ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rafting

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rafting-, *rafting*, raft
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rafting(n) การแข่งแพ, See also: การเดินทางด้วยแพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rafting (Sports)ล่องแพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
raftingล่องแก่ง, การล่องแก่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, those the rafting brochures still in your room? -What?โบรชัวร์แพยังอยู่ห้องนายมั้ย Chuck Versus the Nemesis (2007)
Some college kids went missing. They were river rafting and didn't come back.นักศึกษากลุ่มหนึ่งหายไปค่ะ\ พวกเขาไปล่องแก่งแล้วยังไม่กลับออกมา Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
My friends and I were rafting on the Bluefish River... two days ago.ฉันกับเพื่อนๆมาล่องแก่งกันที่แม่น้ำบลูฟิช เมื่อสองวันก่อน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I'm gonna tie you down and show you pictures of my river rafting trip.ฉันจะผูกนายไว้ แล้วโชว์รูป ที่ชั้นไปล่องแก่งมา Wedding (2011)
Tracy and a bunch of her grad student friends went on a white-water rafting trip with a Dr. Blakely, their professor, although it wasn't a good time for him.เทรซี่กับเพื่อนนักศึกษา ไปเที่ยวล่องแก่ง กับดร.เบรกรี่ย์ Pandora (2012)
He left town two days ago on some boondoggle white-water rafting trip to Tahoe.ออกจากเมืองไปเมื่อสองวันก่อน พาลูกค้าไปเที่ยวล่องแก่งไร้สาระที่ทาโฮ Red Velvet Cupcakes (2013)
His office says the rafting group will be out of cell range for another day or so.ออฟฟิตของเค้าบอกว่าพวกกลุ่มล่องแก่งจะ อยู่ในที่ไม่มีสัญญาณอีกซักวันสองวัน Red Velvet Cupcakes (2013)
Oh, please, this is the last guy who'd go on a white-water rafting trip.โอ้ว อย่ามา คนๆนี้คือคนสุดท้ายบนโลกที่จะไป เที่ยวเล่นล่องแก่ง Red Velvet Cupcakes (2013)
Yeah, I heard. The old rafting trip gambit?ใช่ ก็ได้ยินมาอย่างนั้น ลูกไม้ล่องแก่งเดิมๆ Red Velvet Cupcakes (2013)
The cops finally tracked down the rafting group.ในที่สุด พวกตำรวจก็หากลุ่มล่องแก่งเจอ Red Velvet Cupcakes (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การร่างสัญญา[kān rāng sanyā] (n, exp) EN: contract drafting
คณะกรรมการยกร่าง[khanakammakān yok rāng] (n, exp) EN: drafting committee
ล่องแพ[lǿng phaē] (v, exp) EN: go rafting ; ride a raft ; travel on a raft
ติดตาต่อกิ่ง[tittā tøking] (n) EN: budding ; bud grafting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rafting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rafting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ,   /  ] rafting; to float on the current; also written 漂流 #50,971 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rafting { n }rafting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n, vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) #4,850 [Add to Longdo]
穂(P);穗[ほ, ho] (n) (1) ear (of plant); head (of plant); (2) point; tip; (3) scion (in grafting); cion; (P) #5,296 [Add to Longdo]
起草[きそう, kisou] (n, vs) drafting; draughting; drawing up a bill; (P) #18,902 [Add to Longdo]
ラフティング[rafuteingu] (n) rafting [Add to Longdo]
画板[がばん, gaban] (n) drawing board; drafting board; draughting board [Add to Longdo]
芽接ぎ[めつぎ, metsugi] (n) bud grafting [Add to Longdo]
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n, adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
起案[きあん, kian] (n, vs) drafting; draughting [Add to Longdo]
起稿[きこう, kikou] (n, vs) drafting; draughting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rafting \Raft"ing\, n.
   The business of making or managing rafts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raft \Raft\, v. t. [imp. & p. p. {Rafted}; p. pr. & vb. n.
   {Rafting}.]
   To transport on a raft, or in the form of a raft; to make
   into a raft; as, to raft timber.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top