ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suzerainty

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suzerainty-, *suzerainty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suzerainty(n) อำนาจของ suzerain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suzerainty(ซู'ซะเรนที) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของ suzerain (ดู) , อาณาจักรของ suzerain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suzeraintyการมีอำนาจเหนือประเทศอื่น, การมีอำนาจเหนือประเทศราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suzeraintyความเป็นใหญ่เหนือประเทศราช, การมีอำนาจเหนือประเทศราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suzerainty

Japanese-English: EDICT Dictionary
宗主権[そうしゅけん, soushuken] (n) suzerainty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suzerainty \Su"ze*rain*ty\, n. [F. suzerainet['e].]
   The dominion or authority of a suzerain; paramount authority.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suzerainty
   n 1: the position or authority of a suzerain; "under the
      suzerainty of..."
   2: the domain of a suzerain

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top