ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenably

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenably-, *tenably*, tenab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenable(adj) ที่สมเหตุสมผล, See also: ที่เข้าท่าเข้าทาง
tenable(adj) ยึดถือได้, See also: ซึ่งป้องกันได้, ซึ่งรักษาไว้ได้, Syn. defensible, trustworthy, reliable
tenable(adj) ที่สามารถกระทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
untenable(adj) ซึ่งต้านทานไม่ได้, See also: ซึ่งป้องกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้, ป้องกันได้, รักษาไว้ได้, ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
untenable(อันเทน'นะเบิล) adj. ป้องกันไม่ได้, ต้านทานไว้ไม่อยู่, ไม่เหมาะสำหรับครอบครอง ไม่เหมาะสำหรับอย

English-Thai: Nontri Dictionary
tenable(adj) กันไว้ได้, รักษาไว้ได้, ปรองดองกันได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patenabilityความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, Example: รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

WordNet (3.0)
tenable(adj) based on sound reasoning or evidence, Syn. well-founded
indefensible(adj) (of theories etc) incapable of being defended or justified, Syn. untenable
reasonableness(n) the quality of being plausible or acceptable to a reasonable person, Syn. tenability, tenableness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Intenable

a. [ Pref. in- not + tenable: cf. F. intenable. ] Incapable of being held; untenable; not defensible; as, an intenable opinion; an intenable fortress. [ Obs. ] Bp. Warburton. [ 1913 Webster ]

Tenability

n. The quality or state of being tenable; tenableness. [ 1913 Webster ]

Tenable

a. [ F. tenable, fr. tenir to hold, L. tenere. See Thin, and cf. Continue, Continent, Entertain, Maintain, Tenant, Tent. ] Capable of being held, maintained, or defended, as against an assailant or objector, or against attempts to take or process; as, a tenable fortress, a tenable argument. [ 1913 Webster ]

If you have hitherto concealed his sight,
Let it be tenable in your silence still. Shak. [ 1913 Webster ]

I would be the last man in the world to give up his cause when it was tenable. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Tenableness

n. Same as Tenability. [ 1913 Webster ]

