หรือคุณหมายถึง risqü?
Search result for

risque

(19 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risque-, *risque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risque[ADJ] ลามก, See also: อนาจาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This place is about as risque as it can get, you knowนายรู้ป่ะ ที่นี่มันเป็นที่ลามกดีนะ The Man from Nowhere (2010)
But, don't you think this is too risque for the daytime?แต่คุณว่ามันจะดีเหรอ มาทำตอนกลางวันแสกๆ แบบนี้ Art of Seduction (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ดอกจัน[n.] (døkjan) EN: asterisk ; star   FR: astérisque [m] ; étoile [f]
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks   FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān khwām sīeng) EN: risk management   FR: gestion du risque [f]
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
เครื่องหมายดอกจัน[n. exp.] (khreūangmāi døkjan) EN: « * » ; asterisk   FR: « * » ; astérisque [m]
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk   FR: risque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RISQUE    R IH2 S K EY1

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Risqu'e \Ris`qu['e]"\, a. masc., Risqu'ee \Ris`qu['e]e"\, a.
   fem., (r[-e]s`k[asl]"). [F., p.p. of risquer to risk.]
   Hazardous; risky; esp., fig., verging upon impropriety;
   dangerously close to, or suggestive of, what is indecent or
   of doubtful morality; as, a risqu['e] story. --Henry Austin.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risque
   adj 1: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
       jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy
       details"; "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty
       words"; "racy anecdotes"; "a risque story"; "spicy
       gossip" [syn: {blue}, {gamy}, {gamey}, {juicy},
       {naughty}, {racy}, {risque}, {spicy}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 risque [risk]
   hazard; risk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top