Search result for

vet

(137 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vet-, *vet*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
vettingchecking thoroughly to make sure things are unacceptable, those unacceptable are rejected

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vet[N] สัตวแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. veterinarian
vet[ABBR] ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran), Syn. veteran
vet[VT] ตรวจสอบ, See also: คัดเลือก, กรองข่าว, กรอง, Syn. examine, screen
vet[VT] ตรวจโรคสัตว์, See also: รักษาสัตว์
veto[N] อำนาจในการยับยั้ง
veto[N] การใช้อำนาจยับยั้ง, See also: การยับยั้ง, การห้าม, Syn. embargo, boycott, prohibition
veto[VT] ห้าม, See also: ขัดขวาง, ยับยั้ง, Syn. ban, forbid, prohibit
veto[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, reject
vetch[N] พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์, Syn. plant of pea family
veteran[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: ซี่งมีความรู้, Syn. experienced, practiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vet 1(เวท) n. สัตวแพทย์. vt. ตรวจโรค (สัตว์) หรือรักษาโรค (สัตว์), Syn. veterinarian
vet 2(เวท) n.,adj. =veteran
vet.abbr. veteran,veterinarian,veterinary
vetch(เวทชฺ) n. พืชเถามีฝักสกุล Vicia,พืชจำพวก Lathyrus sativus, เมล็ดหรือผลของพืชดังกล่าว, See also: vetchlike adj.
vetchling(เวทชฺ'ลิง) n. พืชมีฝักสกุลLathyrus
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์,ผ่านศึกมาแล้ว,เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman
veterinarian(เวทเทอระแน'เรียน) n. สัตวแพทย์
veterinary(เวท'เทอระเนอรี,วี'ทระเนอรี) n. สัตวแพทย์. adj. เกี่ยวกับสัตวแพทย์ศาสตร์
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
civet(ซิฟ'เวท) n. ชะมด

English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง
veteran(n) ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์
veterinarian(n) สัตวแพทย์
veterinary(adj) เกี่ยวกับสัตวแพทย์,เกี่ยวกับโรคของสัตว์
veterinary(n) สัตวแพทย์
veto(n) สิทธิยับยั้ง
veto(vt) ห้าม,ยับยั้ง
civet(n) ชะมด
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinarianสัตวแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinarianสัตวแพทย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veterinary medicine; theriatricsสัตวแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinary pharmacology; zoopharmacologyสัตวเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinary pharmacy; zoopharmacy๑. สัตวเภสัชกรรม๒. สัตวเภสัชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]
Veterinariansสัตวแพทย์ [TU Subject Heading]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Veterinary autopsyการตรวจซากทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary bacteriologyวิทยาแบคทีเรียทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary biologicalsชีวผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary clinical niochemistryชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary dissectionการชำแหละซากทางสัตว์แพทย์ [TU Subject Heading]
Veterinary drug residueยาตกค้างทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary drug residuesการตกค้างของยาในสัตว์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
veteran (n ) ทหารผ่านศึก
vetiver grass (n) หญ้าแฝก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Veterinary Hospital Classic!โว้ว นี่มันช่าง... Scandal Makers (2008)
Most of combat veterans.ส่วนมากเกิดกับทหารที่ผ่านสงครามมา Passengers (2008)
I've always had that. The vet checked it out.ผมมีปานนั่นแต่เกิดแหละ สัตวแพทย์ดูให้แล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I am already a veteran in this business, while Dong Chul is just a newbie released from the Youth Detention Center.ผมเป็นทหารที่ผ่านศึก ในธุรกิจนี้มาแล้ว, ขณะที่ดงชอล ยังเป็นเด็กใหม่ ที่พึ่งออกจากสถานกักกันเยาวชน Episode #1.5 (2008)
The vet really seemed on top of it.หมอเค้าช่่วยไว้ได้ทัน Marley & Me (2008)
Son,... those matters have been fully vetted.ลูกชาย นั้นคือสิ่งที่จะเกิดกับแก Five the Hard Way (2008)
Even if you do break him, don't you think the General, a trained military veteran, is going to hear the fear in his voice?ต่อให้มันยอมโทร นายไม่คิดว่าท่านนายพล จะจับความกลัว จากเสียงมันได้เหรอ? Greatness Achieved (2008)
Black ops combat vet.ทีมปฎิบัิตการพิเศษ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
John Quinn, Black Ops combat vet.จอห์น ควินน์ อดีตหน่วยจู่โจม Black Ops Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I haven't vetted.ผมยังไม่ได้ตรวจสอบ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
So you vet them out by seeing if they have their personal details on the top of their head?คน ๆ นั้นจะเป็นอันตรายมั้ย หรือฉันตัดสินใจ เสี่ยงเกินไปหรือเปล่า คุณตรวจสอบพวกเขา The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vetThe President vetoed the bill, but Congress overrode his veto.
vetMy uncle is a veteran of the Vietnam War.
vetA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
vetShe grew up to be a veterinarian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเก๋า[ADJ] veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
น.สพ.[N] veterinary medicine, Syn. นายสัตวแพทย์
เวตาล[N] vetala, See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery, Count unit: ตน, Thai definition: ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า, Notes: (สันสกฤต)
สัตวแพทย์[N] veterinarian, Example: ถ้าสงสัยว่าสุนัขที่กัดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ให้รีบนำสุนัขไปให้สัตวแพทย์ตรวจ, Count unit: คน, Thai definition: หมอที่ทำหน้าที่รักษาสัตว์ต่างๆ
ทหารผ่านศึก[N] veteran, Example: รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึก, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล, Notes: (กฎหมาย)
สัตวแพทย์ศาสตร์[N] veterinary medicine, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการรักษาสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder   FR: aîné ; ancien
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ชะมด[n.] (chamot) EN: civet   FR: civette [f]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: Small Indian Civet   
ชะมดแผงหางปล้อง[n. exp.] (chamot phaēng hāng plǿng) EN: Large Indian Civet   
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir

