ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saint

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saint-, *saint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saint(n) วิสุทธิชนม ธรรมิกชน สิทธิชน, See also: S. ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ สิทธิชน
saint[เซนท์] (n) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ, See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ

English-Thai: Longdo Dictionary
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saint(n) นักบุญ, Syn. paragon, philanthropist
saint(vt) ทำให้เป็นนักบุญ, See also: บูชาเป็นนักบุญ
sainted(adj) ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ, See also: คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด, Syn. holy, saintly
saintly(adj) คล้ายนักบุญ, See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์, Syn. divine, godly, holy, virtuous
sainthood(n) ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship
Saint Bernard(n) สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว, See also: สุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด
Saint Antony's fire(n) โรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
Saint Patrick's Day(n) วันระลึกถึงนักบุญ Patrick
Saint Valentine's Day(n) วันรำลึกถึงนักบุญ St. Valentine และวันแห่งความรัก (14 ก.พ), See also: วันแห่งความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ, คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ, บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ, บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon, venerate
saint bernardn. สุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง มีชื่อเสียงในการช่วยชีวิตคนเดินทางที่ติดอยู่ในหิมะของภูเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sainted(เซน'ทิด) adj. อยู่ในหมู่นักบุญ, คล้ายนักบุญ, มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์, Syn. saintly
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ, ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ, เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly, holy, benevolent, kindly
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows

English-Thai: Nontri Dictionary
saint(n) นักบุญ
sainted(adj) คล้ายนักบุญ, เป็นนักบุญ, ศักดิ์สิทธิ์, มีใจสะอาด
saintliness(n) ความใจบุญ
saintly(adj) คล้ายนักบุญ, ใจบุญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saintsนักบุญ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
saint(n) a person who has died and has been declared a saint by canonization
saint(n) person of exceptional holiness, Syn. holy man, angel, holy person
Saint-Bernard's-lily(n) southern European plant commonly cultivated for its spikes of small starry greenish-white flowers, Syn. Anthericum liliago
sainthood(n) saints collectively
sainthood(n) the status and dignity of a saint
saintliness(n) the quality of resembling a saint
Saint-Mihiel(n) a battle in the Meuse-Argonne operation in World War I (1918); the battle in which American troops launched their first offensive in France, Syn. battle of St Mihiel, St Mihiel
Saintpaulia(n) east African herb with nodding flowers; widely cultivated, Syn. genus Saintpaulia
Saint-Saens(n) French pianist and composer (1835-1921), Syn. Charles Camille Saint-Saens
canonize(v) declare (a dead person) to be a saint, Syn. saint, canonise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Saint

n. [ F., fr. L. sanctus sacred, properly p. p. of sancire to render sacred by a religious act, to appoint as sacred; akin to sacer sacred. Cf. Sacred, Sanctity, Sanctum, Sanctus. ] 1. A person sanctified; a holy or godly person; one eminent for piety and virtue; any true Christian, as being redeemed and consecrated to God. [ 1913 Webster ]

Them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. 1 Cor. i. 2. [ 1913 Webster ]

2. One of the blessed in heaven. [ 1913 Webster ]

Then shall thy saints, unmixed, and from the impure
Far separate, circling thy holy mount,
Unfeigned hallelujahs to thee sing. Milton. [ 1913 Webster ]

3. (Eccl.) One canonized by the church. [ Abbrev. St. ] [ 1913 Webster ]


