ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racy

R EY1 S IY0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racy-, *racy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racy[ADJ] ซึ่งค่อนข้างอนาจาร, See also: ซึ่งค่อนข้างหยาบคาย, Syn. risque'
racy[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งมีรสชาติ, Syn. energetic, lively
racy[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: ร้อนแรง, Syn. spicy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Just racy daguerreotypes.แค่เป็นการถ่ายรูป Faes Wide Shut (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน [n. exp.] (kān khopkhit kan) EN: conspiracy   
การละเมิดสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt sit) EN: piracy   
การสมรู้ร่วมคิด[n.] (kān somrū ruam khit) EN: collusion ; conspiracy   FR: collusion [f]
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RACY R EY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racy (j) rˈɛɪsiː (r ei1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rassig; schmissig; schnittig {adj} | rassiger; schmissiger; schnittiger | am rassigsten; am schmissigsten; am schnittigstenracy | racier | raciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
アキュラシ;アキュラスィ[, akyurashi ; akyurasui] (n) accuracy [Add to Longdo]
アドホクラシー[, adohokurashi-] (n) ad-hocracy [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy [Add to Longdo]
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy [Add to Longdo]
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy [Add to Longdo]
オートクラシー[, o-tokurashi-] (n) autocracy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racy \Ra"cy\ (r[=a]"s[y^]), a. [Compar. {Racier}
   (r[=a]"s[i^]*[~e]r); superl. {Raciest}.] [From {Race} a
   tribe, family.]
   1. Having a strong flavor indicating origin; of distinct
    characteristic taste; tasting of the soil; hence, fresh;
    rich.
    [1913 Webster]
 
       The racy wine,
       Late from the mellowing cask restored to light.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Exciting to the mental taste by a strong or
    distinctive character of thought or language; peculiar and
    piquant; fresh and lively; vigorous; spirited.
    [1913 Webster]
 
       Our raciest, most idiomatic popular words. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Burns's English, though not so racy as his Scotch,
       is generally correct.         --H.
                          Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       The rich and racy humor of a natural converser fresh
       from the plow.            --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. Somewhat suggestive of sexual themes; slightly improper;
    risqu['e].
    [PJC]
 
   Syn: Spicy; spirited; lively; smart; piquant; risqu['e].
 
   Usage: {Racy}, {Spicy}. Racy refers primarily to that
      peculiar flavor which certain wines are supposed to
      derive from the soil in which the grapes were grown;
      and hence we call a style or production racy when it
      "smacks of the soil," or has an uncommon degree of
      natural freshness and distinctiveness of thought and
      language. Spicy, when applied to style, has reference
      to a spirit and pungency added by art, seasoning the
      matter like a condiment. It does not, like racy,
      suggest native peculiarity. A spicy article in a
      magazine; a spicy retort. Racy in conversation; a racy
      remark.
      [1913 Webster]
 
         Rich, racy verses, in which we
         The soil from which they come, taste, smell, and
         see.               --Cowley.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racy
   adj 1: full of zest or vigor; "a racy literary style" [syn:
       {lively}, {racy}]
   2: marked by richness and fullness of flavor; "a rich ruby
     port"; "full-bodied wines"; "a robust claret"; "the robust
     flavor of fresh-brewed coffee" [syn: {full-bodied}, {racy},
     {rich}, {robust}]
   3: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]
   4: designed or suitable for competing in a race

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top