ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reasonab

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reasonab-, *reasonab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasonable(adj) มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable
reasonable(adj) พอสมควร, See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป, Syn. moderate, proper
reasonable(adj) ี่(ราคา) สมเหตุสมผล, See also: ราคา พอสมควร, Syn. fair, inexpensive
reasonably(adv) อย่างมีเหตุผล, See also: อย่างสมเหตุสมผล
reasonableness(n) การใช้เหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม, มีเหตุผล, พอสมควร, ไม่เกินไป, ไม่แพงไป, ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible, judicious, rational, Ant. illogical
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ, ทรยศ, หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เกินไป, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม, มีเหตุผล, พอสมควร
treasonable(adj) เป็นกบฏ, หักหลัง, ขายชาติ
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล, ขาดสติ, เกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable actการกระทำที่สมควรแก่เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable beliefเหตุอันควรเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ ดู proper care ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable causeมูลเหตุอันสมควร [ ดู reasonable ground ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable despatch clauseข้อกำหนดปฏิบัติการโดยพลันตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable doubtความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable excuseข้อแก้ตัวอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable financial provisionข้อกำหนดให้ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพตามสมควร (จากกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
reasonable(adj) showing reason or sound judgment, Syn. sensible, Ant. unreasonable
reasonable(adj) marked by sound judgment, Syn. sane
reasonableness(n) goodness of reason and judgment
reasonableness(n) the property of being moderate in price or expenditures, Syn. moderateness, modestness
reasonableness(n) moderation in expectations
reasonableness(n) the quality of being plausible or acceptable to a reasonable person, Syn. tenability, tenableness
reasonably(adv) to a moderately sufficient extent or degree, Syn. middling, jolly, moderately, passably, somewhat, fairly, pretty, Ant. immoderately, unreasonably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reasonablea. [ OE. resonable, F. raisonnable, fr. L. rationabilis. See Reason, n. ] 1. Having the faculty of reason; endued with reason; rational; as, a reasonable being. [ 1913 Webster ]

2. Governed by reason; being under the influence of reason; thinking, speaking or acting rationally, or according to the dictates of reason; agreeable to reason; just; rational; as, the measure must satisfy all reasonable men. [ 1913 Webster ]

By indubitable certainty, I mean that which doth not admit of any reasonable cause of doubting. Bp. Wilkins. [ 1913 Webster ]

Men have no right to what is not reasonable. Burke. [ 1913 Webster ]

3. Not excessive or immoderate; within due limits; proper; as, a reasonable demand, amount, price. [ 1913 Webster ]

Let . . . all things be thought upon
That may, with reasonable swiftness, add
More feathers to our wings. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Rational; just; honest; equitable; fair; suitable; moderate; tolerable. See Rational. [ 1913 Webster ]

Reasonableadv. Reasonably; tolerably. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

I have a reasonable good ear in music. Shak. [ 1913 Webster ]

Reasonablenessn. Quality of being reasonable. [ 1913 Webster ]

Reasonablyadv. 1. In a reasonable manner. [ 1913 Webster ]

2. Moderately; tolerably. “Reasonably perfect in the language.” Holder. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reasonabA good management would listen to reasonable demands.
reasonabAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
reasonabFrom our point of view, his proposal is reasonable.
reasonabHe gets a reasonable salary as a bank clerk.
reasonabHe is reasonable in his demands.
reasonabHis opinion is reasonable.
reasonabHis words sound reasonable.
reasonabHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
reasonabHow long does it take to get reasonably skilled?
reasonabI bought this word processor at a reasonable price.
reasonabI can't agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.
reasonabIf the price is reasonable, I want to buy the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมเหตุสมผล(n) reasonability, Syn. ความเป็นเหตุเป็นผล, Example: เมื่อพูดถึงความสมเหตุสมผลในงานประพันธ์พฤติกรรมของตัวละครอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของมวลมนุษย์, Thai Definition: ความมีเหตุผลสมควร, ความมีเหตุผลรับกันได้
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้
ฟังได้(adj) reasonable, Syn. ูเข้าหู, รับได้, Example: เหตุผลที่เขาเอามากล่าวเป็นเรื่องที่ฟังได้พอสมควร, Thai Definition: มีเหตุผลเชื่อถือได้, ไม่ขัดหู
มีเหตุผล(adj) reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai Definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(v) reasonable, See also: suitable, right, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ผู้จัดการมีเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจเอาพนักงานบางคนออก, Thai Definition: มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
เป็นการสมควร(v) reasonable, See also: suitable, right, Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล, Example: เป็นการสมควรที่เราจะช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยใช่เหตุ[dōi chai hēt] (adv) EN: unreasonably
ฟังได้[fangdāi = fangdai] (adj) EN: reasonable
ฟังขึ้น[fangkheun] (v, exp) EN: sound reasonable
ฟังไม่ขึ้น[fang mai kheun] (v, exp) EN: sound unreasonable
ข้าง ๆ คู ๆ[khāng-khāng khū-khū] (xp) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue  FR: obstinément ; avec obstination
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[khøsongsai an mī hētphon] (n, exp) EN: reasonable doubt
ความเป็นเหตุเป็นผล[khwām pen hēt pen phon] (n, exp) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality
ลิบลิ่ว[lipliū] (adj) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate  FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่มีเหตุผล[mai mī hētphon] (v, exp) EN: have no reason; be unreasonable  FR: il n'y a pas de raison
ไม่มีเหตุผล[mai mī hētphon] (adv) EN: without reason ; unreasonably  FR: sans raison

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reasonable
reasonable
reasonably
reasonableness
reasonableness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasonable
reasonably
reasonableness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ,    ] reasonable and fair #30,069 [Add to Longdo]
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ,     /    ] reasonable self-defense; legitimate defense #46,547 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
無理[むり, muri] (adj-na, n, vs) unreasonable; impossible; overdoing; (P) #4,371 [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na, n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) #4,912 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
適正[てきせい, tekisei] (adj-na, n) reasonable; suitable; (P) #10,170 [Add to Longdo]
当たり前(P);当り前(P);あたり前;当りまえ[あたりまえ, atarimae] (adj-na, n, adj-no) (1) natural; reasonable; obvious; (2) usual; common; ordinary; (P) #11,300 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
乱暴(P);亂暴(oK)[らんぼう, ranbou] (adj-na, n, vs) rude; violent; rough; lawless; unreasonable; reckless; (P) #14,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top