Saint Andrew's cross. (a) A cross shaped like the letter X. See Illust. 4, under Cross. (b) (Bot.) A low North American shrub (Ascyrum Crux-Andreae, the petals of which have the form of a Saint Andrew's cross. Gray. --
Saint Anthony's cross, a T-shaped cross. See Illust. 6, under Cross. --
Saint Anthony's fire, the erysipelas; -- popularly so called because it was supposed to have been cured by the intercession of Saint Anthony. --
Saint Anthony's nut (Bot.), the groundnut (Bunium flexuosum); -- so called because swine feed on it, and St. Anthony was once a swineherd. Dr. Prior. --
Saint Anthony's turnip (Bot.), the bulbous crowfoot, a favorite food of swine. Dr. Prior. --
Saint Barnaby's thistle (Bot.), a kind of knapweed (Centaurea solstitialis) flowering on St. Barnabas's Day, June 11th. Dr. Prior. --
Saint Bernard (Zool.), a breed of large, handsome dogs celebrated for strength and sagacity, formerly bred chiefly at the Hospice of St. Bernard in Switzerland, but now common in Europe and America. There are two races, the smooth-haired and the rough-haired. See Illust. under Dog. --
Saint Catharine's flower (Bot.), the plant love-in-a-mist. See under Love. --
Saint Cuthbert's beads (Paleon.), the fossil joints of crinoid stems. --
Saint Dabeoc's heath (Bot.), a heatherlike plant (Daboecia polifolia), named from an Irish saint. --
Saint Distaff's Day. See under Distaff. --
Saint Elmo's fire, a luminous, flamelike appearance, sometimes seen in dark, tempestuous nights, at some prominent point on a ship, particularly at the masthead and the yardarms. It has also been observed on land, and is due to the discharge of electricity from elevated or pointed objects. A single flame is called a Helena, or a Corposant; a double, or twin, flame is called a Castor and Pollux, or a double Corposant. It takes its name from St. Elmo, the patron saint of sailors. --
Saint George's cross (Her.), a Greek cross gules upon a field argent, the field being represented by a narrow fimbriation in the ensign, or union jack, of Great Britain. --
Saint George's ensign, a red cross on a white field with a union jack in the upper corner next the mast. It is the distinguishing badge of ships of the royal navy of England; -- called also the white ensign. Brande & C. --
Saint George's flag, a smaller flag resembling the ensign, but without the union jack; used as the sign of the presence and command of an admiral. [ Eng. ] Brande & C. --
Saint Gobain glass (Chem.), a fine variety of soda-lime plate glass, so called from St. Gobain in France, where it was manufactured. --
Saint Ignatius's bean (Bot.), the seed of a tree of the Philippines (Strychnos Ignatia), of properties similar to the nux vomica. --
Saint James's shell (Zool.), a pecten (Vola Jacobaeus) worn by pilgrims to the Holy Land. See Illust. under Scallop. --
Saint James's-wort (Bot.), a kind of ragwort (Senecio Jacobaea). --
Saint John's bread. (Bot.) See Carob. --
Saint John's-wort (Bot.), any plant of the genus Hypericum, most species of which have yellow flowers; -- called also John's-wort. --
Saint Leger, the name of a race for three-year-old horses run annually in September at Doncaster, England; -- instituted in 1776 by Col. St. Leger. --
Saint Martin's herb (Bot.), a small tropical American violaceous plant (Sauvagesia erecta). It is very mucilaginous and is used in medicine. --
Saint Martin's summer, a season of mild, damp weather frequently prevailing during late autumn in England and the Mediterranean countries; -- so called from St. Martin's Festival, occurring on November 11. It corresponds to the Indian summer in America. Shak. Whittier. --
Saint Patrick's cross. See Illust. 4, under Cross. --
Saint Patrick's Day, the 17th of March, anniversary of the death (about 466) of St. Patrick, the apostle and patron saint of Ireland. --
Saint Peter's fish. (Zool.) See John Dory, under John. --
Saint Peter's-wort (Bot.), a name of several plants, as Hypericum Ascyron, Hypericum quadrangulum, Ascyrum stans, etc. --
Saint Peter's wreath (Bot.), a shrubby kind of Spiraea (Spiraea hypericifolia), having long slender branches covered with clusters of small white blossoms in spring. --
Saint's bell. See Sanctus bell, under Sanctus. --
Saint Vitus's dance (Med.), chorea; -- so called from the supposed cures wrought on intercession to this saint.
[ 1913 Webster ]

