ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruse-, *ruse*
Possible hiragana form: るせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruse(n) อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruse(รูซ) n. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, Syn. trick, stratagem
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated
ceruse(เซอ'รูส) n. ผงตะกั่วขาว ใช้ในการทำสี
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read

English-Thai: Nontri Dictionary
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กระเท่ห์, กลอุบาย
cruse(n) หม้อ, หม้อดินเผา, ไห
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction.หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
Robert, your ruse is pathetic.โรเบิร์ต คุณหลอกผมไม่ได้หรอก The Da Vinci Code (2006)
BUT YOU'RE INDULGING THIS KILLER BY PERPETUATING THE RUSE HE'S CREATED.มันอาจส่งเสริมเขา ให้ฆ่าอีก The Angel Maker (2008)
HE WAS JUST USING THE BUTCHER'S RUSE AS A WAY TO LURE THE VICTIM TO BE ALONE WITH HER.เขาแค่ใช้รูปแบบของนักฆ่าฯ ล่อเหยื่อให้อยู่กับเขาสองต่อสองมากกว่า Zoe's Reprise (2009)
The reaper always uses Some sort of ruse To get close to and spend Time with his victims.มัจจุราชมักใช้อุบายเข้าใกล้และใช้เวลากับเหยื่อ Omnivore (2009)
The ruse you played with Filip Telford.เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด Balm (2009)
The ruse you played with Filip Telford... faking symptoms to extend his critical status?เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด... หลอกยื่นเวลารักษาอาการของเขา ว่ามีอาการโคม่า The Culling (2009)
The reappearance of my mother, the lawsuit-- it's all been part of an elaborate ruse to get me to sign over my hotel to Elizabeth.การกลับมาของแม่ฉัน การฟ้องร้อง-- ทั้งหมดนี่ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนอันซับซ้อน เพื่อที่จะให้ฉันเซ็นชื่อ โอนโรงแรมให้เอลิซาเบธ The Empire Strikes Jack (2010)
They've used this ruse in a dozen local abductions.พวกเขาใช้อุบายนี้ในการลักพาเด็กเป็นสิบแห่ง Mosley Lane (2010)
Yes, we have to keep up this ruse for a little while, เราอาจจะต้องใช้อุบายนี้ไปก่อน Kill or Be Killed (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลศนัย(n) hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai Definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
เล่ห์กระเท่[lēkrathē] (n) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; subterfuge [ m ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลูกเล่น[lūk lēn] (n) FR: astuce [ f ] ; ruse [ f ] ; truc [ m ] ; subterfuge [ m ]
แง่งอน[ngaē-ngøn] (n) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ruse
rused
ruses
ruseler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruse
ruses

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kniff { m }; List { f }; Finte { f } | Kniffe { pl }; Listen { pl }; Finten { pl }ruse | ruses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルセロナ[baruserona] (n) Barcelona; (P) #4,456 [Add to Longdo]
メルセデス[merusedesu] (n) Mercedes (car) #7,684 [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) #7,689 [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言, 間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) #18,044 [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) { comp } daisy chain connection [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
アクリルセメント[akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アセチルセルロース[asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose [Add to Longdo]
アナルセックス[anarusekkusu] (n, vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruse \Ruse\, n. [F., fr. OF. re["u]ser, rehuser, to turn aside,
   to shuffle, retreat, fr. L. recusare to refuse; pref. re-
   again + causa cause. See {Cause}, and cf. {Recusant}.]
   An artifice; trick; stratagem; wile; fraud; deceit.
   [1913 Webster]
 
   {Ruse de guerre}[F.], a stratagem of war.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruse
   n 1: a deceptive maneuver (especially to avoid capture) [syn:
      {ruse}, {artifice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top