ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subdu

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdu-, *subdu*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subdue(vt) ปราบ, See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ, Syn. defeat, conquer, beat, overcome
subdue(vt) ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้เบาลง, ทำให้สงบ, Syn. lower, reduce, soften
subdue(vt) ข่มอารมณ์, See also: อดกลั้น, Syn. repress, restrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdue(ซับดู', ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้อ่อนลง, ลดเสียงลง, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, พิชิต, ทำให้สงบ, ข่มอารมณ์, บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด', ซับดิวดฺ') adj. เงียบ, เงียบสงบ, ลดน้อยลง, อ่อนลง, ถูกพิชิต, บรรเทาลง, ข่มอารมณ์, ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

English-Thai: Nontri Dictionary
subdue(vt) ทำให้สงบ, มีชัย, ข่มอารมณ์, ทำให้เชื่อง

WordNet (3.0)
subduable(adj) susceptible to being subjugated, Syn. subjugable
subduction(n) a geological process in which one edge of a crustal plate is forced sideways and downward into the mantle below another plate
subduer(n) someone who overcomes and establishes ascendancy and control by force or persuasion, Syn. overcomer, surmounter
subdural(adj) below the dura mater but above the arachnoid membrane of the meninges

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Subduable

a. Able to be subdued. [ 1913 Webster ]

Subdual

n. Act of subduing. Bp. Warburton. [ 1913 Webster ]

Subduct

{ } v. t. [ L. subducere, subductum; sub under + ducere to lead, to draw. See Duke, and cf. Subdue. ] 1. To withdraw; to take away. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To subtract by arithmetical operation; to deduct. [ 1913 Webster ]

If, out of that infinite multitude of antecedent generations, we should subduce ten. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Variants: Subduce
Subduction

n. [ L. subductio. ] 1. The act of subducting or taking away. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

2. Arithmetical subtraction. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Subdue

v. t. [ imp. & p. p. Subdued p. pr. & vb. n. Subduing. ] [ OE. soduen, OF. sosduire to seduce, L. subtus below (fr. sub under) + ducere to lead. See Duke, and cf. Subduct. ] 1. To bring under; to conquer by force or the exertion of superior power, and bring into permanent subjection; to reduce under dominion; to vanquish. [ 1913 Webster ]

I will subdue all thine enemies. 1 Chron. xvii. 10. [ 1913 Webster ]

2. To overpower so as to disable from further resistance; to crush. [ 1913 Webster ]

Nothing could have subdued nature
To such a lowness, but his unkind daughters. Shak. [ 1913 Webster ]

If aught . . . were worthy to subdue
The soul of man. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To destroy the force of; to overcome; as, medicines subdue a fever. [ 1913 Webster ]

4. To render submissive; to bring under command; to reduce to mildness or obedience; to tame; as, to subdue a stubborn child; to subdue the temper or passions. [ 1913 Webster ]

5. To overcome, as by persuasion or other mild means; as, to subdue opposition by argument or entreaties. [ 1913 Webster ]

6. To reduce to tenderness; to melt; to soften; as, to subdue ferocity by tears. [ 1913 Webster ]

7. To make mellow; to break, as land; also, to destroy, as weeds. [ 1913 Webster ]

8. To reduce the intensity or degree of; to tone down; to soften; as, to subdue the brilliancy of colors. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To conquer; overpower; overcome; surmount; vanquish. See Conquer. [ 1913 Webster ]

Subdued

a. 1. Conquered; overpowered; crushed; submissive; mild. [ 1913 Webster ]

2. Not glaring in color; soft in tone. [ 1913 Webster ]

Subduement

n. Subdual. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Subduer

n. One who, or that which, subdues; a conqueror. Spenser. [ 1913 Webster ]

Subdulcid

a. [ Pref. sub + L. dulcis sweet. ] Somewhat sweet; sweetish. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Subduple

a. (Math.) Indicating one part of two; in the ratio of one to two. [ 1913 Webster ]


Subduple ratio, the ratio of 1 to 2: thus, 3:6 is a subduple ratio, as 6:3 is a duple ratio.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subduHe subdued his passions.
subduI could not subdue the desire to laugh.
subduThere is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.
subduWe cannot subdue nature.
subduWe danced in the subdued lighting.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subdue
subdued
subduing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdue
subdued
subdues
subduing

Japanese-English: EDICT Dictionary
地味[ちみ, chimi] (adj-na, n) plain; simple; subdued; sober; (P) #16,751 [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
サブダクションゾーン[sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n, vs) overpower; subdue; keep down [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n, adj-na, adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
治める[おさめる, osameru] (v1, vt) (1) to govern; to manage; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1, vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue [Add to Longdo]
従える[したがえる, shitagaeru] (v1, vt) (1) to be accompanied by; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top