Unzealous

See obnoxious.
See observable.
See observant.
See obstructive.
See obvious.
See official.
See officious.
See oppressive.
See ordinary.
See ordinate.
See original.
See ornamental.
See orthodox.
See ostentatious.
See pacifiable.
See pacific.
See painful.
See palatable.
See parallelable.
See pardonable.
See partable.
See participant.
See passionate.
See pastoral.
See pathetic.
See patriotic.
See peaceable.
See peaceful.
See pedantic.
See perceivable.
See perceptible.
See perilous.
See permanent.
See personable.
See perspirable.
See persuadable.
See persuasive.
See philanthropic.
See philosophic.
See philosophical.
See physical.
See picturesque.
See pierceable.
See pitiful.
See plain.
See plausible.
See plausive.
See pleadable.
See pleasurable.
See pliable.
See pliant.
See plumb.
See poetic.
See poetical.
See political.
See popular.
See populous.
See portable.
See potable.
See precarious.
See precise.
See pregnant.
See prejudicate.
See prelatical.
See premeditable.
See presentable.
See preservable.
See presumptuous.
See pretentious.
See pretty.
See prevalent.
See priestly.
See primitive.
See princely.
See procurable.
See producible.
See productive.
See professional.
See profitable.
See prolific.
See pronounceable.
See prophetic.
See propitious.
See proportionable.
See proportionate.
See prosperous.
See provable.
See punctilious.
See punctual.
See punishable.
See pure.
See qualifiable.
See quenchable.
See quiet.
See rational.
See readable.
See reasonable.
See recallable.
See reclaimable.
See recognizable.
See reconcilable.
See recoverable.
See recumbent.
See reformable.
See refusable.
See regardable.
See regardant.
See relative.
See relievable.
See reluctant.
See remarkable.
See remediable.
See rememberable.
See remorseful.
See removable.
See remunerative.
See repairable.
See repealable.
See repentant.
See reprovable.
See repugnant.
See requisite.
See requitable.
See resolvable.
See respectable.
See restful.
See retentive.
See returnable.
See revengeful.
See ridable.
See ridiculous.
See rightful.
See romantic.
See rough.
See royal.
See ruinable.
See ruly.
See sacrificial.
See safe.
See sage.
See sailable.
See salable.
See sane.
See sanguine.
See sanitary.
See satisfactory.
See satisfiable.
See saturable.
See savory.
See scalable.
See scaly.
See scholarly.
See scholastic.
See scientific.
See scornful.
See scriptural.
See sculptural.
See seaworthy.
See sectarian.
See secular.
See sedentary.
See selfish.
See sentient.
See sentimental.
See serviceable.
See severe.
See shamefaced.
See shamefast.
See shapely.
See shy.
See sick.
See sicker.
See sightly.
See simple.
See sinewy.
See sizable.
See sleek.
See slumberous.
See sly.
See smooth.
See smotherable.
See smutty.
See sober.
See sociable.
See social.
See solemn.
See soliciutous.
See solvable.
See speakable.
See speedy.
See spiritual.
See spontaneous.
See sportful.
See sportsmanlike.
See statutable.
See steadfast.
See steady.
See stormy.
See stout.
See strong.
See subduable.
See subject.
See submissive.
See subordinate.
See substantial.
See successive.
See succorable.
See suggestive.
See suitable.
See sunny.
See superfluous.
See supple.
See sure.
See surpassable.
See susceptible.
See suspect.
See suspectable.
See suspicious.
See sustainable.
See sweet.
See syllogistical.
See symbolic.
See sympathetic.
See systematic.
See tamable.
See tame.
See teachable.
See technical.
See tellable.
See tenable.
See tender.
See terrestrial.
See terrific.
See thankful.
See theological.
See thinkable.
See thirsty.
See thorny.
See thoughtful.
See tidy.
See tillable.
See toothsome.
See touchable.
See traceable.
See tractable.
See tragic.
See tranquil.
See transferable.
See translatable.
See transmutable.
See transparent.
See transpassable.
See traversable.
See tremulous.
See trimphant.
See trustworthy.
See trusty.
See tumultous.
See tunable.
See uniform.
See usable.
See useful.
See vanquishable.
See variant.
See venerable.
See venomous.
See veracious.
See verdant.
See veritable.
See vigilant.
See vigorous.
See virtuous.
See vital.
See vitrifiable.
See vocal.
See voidable.
See voluptuous.
See voyageable.
See vulgar.
See walkable.
See warlike.
See watchful.
See watery.
See wealthy.
See wearable.
See weary.
See welcome.
See wet.
See wholesome.
See wieldsome.
See willful.
See wily.
See witty.
See womanly.
See workable.
See workmanlike.
See worldly.
See worshipful.
See wrathful.
See writable.
See zealous.
------ and the like.
[ 1913 Webster ]

