ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruminant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruminant-, *ruminant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruminant(n) สัตว์เคี้ยวเอื้อง, Syn. bovine, herbivore
ruminant(adj) เกี่ยวกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง, Syn. bovine, taurine
ruminant(adj) ครุ่นคิด, Syn. reflective, thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว, ควาย, กวาง, อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง, รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง,

English-Thai: Nontri Dictionary
ruminant(n) สัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruminant๑. เคี้ยวเอื้อง๒. สัตว์เคี้ยวเอื้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ruminantsสัตว์เคี้ยวเอื้อง [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ruminant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruminant
ruminants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反刍动物[fǎn chú dòng wù, ㄈㄢˇ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ,     /    ] ruminant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギアラ[giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
反芻動物[はんすうどうぶつ, hansuudoubutsu] (n) ruminant [Add to Longdo]
反芻類[はんすうるい, hansuurui] (n) ruminant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruminant \Ru"mi*nant\, a. [L. ruminans, -antis, p. pr.: cf. F.
   ruminant. See {Ruminate}.] (Zool.)
   Chewing the cud; characterized by chewing again what has been
   swallowed; of or pertaining to the Ruminantia.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruminant \Ru"mi*nant\, n. (Zool.)
   A ruminant animal; one of the Ruminantia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruminant
   adj 1: related to or characteristic of animals of the suborder
       Ruminantia or any other animal that chews a cud;
       "ruminant mammals" [ant: {nonruminant}]
   n 1: any of various cud-chewing hoofed mammals having a stomach
      divided into four (occasionally three) compartments

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top