CMU English Pronouncing Dictionary
VET    V EH1 T
VETO    V IY1 T OW2
VETO    V IY1 T OW0
VETS    V EH1 T S
VETA    V EH1 T AH0
VETTE    V EH1 T
VETOS    V IY1 T OW0 Z
VETCO    V EH1 T K OW0
VETOED    V IY1 T OW0 D
VETERE    V EH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vet    (v) (v e1 t)
veto    (v) (v ii1 t ou)
vets    (v) (v e1 t s)
vetch    (n) (v e1 ch)
vetos    (v) (v ii1 t ou z)
vetoed    (v) (v ii1 t ou d)
vetoes    (n) (v ii1 t ou z)
vetted    (v) (v e1 t i d)
vetches    (n) (v e1 ch i z)
veteran    (n) (v e1 t @ r @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veteran {m} | Veteranen {pl}veteran; vet | veterans [Add to Longdo]
Veteran {m}ex servicemen [Add to Longdo]
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.] [Add to Longdo]
Veto {n} (gegen; von Seiten) | ein Veto gegen etw. einlegen; ein Veto gegen etw. erhebenveto (on; from) | to to put a veto on sth. [Add to Longdo]
Vetorecht {n}power of veto; right of veto [Add to Longdo]
Vetternwirtschaft {f}; Klüngelwirtschaft {f}croneyism; cronyism [Add to Longdo]
Vetternwirtschaft {f}partisanship [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
インターネットのベテランユーザ[, inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
カコミスル[, kakomisuru] (n) cacomistle (Bassariscus astutus); ring-tailed cat; ringtail; civet [Add to Longdo]
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma) [Add to Longdo]
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen [Add to Longdo]
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy [Add to Longdo]
コルベット[, korubetto] (n) corvette [Add to Longdo]
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
シフォンベルベット[, shifonberubetto] (n) chiffon velvet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否决[fǒu jué, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] veto [Add to Longdo]
否决权[fǒu jué quán, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] veto power [Add to Longdo]
宿将[sù jiàng, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 宿 / 宿] veteran general [Add to Longdo]
兽医[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, / ] veterinary [Add to Longdo]
兽医学[shòu yī xué, ㄕㄡˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] veterinary science [Add to Longdo]
老兵[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ, ] veteran [Add to Longdo]
老资格[lǎo zī ge, ㄌㄠˇ ㄗ ㄍㄜ˙, / ] veteran [Add to Longdo]
退伍军人[tuì wǔ jūn rén, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 退 / 退] veteran [Add to Longdo]
退伍军人节[tuì wǔ jūn rén jié, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 退 / 退] Veteran's Day [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拒否権[きょひけん, kyohiken] Vetorecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 veterinarian \vet`er*i*na"ri*an\
   (v[e^]t`[~e]r*[i^]*n[=a]"r[i^]*an), n. [L. veterinarius. See
   {Veterinary}.]
   One skilled in the treatment of diseases of cattle or
   domestic animals; a veterinary surgeon. Often abbreviated to
   {vet}.
   [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vet
   n 1: a doctor who practices veterinary medicine [syn:
      {veterinarian}, {veterinary}, {veterinary surgeon}, {vet}]
   2: a person who has served in the armed forces [syn: {veteran},
     {vet}, {ex-serviceman}]
   v 1: work as a veterinarian; "She vetted for the farms in the
      area for many years"
   2: examine carefully; "Someone should vet this report before it
     goes out"
   3: provide (a person) with medical care
   4: provide veterinary care for

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vet [vɛt]
   fat; fatty; greasy
   fat; grease
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top