ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racy-, *racy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racy(adj) ซึ่งค่อนข้างอนาจาร, See also: ซึ่งค่อนข้างหยาบคาย, Syn. risque'
racy(adj) ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งมีรสชาติ, Syn. energetic, lively
racy(adj) เผ็ดร้อน, See also: ร้อนแรง, Syn. spicy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม, มีชีวิตชีวา, มีพลังงาน, มีรสชาติ, เผ็ดร้อน, แหลมคม, ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง, พวกขุนนาง, คณาธิปไตย, การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ, การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility, Ant. proletariat
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย, เอกาธิปไตย, ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด, ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด, ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย, กลุ่มของข้าราชการ, กลุ่มของนักบริหาร, ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service, red tape
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ, สหพันธ์, กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance, conspiracy, bloc, syndicate
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ, การสมคบร่วมคิด, การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative, conspiratorial, conspiratory adj., Syn. plot
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม, การวิปริต

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
aristocracy(n) พวกขุนนาง, ชนชั้นสูง, พวกผู้ดี
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
confederacy(n) การร่วมมือกัน, ความร่วมใจกัน, สัญญาร่วม
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด, การกบฏ, ประทุษกรรม
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม, ความเสื่อมทราม, ความเสื่อม
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน, ความไม่เที่ยง, ความไม่แม่นยำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Oh, Racie. We don't have to fight.อลิซี่ เราไม่จำเป็นต้องสู้กันเลยนะ Alice in Wonderland (2010)
How racy?ยังไงมีชีวิตชีวา? The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
We... We watch the Housewives shows, which are so, so racy.เราดูสมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว Sexy (2011)
Racy!ซึ่งมันอนาจาร มาก! Sexy (2011)
Most of these shots are pretty racy.ภาพส่วนใหญ่โจ้งครึ่มมาก Til Death Do Us Part (2012)
Just racy daguerreotypes.แค่เป็นการถ่ายรูป Faes Wide Shut (2013)
Racy, looks bad. - Clue two.ปริศนาข้อสองคือ บ้านของพ่อผม Gone Girl (2014)
- Racie.- เรซี่ Alice Through the Looking Glass (2016)
Don't "Racie" me!อย่ามาเรียกข้า! Alice Through the Looking Glass (2016)
- Racie.- เรซี่ Alice Through the Looking Glass (2016)
- Racie, no!- เรซี่ อย่า! Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[Anusāwarī Prachāthippatai] (n, prop) EN: Democracy Monument
จรรโลงประชาธิปไตย[janlōng prachāthippatai] (v, exp) EN: promote democracy  FR: promouvoir la démocratie
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [ m ] ; conspiration [ f ] ; conjuration [ f ] ; machination [ f ]
การคบคิดกัน[kān khopkhit kan] (n, exp) EN: conspiracy
การละเมิดสิทธิ์[kān lamoēt sit] (n, exp) EN: piracy
การสมรู้ร่วมคิด[kān somrū ruam khit] (n) EN: collusion ; conspiracy  FR: collusion [ f ]
ความแม่น[khwām maēn] (n) EN: accuracy  FR: précision [ f ] ; exactitude [ f ]
ความแม่นยำ[khwām maenyam] (n) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision  FR: précision [ f ] ; exactitude [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
racy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racy

WordNet (3.0)
racy(adj) designed or suitable for competing in a race
blue(adj) suggestive of sexual impropriety, Syn. gamey, juicy, naughty, risque, spicy, racy, gamy
full-bodied(adj) marked by richness and fullness of flavor, Syn. racy, rich, robust
lively(adj) full of zest or vigor, Syn. racy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Racy

a. [ Compar. Racier superl. Raciest. ] [ From Race a tribe, family. ] 1. Having a strong flavor indicating origin; of distinct characteristic taste; tasting of the soil; hence, fresh; rich. [ 1913 Webster ]

The racy wine,
Late from the mellowing cask restored to light. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Hence: Exciting to the mental taste by a strong or distinctive character of thought or language; peculiar and piquant; fresh and lively; vigorous; spirited. [ 1913 Webster ]

Our raciest, most idiomatic popular words. M. Arnold. [ 1913 Webster ]

Burns's English, though not so racy as his Scotch, is generally correct. H. Coleridge. [ 1913 Webster ]

The rich and racy humor of a natural converser fresh from the plow. Prof. Wilson. [ 1913 Webster ]

3. Somewhat suggestive of sexual themes; slightly improper; risqué. [ PJC ]

Syn. -- Spicy; spirited; lively; smart; piquant; risqué. -- Racy, Spicy. Racy refers primarily to that peculiar flavor which certain wines are supposed to derive from the soil in which the grapes were grown; and hence we call a style or production racy when it “smacks of the soil, ” or has an uncommon degree of natural freshness and distinctiveness of thought and language. Spicy, when applied to style, has reference to a spirit and pungency added by art, seasoning the matter like a condiment. It does not, like racy, suggest native peculiarity. A spicy article in a magazine; a spicy retort. Racy in conversation; a racy remark. [ 1913 Webster ]

Rich, racy verses, in which we
The soil from which they come, taste, smell, and see. Cowley. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rassig; schmissig; schnittig { adj } | rassiger; schmissiger; schnittiger | am rassigsten; am schmissigsten; am schnittigstenracy | racier | raciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy #679 [Add to Longdo]
民主[みんしゅ, minshu] (n) (1) (See 主権在民) democracy; popular sovereignty; (adj-f) (2) democratic; (P) #2,081 [Add to Longdo]
官僚[かんりょう, kanryou] (n) bureaucrat; bureaucracy; (P) #3,901 [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) #6,748 [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) #7,998 [Add to Longdo]
民政[みんせい, minsei] (n) democracy; civil government; (P) #16,912 [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n, vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) #17,255 [Add to Longdo]
共謀[きょうぼう, kyoubou] (n, vs, adj-no) conspiracy; complicity; (P) #19,121 [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top