ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walkover

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walkover-, *walkover*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walkover(sl) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
walkover(n) ชัยชนะที่ได้มาโดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
walkover(n) การแข่งม้าที่มีม้าเข้าแข่งเพียงตัวเดียว, Syn. walk-in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walkover (n) wˈɔːkouvər (w oo1 k ou v @ r)
walkovers (n) wˈɔːkouvəz (w oo1 k ou v @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walk-over \Walk"-o`ver\, n.
   In racing, the going over a course by a horse which has no
   competitor for the prize.
   [1913 Webster]
 
   2. Hence: (colloquially) A one-sided contest; an uncontested,
    or an easy, victory.
 
   Syn: walk; cake-walk.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walkover
   n 1: backbends combined with handstands
   2: any undertaking that is easy to do; "marketing this product
     will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic}, {snap},
     {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover}, {piece
     of cake}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top