Search result for

stressed

(44 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stressed-, *stressed*, stress, stresse
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe the weight stressed her back, which... makes sense if she's never lifted anything in her life.บางทีน้ำหนักอาจกดลงบนหลังเธอ จะเป็นไปได้... \ ถ้าเธอไม่เคยยกอะไรมาเลยตลอดชีวิต Birthmarks (2008)
Kid couldn't get happy, but she could get stressed by daddy dying.เด็กเลยไม่มีความสุข แต่อาจจะเครียด กับการที่พ่อกำลังจะตาย Joy (2008)
I've worked for him, OK? He just gets a bit doodah when he's stressed.ฉันเคยทำงานให้เค้านะ เค้าแต่เป็นติ้งต้องตอนเครียดเท่านั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
I come here when I'm stressed but for a woman to come alone...ฉันมาที่นี่เวลาที่เครียด แต่สำหรับผู้หญิงมาคนเดียว Heartbreak Library (2008)
That's why I'm so stressed out right now.ตอนนี้ก็เลยทำให้ผมเครียดไปหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Stressed out, huh?เครียดเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What with all the wedding plans, I've just been a little stressed.ก็อะไรที่เกี่ยวกับแผนการแต่งงาน ทำให้ฉันเครียด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But, you know, if you get stressed out, just do what I do.แต่คุณรู้นะ ถ้าคุณเครียดขึ้นมา ทำอย่างที่ผมทำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Stressed.ไมช้าอย่างงี้วะ เครียด Made of Honor (2008)
I never stressed it, but they were often very trying people to deal with, in many ways.ฉันไม่เคยเครียดมัน แต่พวกเขามักจะถูก พยายามมากที่จะจัดการกับในหลาย ๆ Revolutionary Road (2008)
and stressed the need for calm and understanding...และความเครียด สิ้งที่ทำให้ใจสงบ และรู้แจ้ง The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm just feeling kind of stressed out.เอ่อ... ผมก็แบบว่า The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stressedHe stressed that they must arrive punctually.
stressedHe stressed the convenient aspects of city life.
stressedI don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.
stressedI'm feeling stressed.
stressedIndividuality is stressed in the Western world.
stressedI stressed the point.
stressedIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
stressedI wrote down every phrase in his speech that he stressed.
stressedKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
stressedNancy is stressed out.
stressedShe stressed that she did it by herself.
stressedThe teacher stressed the importance of daily practice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRESSED    S T R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stressed    (v) (s t r e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beansprucht {adj} | hoch beanspruchtstressed | highly stressed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレストレストコンクリート[, puresutoresutokonkuri-to] (n) prestressed concrete [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P) [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person [Add to Longdo]
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft [Add to Longdo]
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts [Add to Longdo]
投げ売り品[なげうりひん, nageurihin] (n) distressed goods [Add to Longdo]
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stressed
   adj 1: suffering severe physical strain or distress; "he dropped
       out of the race, clearly distressed and having difficulty
       breathing" [syn: {stressed}, {distressed}]
   2: bearing a stress or accent; "an iambic foot consists of an
     unstressed syllable followed by a stressed syllable as in
     `delay'" [syn: {stressed}, {accented}] [ant: {unstressed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top