ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reciprocity

R EH2 S IH0 P R AA1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reciprocity-, *reciprocity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reciprocity(n) การพึ่งพาอาศัยกัน, See also: การแลกเปลี่ยนกัน, Syn. interchange, exchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reciprocity(เรสซะพรอส'ซิที) n. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, การแลกเปลี่ยน, การแลกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. mutuality

English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocity(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การค้าระหว่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reciprocityการตอบแทนกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocity๑. ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ภาวะตอบสนองกัน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reciprocityหลักถ้อยทีถ้อยประติบัติหรือการประติบัติต่างตอบแทน [การทูต]
Reciprocity of Rank of Envoysหมายถึง การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในเรื่องตำแหน่งของทูต กล่าวคือ ประเทศทั้งหลายถือธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทูตที่มีตำแหน่งเท่าเทียม กัน ดังนั้น หากประเทศหนึ่งส่งทูตไปประจำอีกประเทศหนึ่ง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประเทศนั้นก็คาดว่าประเทศผู้รับย่อมจะให้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยส่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของตนไปประจำที่ประเทศผู้ส่งด้วย พึงสังเกตว่าการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกันเช่นนี้มิใช่เป็นระเบียบข้อบังคับของ กฏหมายระหว่างประเทศ หากเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระหว่างประเทศทั้งหลายมากกว่า [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't get to the adresses, lack of reciprocity problems, we are gonna circle back to the farmhouse.เราไม่สามารถเอาที่อยู่มาได้เพราะการแลกเปลี่ยนมีปัญหา เราต้องย้อนกลับเริ่มต้นที่บ้านไร่ Law Abiding Citizen (2009)
There's a reciprocity clause.มีเงื่อนไขต่างตอบแทนกัน The Roommate Transmogrification (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECIPROCITY R EH2 S IH0 P R AA1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reciprocity (n) rˌɛsɪprˈɒsɪtiː (r e2 s i p r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リシプロシティー;レシプロシティー[rishipuroshitei-; reshipuroshitei-] (n) reciprocity [Add to Longdo]
互恵[ごけい, gokei] (n) reciprocity; mutual benefit [Add to Longdo]
互酬[ごしゅう, goshuu] (n) (See 互酬性) reciprocity [Add to Longdo]
互酬性[ごしゅうせい, goshuusei] (n) reciprocity [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
双対[そうつい;そうたい, soutsui ; soutai] (n) { math;physics } reciprocity; duality (physics) [Add to Longdo]
相互主義[そうごしゅぎ, sougoshugi] (n) principle of reciprocity [Add to Longdo]
相反則不軌[そうはんそくふき, souhansokufuki] (n) reciprocity failure [Add to Longdo]
相反定理[そうはんていり, souhanteiri] (n) reciprocity theorem (physics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reciprocity \Rec`i*proc"i*ty\ (r[e^]s`[i^]*pr[o^]s"[i^]*t[y^]),
   n. [Cf. F. r['e]ciprocit['e]. See {Reciprocal}.]
   1. Mutual action and reaction.
    [1913 Webster]
 
   2. Reciprocal advantages, obligations, or rights;
    reciprocation.
    [1913 Webster]
 
   {Reciprocity treaty}, or {Treaty of reciprocity}, a treaty
    concluded between two countries, conferring equal
    privileges as regards customs or charges on imports, or in
    other respects.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reciprocation; interchange; mutuality.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reciprocity
   n 1: a relation of mutual dependence or action or influence
      [syn: {reciprocality}, {reciprocity}]
   2: mutual exchange of commercial or other privileges

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top