ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repeal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repeal-, *repeal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repeal(vt) ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: เพิกถอน, Syn. abrogate, revoke
repeal(n) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: การเพิกถอน, Syn. abrogation, abolition
repealer(n) ผู้ยกเลิก, See also: ผู้เลิกล้ม
repealable(adj) ซึ่งยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repeal(รีพีล') vt. ถอน, ยกเลิก, ลบล้าง, ละทิ้ง, เลิกล้ม n. การถอน, การยกเลิก, การลบล้าง, การละทิ้ง, การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind, revoke

English-Thai: Nontri Dictionary
repeal(n) การถอน, การยกเลิก, การเลิกล้ม, การละทิ้ง
repeal(vt) ถอน, ยกเลิก, เลิกล้ม, ละทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repealยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน Gandhi (1982)
Repeal the tax reforms!ยกเลิกการปรับภาษี! Akira (1988)
Oh, man, did the Kiss Army repeal "Don't Ask, Don't Tell"?พับผ่าสิ สาวกของวงคิสเปิดตัว ว่าเป็นเกย์อย่างเปิดเผยแล้วเหรอ The Gothowitz Deviation (2009)
Perhaps... if Arthur was to repeal the sentence.... ถ้าอาร์เธอร์จะยอมถอนรับสั่ง เขาจะไม่เปลี่ยนใจหรอก The Drawing of the Dark (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนกฎหมาย[phoēkthøn kotmāi] (v, exp) EN: repeal a law  FR: annuler une loi
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
repeal
repeal
repeals
repealed
repealed
repealing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repeal
repeals
repealed
repealing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤销[chè xiāo, ㄔㄜˋ ㄒㄧㄠ,   /  ] repeal #7,609 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n, vs, adj-no) abolition; repeal; (P) #433 [Add to Longdo]
撤退[てったい, tettai] (n, vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) #3,252 [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n, vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) #5,394 [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n, vs, adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) #6,546 [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n, vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) #12,817 [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s, vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃部[はいぶ, haibu] (n) abolished club; club that has had its status repealed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repeal \Re*peal"\ (r?-p?l"), v. t. [imp. & p. p. {Repealed}
   (-p?ld"); p. pr. & vb. n. {Repealing}.] [OF. repeler to call
   back, F. rappeler; pref. re- re- + OF. apeler, F. appeler, to
   call, L. appellare. See {Appeal}, and. cf. {Repel}.]
   1. To recall; to summon again, as persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The banished Bolingbroke repeals himself,
       And with uplifted arms is safe arrived. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To recall, as a deed, will, law, or statute; to revoke; to
    rescind or abrogate by authority, as by act of the
    legislature; as, to repeal a law.
    [1913 Webster]
 
   3. To suppress; to repel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whence Adam soon repealed
       The doubts that in his heart arose.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abolish; revoke; rescind; recall; annul; abrogate;
     cancel; reverse. See {Abolish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repeal \Re*peal"\, n.
   1. Recall, as from exile. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The tribunes are no soldiers; and their people
       Will be as rash in the repeal, as hasty
       To expel him thence.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Revocation; abrogation; as, the repeal of a statute; the
    repeal of a law or a usage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repeal
   n 1: the act of abrogating; an official or legal cancellation
      [syn: {abrogation}, {repeal}, {annulment}]
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top