ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stay on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay on-, *stay on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay on(phrv) ยังอยู่บน, Syn. stick on, stop on
stay on(phrv) ยังเดินทางในทิศทาง, Syn. be on, keep on, remain on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stay on(vt) อยู่ในสถานที่เดิม, อยู่ในตำแหน่งเดิม, อยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
If we stay on these stones, we'll be all right.ถ้าเราอยู่บนหินนี่ เราจะปลอดภัย Return to Oz (1985)
Stay on the toe. Just listen to me.ยืนบนปลายนิ้วเท้า ฟังผมนี่ Dirty Dancing (1987)
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า... Dirty Dancing (1987)
Stay on your toes, Toto.ตั้งใจให้ดีล่ะ, โตโต้. Cinema Paradiso (1988)
I have a deal that allows you to stay on the land.แต่ฉันมีเงื่อนไขที่จะเสนอให้นายอยู่ต่อได้ Field of Dreams (1989)
We do our best to please him and stay on his good sideเราทำเท่าที่เราทำได้ให้เขาพอใจ/Nและอยู่ข้างที่ถูกต้องของเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
- Just stay on the path.- (เสียงผู้หญิง) ไปตามทางแล้วกัน Squeeze (1993)
- Just stay on the line.- ถือสายไว้นะคะ Léon: The Professional (1994)
Sure. Always stay on top of it.แน่นอน ต้องอยู่ในความควบคุมเสมอ Léon: The Professional (1994)
Now you know what the Welsh say about people who stay on mountain peaks at night, don't you?ทีนี้หลานคงรู้ว่าคนเวลส์พูดถึง คนที่อยู่บนยอดเขากลางดึกว่าไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Stay on top of the systems diagnostics!อยู่ด้านบนของระบบการวินิจฉัย! Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stay onCan I extend my stay one more night?
stay onI'd like to stay one more night. Is it possible?
stay onSome of the children were too weak to stay on their feet.
stay onTry to stay on her good side and you'll be on easy street.
stay onYou'd better stay on your guard.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp, v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match [Add to Longdo]
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood [Add to Longdo]
踏みとどまる;踏み止まる;踏み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r, vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up [Add to Longdo]
流連[りゅうれん, ryuuren] (n, vs) stay on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stay on
   v 1: continue in a place, position, or situation; "After
      graduation, she stayed on in Cambridge as a student
      adviser"; "Stay with me, please"; "despite student
      protests, he remained Dean for another year"; "She
      continued as deputy mayor for another year" [syn: {stay},
      {stay on}, {continue}, {remain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top