ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sighting

S AY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sighting-, *sighting*, sight
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sighting(n) โอกาสที่จะได้เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition. Anna and the King (1999)
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์ White Noise (2005)
Okay, we've got a confirmed sighting on Franklin.โอเค เราได้รับแจ้งมาว่ามีคนเห็น แฟรงคลิน Map 1213 (2006)
Now, always there've been tales of sightings of such a creature sometimes at sea, but more often in a loch.มีคำล่ำลือมากมาย ที่เล่าว่าได้เห็นสัตว์ประหลาดนั้น .... บางครั้งในทะเล แต่พบเห็นบ่อยกว่าในอ่าว The Water Horse (2007)
We get 1, 000s of sightings each year, แล้วมันคือตัวอะไรล่ะ? Episode #2.3 (2008)
yeah, just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท Wishful Thinking (2008)
They reported sighting four objectsพวกเขารายงานว่าเห็นวัตถุ 4 อัน The Fourth Kind (2009)
I heard there's been panther sightings in Nakatosh.ฉันไ้ด้ยินมาว่ามีคนเห็นเสือดำใน Nakatosh Shake and Fingerpop (2009)
But recently, I've charted 26 sightings in the past three months alone.แต่ในช่วงไม่นานนี้ ผมบันทึกว่ามีการพบเห็น 26 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา August (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
Since frost faked his death in 1990, there is not one record--not one sighting of this guy.อันเนื่องจากฟรอสท์ ปลอมแปลงวันตายของเขา ในปี 1990 เลยไม่มีเอกสารบันทึก หรือใครพบเห็นชายคนนี้เลย ไม่พบเลย Queen Sacrifice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGHTING S AY1 T IH0 NG
SIGHTINGS S AY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sighting (v) sˈaɪtɪŋ (s ai1 t i ng)
sightings (n) sˈaɪtɪŋz (s ai1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
視認[しにん, shinin] (n, vs) confirm by sight; sighting; eyeballing [Add to Longdo]
照準器[しょうじゅんき, shoujunki] (n) sighting device; sights [Add to Longdo]
鳥影[とりかげ;ちょうえい, torikage ; chouei] (n) shadow of a bird; sighting of a bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight \Sight\, v. t. [imp. & p. p. {Sighted}; p. pr. & vb. n.
   {Sighting}.]
   1. To get sight of; to see; as, to sight land; to sight a
    wreck. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   2. To look at through a sight; to see accurately; as, to
    sight an object, as a star.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply sights to; to adjust the sights of; also, to give
    the proper elevation and direction to by means of a sight;
    as, to sight a rifle or a cannon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sighting \Sight"ing\,
   a. & n. from {Sight}, v. t.
   [1913 Webster]
 
   {Sighting shot}, a shot made to ascertain whether the sights
    of a firearm are properly adjusted; a trial shot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sighting
   n 1: the act of observing; "several sightings of enemy troops
      were reported"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top