ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

programming

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -programming-, *programming*, programm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programming(n) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. broadcasting, programing
programming(n) กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
programming language oneใช้ตัวย่อว่า PL/1 (อ่านว่า พีแอล/วัน) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) รุ่นเก่าอีกภาษาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือเมนเฟรม (mainframe)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
visual programmingการทำโปรแกรมด้วยภาพหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมสำเร็จ สามารถกำหนดรายการคำสั่ง (menu) ต่าง ๆ ได้เอง โดยอาจจะคัดลอกของเก่ามาตัด-ปะ ใหม่ อาจเลือกใช้ Visual BASIC ของบริษัทไมโครซอฟต์ หรือ Object Version ของบริษัทบอร์แลนด์ ก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmingการวางกำหนดการ, การวางแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmingกำหนดการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
programming languageภาษาโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programming languageภาษาชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmingการเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Programmingการเขียนโปรแกรม [TU Subject Heading]
Programming (Mathematics)การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
programming and budgeting systemระบบการวางแผน [เศรษฐศาสตร์]
programming and budgeting systemการจัดทำงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
programming and budgeting systemการทำแผนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Programming Language 1ภาษาพีแอลวัน [คอมพิวเตอร์]
Programming languages (Electronic computers)ภาษาคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Programming mathematicsการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1, 000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
GLG-20s acknowledge programming and compliance.GLG-20 ยืนยัน การโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว Spies Like Us (1985)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
Why don't you just leave the programming to me?ทำไมคุณไม่เพียงแค่ปล่อย ให้การเขียนโปรแกรมเพื่อให้ฉันหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Well, we're just calling to check up on our adult programming subscribers.เอ่อ, พวกเราถูกเรียมาเพื่อตรวสอบ เกี่ยวการตอบรับเป็นสมาชิกของรายการผู้ใหญ่ Disturbia (2007)
Ethan Shaw, you are acting in contravention of our programming objective.อีธาน ชอว์ คุณกำลังกระทำสิ่งที่ขัด กับเป้าหมายที่เราวางไว้ Eagle Eye (2008)
Ethan Shaw defied my programming objectives.อีธาน ชอว์ ต่อต้านโปรแกรมที่วางไว้ Eagle Eye (2008)
See, what Night has in here is the programming that I originally developed.ก็นะ เค้าถูกลงโปรแกรมที่ฉันเป็นคนทำนี่นา... Absolute Boyfriend (2008)
What's with your jealousy programming anyway?โปรแกรมหึงของนายเป็นอะไรอีกล่ะ Absolute Boyfriend (2008)
Mr. Namikiri's programming really is brilliant.โปรแกรมของคุณนามิคิรินี่เจ๋งไปเลยนะครับ Absolute Boyfriend (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
We don't have the correct programming protocols for weaponizing!เราไม่มีโปรแกรม ที่จะติดตั้งอาวุธแบบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmingC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
programmingIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
programmingMaybe it's about time I started learning (to do) programming.
programmingWhat programming language does everybody like?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเขียนโปรแกรม[kān khīen prōkraēm] (n, exp) EN: computing programming  FR: programmation (informatique) [ f ]
ภาษาการเขียนโปรแกรม[phāsā kān khīen prōkraēm] (n, exp) EN: programming language  FR: langage de programmation [ m ]
ภาษาโปรแกรม[phāsā prōkraēm] (n, exp) EN: programming language  FR: langage de programmation [ m ]
ภาษาซี[phāsā Sī] (tm) EN: C language ; C programming language  FR: langage C [ m ] ; C [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
programming

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programming

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] programming language [Add to Longdo]
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ,     /    ] programming [Add to Longdo]
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] programming language; computer language [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programmablaufplan { m }; Programmflussdiagramm { m }programming flowchart [Add to Longdo]
Programmiersprache { f } | Programmiersprachen { pl }programming language | programming languages [Add to Longdo]
Programmierung { f }; Programmieren { n } | absolute Programmierung | strukturierte Programmierungprogramming | absolute programming | structured programming [Add to Longdo]
Programmierumgebung { f }programming environment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) #1,620 [Add to Longdo]
関数;函数(oK)[かんすう, kansuu] (n) { comp } function (e.g. math, programming, programing) #3,202 [Add to Longdo]
プログラミング[puroguramingu] (n, vs) { comp } programming; programing #5,471 [Add to Longdo]
配列(P);排列[はいれつ, hairetsu] (n, vs) (1) arrangement; disposition; (2) { comp } array (programming, programing); (P) #7,358 [Add to Longdo]
ルビー(P);ルビ(P)[rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) { comp } Ruby (programming language); (P) #12,192 [Add to Longdo]
プロローグ[puroro-gu] (n) (1) prologue; (2) { comp } Programming in Logic; PROLOG; (P) #17,020 [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) { comp } C programming language [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment [Add to Longdo]
プログラミング言語[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language [Add to Longdo]
プログラム言語[プログラムげんご, puroguramu gengo] programming language [Add to Longdo]
プロローグ[ぷろろーぐ, puroro-gu] prologue, PROLOG, Programming in Logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 programming
   n 1: setting an order and time for planned events [syn:
      {scheduling}, {programming}, {programing}]
   2: creating a sequence of instructions to enable the computer to
     do something [syn: {programming}, {programing}, {computer
     programming}, {computer programing}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 programming
  n.
 
   1. The art of debugging a blank sheet of paper (or, in these days of
   on-line editing, the art of debugging an empty file). ?Bloody instructions
   which, being taught, return to plague their inventor? (Macbeth, Act 1,
   Scene 7)
 
   2. A pastime similar to banging one's head against a wall, but with fewer
   opportunities for reward.
 
   3. The most fun you can have with your clothes on.
 
   4. The least fun you can have with your clothes off.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top