ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

split up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -split up-, *split up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
split up(phrv) ตัดแบ่ง, See also: แยกออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once you're outside there, split up and go as hard as you can.พอออกข้างนอกแล้ว ให้แยกกันไปให้เร็วที่สุด The Road Warrior (1981)
We split up and search the house.เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ Clue (1985)
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs.ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่ Clue (1985)
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed.ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้ Clue (1985)
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู Clue (1985)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)
After we all split up again, หลังจากที่เราทุกคนแยกกันอีกครั้ง Clue (1985)
Back to the hideout to split up the loot.ย่นเป็นแหนมดอนเมืองเลย Goodfellas (1990)
We'll split up the week, OK?(บรรยาย) นังนี่มันคิดไว้เรียบร้อยแล้ว Fight Club (1999)
- No. I've just split up with my boyfriend, so I'm back with my mum and dad for a while.ฉันเพิ่งเลิกกับแฟน เลยกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่พักนึงแล้ว Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
split up"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
split upI heard that Carol and Will have split up.
split upI want to split up, but I know I couldn't even if I tried.
split upThe class was too big so we split up into two smaller groups.
split upThe party was split up into two.
split upThey split up after a year of marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกแยก(v) split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
แตกร้าว(v) split up, See also: be cracked, become divided, be disunited, break up, Syn. บาดหมาง, ผิดใจ, ร้าวฉาน, Example: เมื่อสถานการณ์ระส่ำระสาย ความคิดผู้คนก็แตกร้าวตามไปด้วย, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
แตกร้าว(v) split up, See also: break up, separate, Example: เราจะไม่ใช้วิธีระเบิดเพราะจะทำให้หินแตกร้าว นำมาแกะสลักไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, ] split up; to split; to divide; to break up; fission, #4,955 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 split up
   n 1: an increase in the number of outstanding shares of a
      corporation without changing the shareholders' equity;
      "they announced a two-for-one split of the common stock"
      [syn: {split}, {stock split}, {split up}]
   v 1: get a divorce; formally terminate a marriage; "The couple
      divorced after only 6 months" [syn: {divorce}, {split up}]
   2: separate into parts or portions; "divide the cake into three
     equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after
     World War I" [syn: {divide}, {split}, {split up}, {separate},
     {dissever}, {carve up}] [ant: {unify}, {unite}]
   3: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   4: become separated into pieces or fragments; "The figurine
     broke"; "The freshly baked loaf fell apart" [syn: {break},
     {separate}, {split up}, {fall apart}, {come apart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top