ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwary-, *unwary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwary(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งสะเพร่า, Syn. careless, unguarded, unprepared

English-Thai: Nontri Dictionary
unwary(adj) ไม่ระวัง, สะเพร่า, เลินเล่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pressure is on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public will allow it to eternalize.บรรษัทมีแรงกดดัน ที่ต้องสร้างผลประกอบการเดี๋ยวนี้ และผลักภาระต้นทุนออกไปให้มากที่สุด The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unwary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwary

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwary \Un*wa"ry\, a. [Cf. {Unware}.]
   [1913 Webster]
   1. Not vigilant against danger; not wary or cautious;
    unguarded; precipitate; heedless; careless.
    [1913 Webster]
 
   2. Unexpected; unforeseen; unware. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwary
   adj 1: not alert to danger or deception; "the shrieks of unwary
       animals taken by surprise"; "some thieves prey especially
       on unwary travelers"; "seduce the unwary reader into easy
       acquiescence"- O.J.Campbell [ant: {wary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top