ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stretching

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stretching-, *stretching*, stretch
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stretching exercisesกายบริหารแบบยืดเส้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย Akira (1988)
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third, จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3... Field of Dreams (1989)
Then the woman and the swan sailed across an ocean many thousands of li wide, stretching their necks toward America.แล้วหญิงชรากับหงส์ก็แล่นเรือ ข้ามมหาสมุทรเป็นพันๆลี้ ยื่นคอพวกเขาไปยังอเมริกา The Joy Luck Club (1993)
Now you're stretching it.ตอนนี้คุณก็กำลังตามสืบอยู่นี่งัย. Ghost in the Shell (1995)
You're stretching my sweater.ทำให้เสื้อฉันยืดหมด Inspector Gadget 2 (2003)
I'm here just taking a stroll, stretching my legs.-กำลังเรายังอยู่ในสปาร์ทา -แล้วท่านจะไปหนใด ? 300 (2006)
- Where's the governor? - He's out stretching his legs.ท่านผู้ว่าการล่ะ เขาออกไปยืดขาครับท่าน Bandidas (2006)
What do you mean, stretching his legs?คุณหมายความว่าไง ยืดขางั้นรึ Bandidas (2006)
That's stretching it.นั้นแค่ขิมๆนะ Crows Zero (2007)
We're all just a little concerned that you might be stretching yourself a bit too thin.พวกเราแค่เพียงสงสัยนิดหน่อย ว่านายอาจจะเครียด จนทำให้ผอม 65 Million Years Off (2007)
I'm doing stretching exercises.ฉันออกกำลังกายอยู่ Koizora (2007)
We have a manager who did aerobics and a stretching coach.ตอนนี้เรามีผู้จัดการทีมแอโรบิค และมีโค้ชยืดหยุ่นร่างกายแล้ว Sex Is Zero 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stretchingThat's stretching the point.
stretchingThe ballerinas around the walls are stretching their legs and feet so their muscles will not become stiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาวเหยียด(adj) stretching, Syn. ยาว, Example: เขาเดินไปตามสันทรายอันยาวเหยียดเพียงคนเดียว, Thai Definition: ที่ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
เหยียดยาว(adj) stretching, Syn. ยาวเหยียด, Example: เขาขับรถไปตามหาดทรายเหยียดยาวขนานไปกับถนน, Thai Definition: ที่ยืดยาวออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียดยาว[yīetyāo] (adj) EN: stretching

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stretching

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stretching

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ,   / 綿 ] stretching in an unbroken chain (esp. mountains) #95,658 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n, vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P) #6,783 [Add to Longdo]
延べ[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) #16,168 [Add to Longdo]
ストレッチング[sutorecchingu] (n) stretching [Add to Longdo]
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise [Add to Longdo]
引っ張り;引張り[ひっぱり, hippari] (n) pulling; stretching; tension [Add to Longdo]
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na, adv, n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
曲げ伸ばし[まげのばし, magenobashi] (n, vs) bending and stretching [Add to Longdo]
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P) [Add to Longdo]
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo) [Add to Longdo]
伸し[のし, noshi] (n) (1) stretching; (2) (See 横泳ぎ) sidestroke (in swimming); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stretch \Stretch\, v. t. [imp. & p. p. {Stretched}; p. pr. & vb.
   n. {Stretching}.] [OE. strecchen, AS. streccan; akin to D.
   strekken, G. strecken, OHG. strecchen, Sw. str[aum]cka, Dan.
   straekke; cf. AS. straeck, strec, strong, violent, G. strack
   straight; of uncertain origin, perhaps akin to E. strong. Cf.
   {Straight}.]
   1. To reach out; to extend; to put forth.
    [1913 Webster]
 
       And stretch forth his neck long and small.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I in conquest stretched mine arm.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out to the full length; to cause to extend in a
    straight line; as, to stretch a cord or rope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to extend in breadth; to spread; to expand; as,
    to stretch cloth; to stretch the wings.
    [1913 Webster]
 
   4. To make tense; to tighten; to distend forcibly.
    [1913 Webster]
 
       The ox hath therefore stretched his yoke in vain.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw or pull out to greater length; to strain; as, to
    stretch a tendon or muscle.
    [1913 Webster]
 
       Awake, my soul, stretch every nerve. --Doddridge.
    [1913 Webster]
 
   6. To exaggerate; to extend too far; as, to stretch the
    truth; to stretch one's credit.
    [1913 Webster]
 
       They take up, one day, the most violent and
       stretched prerogative.        --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stretching \Stretch"ing\,
   a. & n. from {Stretch}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Stretching course} (Masonry), a course or series of
    stretchers. See {Stretcher}, 2. --Britton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stretching
   n 1: act of expanding by lengthening or widening
   2: exercise designed to extend the limbs and muscles to their
     full extent [syn: {stretch}, {stretching}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top