ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rearrange

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rearrange-, *rearrange*
Possible hiragana form: れあっらんげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearrange(vt) จัดเตรียมใหม่, Syn. reorganize, reposition
rearranged(adj) ซึ่งจัดเตรียมใหม่, Syn. remodeled, repaired
rearrangement(n) การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rearrange(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่, ปรับปรุง
prearrange(พรีอะเรนจฺ') vt. จัดไว้ล่วงหน้า, จัดไว้ก่อน., See also: prearrangement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่, จัดแจงใหม่, จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดแจงใหม่, การจัดใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead of sending Ju-Mong to the Han, rearrange the business dealings with the Han.แทนที่เราจะส่งจูมงไปฮั่น จัดการการค้ากับฮั่นเสียใหม่ Episode #1.41 (2006)
Why don't you tell David to rearrange the field trip for Friday?คุณช่วยบอกเดวิดว่าให้เลื่อนการออกหน่วยไปเป็นวันศุกร์ได้ไหม? The Last King of Scotland (2006)
He always rearranges the bodies, but this is way out of character.เขาจัดศพเป็นระเบียบทุกครั้ง แต่มันผิดที่ควรจะเป็นเยอะมาก Mr. Brooks (2007)
Do you mind if we rearrange the furniture?จะว่าอะไรมั้ยถ้าเราจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ Welcome to Kanagawa (2008)
Rearrange us how?จัดเรียงให้เรายังไง Double Blind (2009)
If you two are in a rush, I could just take a couple more shots here, and then I could rearrange you any way you like.ถ้าคุณสองคนกำลังเร่งรีบ ผมสามรถทำภาพคู่เพิ่มเติมได้ แล้วผมจะจัดเรียงใหม่ในแบบที่คุณต้องการ Double Blind (2009)
Okay, we don't have time to rearrange a song For you, mercedes. Rachel is singing it.เราไม่มีเวลาทำเพลงให้เธอใหม่ ให้เรเชลร้องละกัน Wheels (2009)
I see the naval officer who would rearrange his leaveผมเห็นเจ้าหน้าที่ทหารเรือ คนที่ได้จัดการให้ตัวเองหลบหน้าไป Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
I might be tempted to rearrange your face somewhatฉันคงจะต้องจัดการกับหน้าเธอสักหน่อย The Tourist (2010)
You think you can just splash up some paint and rearrange the furniture, and everything will be all right.คุณคิดว่าคุณสามารถเพียงแค่ สาดขึ้นสีบางและจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ และทุกอย่างจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด The Beaver (2011)
You know what? It'll fit. I just gotta rearrange a few things.รู้ไหมคะ มันพอดี ฉันต้องจัดของนิดหน่อย Hecks on a Plane (2011)
Which is why I propose that we rearrange our 11:00 number and turn it into a duet.ผมก็เลยขอโอกาสเสนอ ให้เราจัดการเปลี่ยน การร้อง 11 คนแบบเดิมของเรา เป็นการร้องแบบ ดูเอ็ท Original Song (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดลำดับ(v) rearrange, Syn. ลำดับ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้, Thai Definition: นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดลำดับ[jat lamdap] (v, exp) EN: rearrange  FR: ordonner ; classer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rearrange
rearranged
rearrangement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearrange
rearranged
rearranges
rearrangement
rearrangements

Japanese-English: EDICT Dictionary
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
やらせ[yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) { chem } Fries rearrangement [Add to Longdo]
再整理[さいせいり, saiseiri] (n, vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]
再配置[さいはいち, saihaichi] (n) rearrangement; reallocation; realignment; relocation [Add to Longdo]
事前割当[じぜんわりあて, jizenwariate] (n) prearranged quota [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
組み替え(P);組替え;組み換え;組換え[くみかえ, kumikae] (n, vs) rearrangement (of classes); recomposition; recombination; reclassification; (P) [Add to Longdo]
組み替える;組み換える;組替える;組換える[くみかえる, kumikaeru] (v1, vt) to rearrange (classes); to recompose; to reset; to recombine (genes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 re-arrange \re`-ar*range"\, Rearrange
 \Re`ar*range"\(r[=e]`[a^]r*r[=a]nj"), v. t.
   To arrange again; to put into a different order; to arrange
   in a different way; as, Please re-arrange these files in
   alphabetical order. Usually used without the hyphen.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rearrange
   v 1: put into a new order or arrangement; "Please rearrange
      these files"; "rearrange the furniture in my room"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top