ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selflessness

S EH1 L F L AH0 S N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selflessness-, *selflessness*, selflessnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, in the meantime, for all your selflessness and sitting with dying people...เธอน่ะ ใช้เวลาที่มีอยู่ เพื่อคนอื่น... Chapter One 'Genesis' (2006)
Well, I mean, selflessness isn't exactly one of your most obvious character traits, Damon.โอเค ฉันหมายถึง ความไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ หนึ่งในคุณลักษณะเด่นที่เห็น ได้ชัดของนายไง เดม่อน We'll Always Have Bourbon Street (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selflessnessIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFLESSNESS S EH1 L F L AH0 S N IH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘我[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, ] selflessness, #20,029 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忘己利他[もうこりた, moukorita] (n) selflessness; selfless devotion to the service of others [Add to Longdo]
没我[ぼつが, botsuga] (n) selflessness [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]
無私[むし, mushi] (adj-na,n,adj-no) selflessness; unselfish [Add to Longdo]
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selflessness \Self"less*ness\, n.
   Quality or state of being selfless.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selflessness
   n 1: the quality of unselfish concern for the welfare of others
      [syn: {altruism}, {selflessness}] [ant: {egocentrism},
      {egoism}, {self-centeredness}, {self-concern}, {self-
      interest}]
   2: acting with less concern for yourself than for the success of
     the joint activity [syn: {selflessness}, {self-sacrifice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top