ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slantingly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slantingly-, *slantingly*, slanting
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉ[ADV] slantingly, See also: deviously, indirectly, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Example: เหล้าเข้าปากไม่ทันไร เขาก็เริ่มเดินเฉเสียแล้ว, Thai definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว
เฉลียง[ADV] slantingly, See also: slantwise, diagonally, Syn. เฉียง, Example: พระท่านบอกให้เอาตะกรุดพิสมรผูกข้อมือ หรือผูกเฉลียงบ่าไว้ การผูกตะกรุดพิสมรเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เฉวียงบ่า[ADV] place upon the left shoulder, See also: slantingly, diagonally, Example: ชุดไทยบางชุดมีผ้าสไบห่มเฉวียงบ่า
กระเท่[ADV] lopsidedly, See also: slantingly, leanly, Syn. เอียง, กระเท่เร่, Example: ใครวางแก้วกระเท่อยู่บนโต๊ะ
กระเท่เร่[ADV] slantingly, See also: leanly, lopsidedly, Syn. กะเท่, Example: ข้าวของในกระจาดวางเอียงกระเท่เร่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slantingly    (a) slˈaːntɪŋliː (s l aa1 n t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Slanting \Slant"ing\, a.
     Oblique; sloping. -- {Slant"ing*ly}, adv.
     [1913 Webster] Slantwise

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  slantingly
      adv 1: with a slant [syn: {slantingly}, {slopingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top