Variants: Unwritable, Unwrathful, Unworshipful, Unworldly, Unworkmanlike, Unworkable, Unwomanly, Unwitty, Unwily, Unwillful, Unwieldsome, Unwholesome, Unwet, Unwelcome, Unweary, Unwearable, Unwealthy, Unwatery, Unwatchful, Unwarlike, Unwalkable, Unvulgar, Unvoyageable, Unvoluptuous, Unvoidable, Unvocal, Unvitrifiable, Unvital, Unvirtuous, Unvigorous, Unvigilant, Unveritable, Unverdant, Unveracious, Unvenomous, Unvenerable, Unvariant, Unvanquishable, Unuseful, Unusable, Ununiform, Untunable, Untumultous, Untrusty, Untrustworthy, Untrimphant, Untremulous, Untraversable, Untranspassable, Untransparent, Untransmutable, Untranslatable, Untransferable, Untranquil, Untragic, Untractable, Untraceable, Untouchable, Untoothsome, Untillable, Untidy, Unthoughtful, Unthorny, Unthirsty, Unthinkable, Untheological, Unthankful, Unterrific, Unterrestrial, Untender, Untenable, Untellable, Untechnical, Unteachable, Untame, Untamable, Unsystematic, Unsympathetic, Unsymbolic, Unsyllogistical, Unsweet, Unsustainable, Unsuspicious, Unsuspectable, Unsuspect, Unsusceptible, Unsurpassable, Unsure, Unsupple, Unsuperfluous, Unsunny, Unsuitable, Unsuggestive, Unsuccorable, Unsuccessive, Unsubstantial, Unsubordinate, Unsubmissive, Unsubject, Unsubduable, Unstrong, Unstout, Unstormy, Unsteady, Unsteadfast, Unstatutable, Unsportsmanlike, Unsportful, Unspontaneous, Unspiritual, Unspeedy, Unspeakable, Unsolvable, Unsoliciutous, Unsolemn, Unsocial, Unsociable, Unsober, Unsmutty, Unsmotherable, Unsmooth, Unsly, Unslumberous, Unsleek, Unsizable, Unsinewy, Unsimple, Unsightly, Unsicker, Unsick, Unshy, Unshapely, Unshamefast, Unshamefaced, Unsevere, Unserviceable, Unsentimental, Unsentient, Unselfish, Unsedentary, Unsecular, Unsectarian, Unseaworthy, Unsculptural, Unscriptural, Unscornful, Unscientific, Unscholastic, Unscholarly, Unscaly, Unscalable, Unsavory, Unsaturable, Unsatisfiable, Unsatisfactory, Unsanitary, Unsanguine, Unsane, Unsalable, Unsailable, Unsage, Unsafe, Unsacrificial, Unruly, Unruinable, Unroyal, Unrough, Unromantic, Unrightful, Unridiculous, Unridable, Unrevengeful, Unreturnable, Unretentive, Unrestful, Unrespectable, Unresolvable, Unrequitable, Unrequisite, Unrepugnant, Unreprovable, Unrepentant, Unrepealable, Unrepairable, Unremunerative, Unremovable, Unremorseful, Unrememberable, Unremediable, Unremarkable, Unreluctant, Unrelievable, Unrelative, Unregardant, Unregardable, Unrefusable, Unreformable, Unrecumbent, Unrecoverable, Unreconcilable, Unrecognizable, Unreclaimable, Unrecallable, Unreasonable, Unreadable, Unrational, Unquiet, Unquenchable, Unqualifiable, Unpure, Unpunishable, Unpunctual, Unpunctilious, Unprovable, Unprosperous, Unproportionate, Unproportionable, Unpropitious, Unprophetic, Unpronounceable, Unprolific, Unprofitable, Unprofessional, Unproductive, Unproducible, Unprocurable, Unprincely, Unprimitive, Unpriestly, Unprevalent, Unpretty, Unpretentious, Unpresumptuous, Unpreservable, Unpresentable, Unpremeditable, Unprelatical, Unprejudicate, Unpregnant, Unprecise, Unprecarious, Unpotable, Unportable, Unpopulous, Unpopular, Unpolitical, Unpoetical, Unpoetic, Unplumb, Unpliant, Unpliable, Unpleasurable, Unpleadable, Unplausive, Unplausible, Unplain, Unpitiful, Unpierceable, Unpicturesque, Unphysical, Unphilosophical, Unphilosophic, Unphilanthropic, Unpersuasive, Unpersuadable, Unperspirable, Unpersonable, Unpermanent, Unperilous, Unperceptible, Unperceivable, Unpedantic, Unpeaceful, Unpeaceable, Unpatriotic, Unpathetic, Unpastoral, Unpassionate, Unparticipant, Unpartable, Unpardonable, Unparallelable, Unpalatable, Unpainful, Unpacific, Unpacifiable, Unostentatious, Unorthodox, Unornamental, Unoriginal, Unordinate, Unordinary, Unoppressive, Unofficious, Unofficial, Unobvious, Unobstructive, Unobservant, Unobservable, Unobnoxious