Saint

v. t. [ imp. & p. p. Sainted; p. pr. & vb. n. Sainting. ] To make a saint of; to enroll among the saints by an offical act, as of the pope; to canonize; to give the title or reputation of a saint to (some one). [ 1913 Webster ]

A large hospital, erected by a shoemaker who has been beatified, though never sainted. Addison. [ 1913 Webster ]


To saint it, to act as a saint, or with a show of piety. [ 1913 Webster ] Whether the charmer sinner it or saint it. Pope.
[ 1913 Webster ]

Saint

v. i. To act or live as a saint. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Saintdom

n. The state or character of a saint. [ R. ] Tennyson. [ 1913 Webster ]

Sainted

a. 1. Consecrated; sacred; holy; pious. “A most sainted king.” Shak. [ 1913 Webster ]

Amongst the enthroned gods on sainted seats. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Entered into heaven; -- a euphemism for dead. [ 1913 Webster ]

Saintess

n. A female saint. [ R. ] Bp. Fisher. [ 1913 Webster ]

Sainthood

n. 1. The state of being a saint; the condition of a saint. Walpole. [ 1913 Webster ]

2. The order, or united body, of saints; saints, considered collectively. [ 1913 Webster ]

It was supposed he felt no call to any expedition that might endanger the reign of the military sainthood. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Saintish

a. Somewhat saintlike; -- used ironically. [ 1913 Webster ]

Saintism

n. The character or quality of saints; also, hypocritical pretense of holiness. Wood. [ 1913 Webster ]

Saintlike

a. Resembling a saint; suiting a saint; becoming a saint; saintly. [ 1913 Webster ]

Glossed over only with a saintlike show. Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a saint. You know that? You haven't changed a bit.นายมันใจบุญจริง ๆ นายไม่เปลี่ยนเลย นายยังใจบุญเหมือนเดิม Cool Runnings (1993)
Old Saint Nick appears to be traveling at supersonic speed.ซานต้าได้เดินทาง/Nมาด้วยความเร็วซุปเปอร์โซนิค The Nightmare Before Christmas (1993)
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา Jumanji (1995)
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Oh, saints be praised.โอ้ คนดีผีคุ้ม An American Tail (1986)
Here. Buy yourself a new saint.นี่ ไปหาซื้อนักบุญใหม่สิ *batteries not included (1987)
- Takes a real saint to ask Daddy.- มีกึ๋นไปขอพ่อนักบุญของเธอน่ะสิ Dirty Dancing (1987)
Going, it's all downhill and all the saints help out.ขาไป, มันเป็นทางลง และทูตสวรรค์ช่วยเราได้มาก. Cinema Paradiso (1988)
But coming back, the saints just watch.แต่ขากลับ, ทูตสวรรค์เอาแต่มองน่ะ. Cinema Paradiso (1988)
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี Punchline (1988)
You're a saint.- ผมดูแลคนของผม Punchline (1988)
He sounds like a saint.ฟังดูเหมือนพ่อพระเลย Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saintA saint's maid quotes Latin. [ Proverb ]
saintHe acted like a saint.
saintHe is a saint of a man.
saintIt would provoke a saint.
saintLive a saint's life.
saintMany people visited the shrine where the saint lay buried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรายทะเล(n) Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
นักบุญ(n) saint, See also: holyman, Example: สุนทรตั้งชื่อลูกตามชื่อนักบุญประจำวัน, Thai Definition: ผู้ที่ทำความดีไว้มาก เมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka  FR: onction sainte [ f ] ; lustration [ f ]
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
อรหัต[arahat = ørahat] (n) EN: sainthood
หอยแครง[høi khraēng] (n, exp) EN: ark shell  FR: coque [ f ] ; coquille Saint-Jacques [ f ]
หอยพัด[høi phat] (n, exp) FR: coquille Saint-jacques [ f ]
จตุรงคสันนิบาต[jaturongkhasannibāt] (n) EN: Buddhist All Saints Day
การ์ดวาเลนไทน์[kāt Wālēnthain] (n, exp) FR: carte de la Saint-Valentin [ f ]
แครง[khraēng] (n) EN: scallop ; ark shell  FR: coquille Saint-Jacques [ f ]
มาฆบูชา[Mākha Būchā] (n, exp) EN: Maka Bucha ; Magha Puja ; Buddhist All Saint's day  FR: Maka Bucha [ m ] ; toussaint bouddhique [ f ]
นักบุญ[nakbun] (n) EN: saint  FR: saint [ m ] ; sainte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
saint
saints
saint's
sainted
saintly
saints'
sainthood
saint-saens

