉันเกลียดพวกเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And for the first time, the Welsh and the English were united by the fact that there was nothin' to do but wait.และเป็นคัร้งแรกที่ชาวเวลส์และอังกฤษ มารวมกัน เพราะไม่มีอะไรจะทำอีกแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Now you know what the Welsh say about people who stay on mountain peaks at night, don't you?ทีนี้หลานคงรู้ว่าคนเวลส์พูดถึง คนที่อยู่บนยอดเขากลางดึกว่าไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Welsh. Well, half-Welsh.เวลช์ ลูกครึ่งเวลช์ Hope Springs (2003)
- Half-Welsh and half...?-ครึ่งเวลช์กับครึ่ง... Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาเวลส์[phāsā Wēl] (n, exp) EN: Welsh  FR: gallois [ m ] ; kymrique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
welsh
welsh
welshans

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Welsh
welsh
welshed
welsher
welshes
Welshman
Welshmen
welshers
welshing
Welshpool

WordNet (3.0)
Welsh(n) a Celtic language of Wales, Syn. Cymric
Welsh(n) a breed of dual-purpose cattle developed in Wales, Syn. Welsh Black
Welsh(adj) of or relating to or characteristic of Wales or its people or their language, Syn. Cambrian
welsh(v) cheat by avoiding payment of a gambling debt, Syn. welch
Welshman(n) a native or resident of Wales, Syn. Cymry, Welsh, Cambrian

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Welsh

a. [ AS. wælisc, welisc, from wealh a stranger, foreigner, not of Saxon origin, a Welshman, a Celt, Gael; akin to OHG. walh, whence G. wälsch or welsch, Celtic, Welsh, Italian, French, Foreign, strange, OHG. walhisc; from the name of a Celtic tribe. See Walnut. ] Of or pertaining to Wales, or its inhabitants. [ Sometimes written also Welch. ] [ 1913 Webster ]


Welsh flannel, a fine kind of flannel made from the fleece of the flocks of the Welsh mountains, and largely manufactured by hand. --
Welsh glaive, or
Welsh hook
, a weapon of war used in former times by the Welsh, commonly regarded as a kind of poleax. Fairholt. Craig. --
Welsh mortgage (O. Eng. Law), a species of mortgage, being a conveyance of an estate, redeemable at any time on payment of the principal, with an understanding that the profits in the mean time shall be received by the mortgagee without account, in satisfaction of interest. Burrill. --
Welsh mutton, a choice and delicate kind of mutton obtained from a breed of small sheep in Wales. --
Welsh onion (Bot.), a kind of onion (Allium fistulosum) having hollow inflated stalks and leaves, but scarcely any bulb, a native of Siberia. It is said to have been introduced from Germany, and is supposed to have derived its name from the German term wälsch foreign. --
Welsh parsley, hemp, or halters made from hemp. [ Obs. & Jocular ] J. Fletcher. --
Welsh rabbit. See under Rabbit.
[ 1913 Webster ]

Welsh

n. [ 1913 Webster ]

1. The language of Wales, or of the Welsh people. [ 1913 Webster ]

2. pl. The natives or inhabitants of Wales. [ 1913 Webster ]

☞ The Welsh call themselves Cymry, in the plural, and a Welshman Cymro, and their country Cymru, of which the adjective is Cymreig, and the name of their language Cymraeg. They are a branch of the Celtic family, and a relic of the earliest known population of England, driven into the mountains of Wales by the Anglo-Saxon invaders. [ 1913 Webster ]

Welsh

v. t. & i. (a) To cheat by avoiding payment of bets; -- said esp. of an absconding bookmaker at a race track. [ Slang ] (b) To avoid dishonorably the fulfillment of a pecuniary obligation. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Welsher

n. One who cheats at a horse race; one who bets, without a chance of being able to pay; one who receives money to back certain horses and absconds with it. [ Written also welcher. ] [ Slang, Eng. ] [ 1913 Webster ]

Welshman

n.; pl. Welshmen [ 1913 Webster ]

1. A native or inhabitant of Wales; one of the Welsh. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) (a) A squirrel fish. (b) The large-mouthed black bass. See Black bass. [ Southern U. S. ] [ 1913 Webster ]

Welsh rarebit

n. same as Welsh rabbit. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔士语[wēi ěr shì yǔ, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄩˇ,     /    ] Welsh (language) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winterzwiebel { f } [ bot. ]welsh onion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ語[ウェールズご, ue-ruzu go] (n) Welsh (language) [Add to Longdo]
ウェルシュコーギー[uerushuko-gi-] (n) Welsh corgi [Add to Longdo]
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) { food } noodles with duck meat and Welsh onions [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]
根深汁[ねぶかじる, nebukajiru] (n) (See 根深) Welsh onion miso soup [Add to Longdo]
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top