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A simplified anti missile guidance system.Ein einfaches Raketenabwehrsystem. The Reluctant Dragon (1967)
There's another set of prints.Elefantenabdrücke und die von 2 Männern. The Divining Rods (1968)
The day before yesterday, information pinpointing the locations of America's four missile control centres was stolen.Vorgestern wurden Informationen über den genauen Lageplan der Raketenabwehrbasen gestohlen. The Diplomat (1968)
Colonel Yetkoff has already sent off the information on the locations of the four missile control centres.Yetkoff leitete die Informationen über die Raketenabwehrbasen weiter. Die Information stimmt. The Diplomat (1968)
Within five miles of each city is one of America's second-strike control centres.In der Nähe von diesen Städten stehen einige amerikanische Raketenabwehrbasen. The Diplomat (1968)
And my guess is, that red phone book in her safe has the numbers of all the missile control centres and is right there waiting to be taken.Ich bin sicher. Und ich möchte wetten, dass das rote Telefonbuch in ihrem Safe die Nummern der Raketenabwehrbasen enthält. The Diplomat (1968)
You're letting him go? I am curious to know where the Americans would like us to think the missile control centres are.Ich will wissen, wo wir nach Wunsch der Amerikaner den Standort der Raketenabwehrbasen vermuten sollen. The Diplomat (1968)
Each of the commanding generals at the four missile control centres has close relatives living in other parts of the country.Jeder der Generäle der vier Raketenabwehrbasen hat Verwandte, die weit weg wohnen. The Diplomat (1968)
We can be absolutely certain that these are not the locations of the missile control centres.Das sind also ganz sicher nicht die Standorte der Raketenabwehrbasen. The Diplomat (1968)
Newkirk, do you get the Purple Heart if you're wounded by an ally?Gibt es das Verwundetenabzeichen auch für Verwundung durch Alliierte? Is There a Traitor in the House? (1969)
London can't use German map coordinates.London kennt die deutschen Kartenabschnitte nicht. Unfair Exchange (1969)
Well, you're wearing the school ring of the Venskry Academy.- Einfach. Sie tragen den Ring der Akademie und das Bestenabzeichen. Nicole (1969)
The man you are looking at is the eccentric art collector, Victor Laszlo, who recently arranged the theft of the only copy of a new fuel formula vital to America's missile defence.Das ist der exzentrische Kunstsammler Victor Laszlo, der den Diebstahl einer Treibstoffformel organisierte. Sie ist lebenswichtig für die US-Raketenabwehr. Submarine (1969)
GRUMBLEMEYER-SPELTERWASSER- KURSTLICH-HIMBLEEISEN-BAHNWAGEN-Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
KURSTLICH-HIMBLEEISEN-BAHNWAGEN- GUTENABEND-BITTE-EIN-NURNBURGER-Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... Ein Nürnburger-Bratwürstle Gerspurten Mitz Weimache... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
HIMBLEEISEN-BAHNWAGEN-Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
HIMBLEEISEN-BAHNWAGEN- GUTENABEND-BITTE-EIN-NURNBURGER-Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
GRANDLICH-GRUMBLEMEYER- SPELTERWASSER-KURSTLICH-Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
BAHNWAGEN-GUTENABEND-Bahnwagen Gutenabend... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
- The Bureau of Planetary Treaties.- Das Büro für Planetenabkommen. The Mark of Gideon (1969)
"Information on mobile rocket launching factory. Top priority."Information über mobile Raketenabschussanlage." Gowns by Yvette (1970)
Coastal Command say there are several thousand miles... of naturally camouflaged coastline around Scotland... and how in the hell can they cover it all.Die Küsten-Einsatzleitung sagt, es gibt tausende getarnter Küstenabschnitte, sie können nicht alle überwachen. The McKenzie Break (1970)
Paw marks led straight in the murdered woman's body.Die Pfotenabdrücke führten direkt zum Leichnam der Frau. The Mephisto Waltz (1971)
The way Clint was hitting the booze and the pills, Clint war alkohol- und tablettenabhängig. The Hard Breed (1974)
Just a pit stop for a bunch of tourists.Das ist nicht mein Haus, nur eine Touristenabsteige. Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
- The maternity wards. Nothing left but ashes.- Die Geburtenabteilung, nur noch Asche. The Omen (1976)
They're going for the flank-side missile launchers.Sie gehen auf die Flankenraketenabschussbasen. The Living Legend: Part 2 (1978)
