ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sandpit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sandpit-, *sandpit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandpit(n) หลุมทราย, See also: บ่อทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sandpit(แซนดฺ'พิท) n. หลุม, ทราย, บ่อทราย, ที่ดูดทราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think I want to slog around this sandpit in the rain?คุณคิดว่าฉันอยากจะมาตระเวณรอบกองทรายกลางฝนรึไง? Proteus (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sandpitThat child dug a tunnel in the sandpit.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sandpit
sandpits

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙场[shā chǎng, ㄕㄚ ㄔㄤˇ,   /  ] sandpit; battleground; battlefield #31,889 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sandpit \Sand"pit`\, n.
   A pit or excavation from which sand is or has been taken.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sandpit
   n 1: a large pit in sandy ground from which sand is dug
   2: a plaything consisting of a pile of sand or a box filled with
     sand for children to play in [syn: {sandbox}, {sandpile},
     {sandpit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top