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saint
saints
sainted
saintly
sainthood
saintlier
saintlike
saintliest
saint's-day
saintliness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ,   /  ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor #12,027 [Add to Longdo]
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ,     /    ] Saint Petersburg (city in Russia) #25,117 [Add to Longdo]
圣徒[shèng tú, ㄕㄥˋ ㄊㄨˊ,   /  ] saint #54,657 [Add to Longdo]
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ,  ] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum) #71,340 [Add to Longdo]
圣约翰[Shèng Yuē hàn, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ,    /   ] Saint John #90,679 [Add to Longdo]
圣卢西亚[Shèng Lú xī yà, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ,   西  /   西 ] Saint Lucia #100,597 [Add to Longdo]
圣赫勒拿岛[Shèng hè lè ná dǎo, ㄕㄥˋ ㄏㄜˋ ㄌㄜˋ ㄋㄚˊ ㄉㄠˇ,      /     ] Saint Helena #184,401 [Add to Longdo]
圣基茨和尼维斯[Shèng jī cí hé Ní wéi sī, ㄕㄥˋ ㄐㄧ ㄘˊ ㄏㄜˊ ㄋㄧˊ ㄨㄟˊ ㄙ,        /       ] Saint Kitts and Nevis #211,613 [Add to Longdo]
圣文森特和格林纳丁斯[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ,           /          ] Saint Vincent and the Grenadines #215,161 [Add to Longdo]
圣约瑟夫[Shèng Yuē sè fū, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄙㄜˋ ㄈㄨ,     /    ] Saint Joseph #536,186 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilige { m, f }; Heiliger | Heiligen { pl }saint | saints [Add to Longdo]
Sankt Peter; der Heilige PetrusSaint Peter [Add to Longdo]
St. Kitts und Nevis [ geogr. ]Saint Kitts and Nevis (kn) [Add to Longdo]
St. Lucia [ geogr. ]Saint Lucia (lc) [Add to Longdo]
St. Vincent/Grenadinen [ geogr. ]Saint Vincent and the Grenadines (vc) [Add to Longdo]
Saint John's (Hauptstadt von Antigua und Barbuda)Saint John's (capital of Antigua and Barbuda) [Add to Longdo]
Saint George's (Hauptstadt von Grenada)Saint George's (capital of Grenada) [Add to Longdo]
Saint-Denis (Hauptstadt von Reunion)Saint-Denis (capital of Reunion) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひじり, hijiri] (n, n-pref) (1) Saint; St.; S.; (n, adj-na) (2) sacred; holy; pure #1,052 [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert #1,052 [Add to Longdo]
サン[san] (n) (1) sun; (2) saint; (3) (See ブッシュマン) San (people) #3,393 [Add to Longdo]
聖人[せいじん, seijin] (n) saint; sage; holy man; (P) #8,079 [Add to Longdo]
サンタ[santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas #8,881 [Add to Longdo]
上人[しょうにん, shounin] (n) holy priest; saint #14,452 [Add to Longdo]
サンシモニズム[sanshimonizumu] (n) Saint-Simonism [Add to Longdo]
サンローラン[sanro-ran] (n) (abbr) Yves Saint-Laurent; (P) [Add to Longdo]
セイント;セント;サント[seinto ; sento ; santo] (n) saint [Add to Longdo]
セントキッツ島[セントキッツとう, sentokittsu tou] (n) Saint Kitts (island) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top