Proceed around left perimeter of reservoir... to grid section 19.Rücken Sie um den linken Bereich des Reservoirs vor, zum Koordinatenabschnitt 19. It Lives Again (1978)
She wants to put in a record department.Eine Schallplattenabteilung. The Violated (1979)
"Double Don." That'll be hard to say by the shank of the evening."Doppelten Don" . Es wird schwierig sein... ... dasamspätenAbend noch zu sagen. 10 (1979)
Penalties against pirate towing-operators will be stiffened considerably in the next quarter.Die Piratenabschlepper werden im nächsten Trimester streng bestraft. Mad Max (1979)
The guy tore ticket stubs and turned MC through a mail course.Er ist Kartenabreißer. Er wurde im Selbststudium Conferencier. Solo Sunny (1980)
Stub tearer to MC?Vom Kartenabreißer zum Conferencier? Solo Sunny (1980)
For Micks, pig-eyed Micks, redneck terrorist scum.- Für Micks. Schweinsäugige Micks. Dieser irische Terroristenabschaum. The Long Good Friday (1980)
Only five days remain until the satellite launch.Nur noch 5 Tage bis zum Satellitenabschuss. The ACM Kid (1983)
Try a few more on the remote chance one of those codes might get us into the computer before the satellite launch.Versuch es noch mal, für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer dieser Codes uns vor dem Satellitenabschuss in den Computer lässt. The ACM Kid (1983)
Yeah. And so is the one lead we had as to who's ripping off our entire missile-defense system.Und damit die einzige Spur, die wir hatten, was den Diebstahl des gesamten Raketenabwehrsystems betrifft. The Artful Dodger (1984)
Walter, you'd better check the wallpaper section.Walter, sieh doch besser mal in der Tapetenabteilung nach. The Three Faces of Emily (1984)
We've no real power. We're just an American missile base!Wir sind nur eine amerikanische Raketenabschussbasis, das ist alles. Party Games (1984)
I say again, six minutes to missile launch.Ich wiederhole: Noch sechs Minuten bis zum Raketenabschuss. Pilot (1985)
-I'm here doing expense reports...- Ich mache die Kostenabrechnung Spiderweb (1985)
Think I'll just stay around and wait for your expense account papers and finish them.Ich werde auf deine Kostenabrechnung warten und sie zu Ende machen. Spiderweb (1985)
He's an accountant in their pension department.Er ist ein Buchhalter in ihrer Rentenabteilung. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
- Uh, in pensions.- Äh, in der Rentenabteilung. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
June Phelps, sir, from the temporary pool.June Phelps, Sir, aus der Datenabteilung. You Only Die Twice (1985)
Documents, please?Die Aktenabteilung, bitte. You Only Die Twice (1985)
- I saw some insect waste over there.- Da drüben waren Insektenabfälle. Explorers (1985)
- But it controls our missile defense system! - Honey!- Aber er kontrolliert die Raketenabwehr. The Man with One Red Shoe (1985)
Cross-trained as medic. Helicopter and language qualified. 59 confirmed kills, 2 silver stars, 4 bronze, 4 Purple Hearts, Sanitäter-, Hubschrauber- und Sprachen-Ausbildung, 59 Feinde getötet, 2 silberne und 4 bronzene Sterne, 4 Verwundetenabzeichen, Rambo: First Blood Part II (1985)
Once the Warsaw pact gets a hold of this baby the Western space defenses won't be able to keep out a mad parrot, let alone an ICBM.Sollte der Warschauer Pakt dieses Baby in die Hände kriegen, wird die westliche Satellitenabwehr nicht mal fähig sein, einen Papagei abzuhalten. Photo Finish (1986)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟังขึ้น(v) sound reasonable, See also: be plausible, be believable, be tenable, Example: เหตุผลที่พูดมาเสียยืดยาวพอจะฟังขึ้นบ้างไหม, Thai Definition: พอจะยึดถือได้
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้
ขึ้น(adv) be tenable, See also: be reasonable, hold water, be supportable, be defendable, be justifiable, Example: เหตุผลของเขาฟังไม่ขึ้นเลย, Thai Definition: อย่างมีเหตุผลสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังไม่ขึ้น[fang mai kheun] (adj) EN: untenable
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable growth  FR: croissance soutenable.[ [ f ]
การพัฒนาที่ยั่งยืน[kān phatthanā thī yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน[kān phatthanā yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น[khø-āng thī fang mai kheun] (n, exp) EN: untenable assertion
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tenable
untenable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenable
untenable
tenability

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behauptung { f }; Erklärung { f } | Behauptungen { pl } | unbegründete Behauptung { f } | haltlose Behauptung { f } | eine Behauptung aufstellenassertion | assertions | assertion without substance | untenable assertion | to make an assertion [Add to Longdo]
Datenabruf { m }data retrieval [Add to Longdo]
Flottenabkommen { n }naval agreement [Add to Longdo]
Haltbarkeit { f }tenability [Add to Longdo]
Kettenabstreifer { m } [ techn. ]chain remover [Add to Longdo]
Kontenabsummierung { f }account totalling [Add to Longdo]
Kostenabschätzung { f }; Kostenplan { m }cost evaluation [Add to Longdo]
Pfettenabstand { m }purlin spacing [Add to Longdo]
Raketenabwehr { f } [ mil. ]ballistic missile defense (BMD) [Add to Longdo]
Alliierte Raketenabwehr { f } [ mil. ]Allied Missile Defense (AMD) [Add to Longdo]
Raketenabwehrvertrag { m }; ABM-Vertrag { m } [ pol. ]Anti-Ballistic Missile Treaty; ABM Treaty [Add to Longdo]
Reisekostenabrechnung { f }travelling expenses accounting; travel expense report [Add to Longdo]
datenabhängig { adj }data-sensitive [Add to Longdo]
datenabhängig [ math. ] { adj }data-dependent [Add to Longdo]
haltbartenable [Add to Longdo]
haltbar { adv }tenably [Add to Longdo]
haltlos (Theorie) { adj }untenable [Add to Longdo]
küstenabgewandt { adj }offshore [Add to Longdo]
unhaltbar { adj }untenable [Add to Longdo]
unhaltbar { adv }untenably [Add to Longdo]
vertretbar { adj } (Argument) | unvertretbar; nicht vertretbardefensible; tenable (argument) | unjustifiable; indefensible; untenable [Add to Longdo]
Mittenabstand { m } | halber Mittenabstandcenter-to-center distance [ Am. ]; dual spacing | half dual spacing [Add to Longdo]
Ventilmittenabstand { m }valve offset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテナーバッグ;コンテナバッグ[kontena-baggu ; kontenabaggu] (n) container bag [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
手鍋[てなべ, tenabe] (n) pan [Add to Longdo]
手鍋提げても[てなべさげても, tenabesagetemo] (n) even if it means living in dire poverty; by all means [Add to Longdo]
片手鍋[かたてなべ, katatenabe] (n) single-handled pot [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top