ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pro

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pro-, *pro*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
produzione[Thai] (n, vi, vt, adv) general

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
propofol(n) a short-acting, intravenously administered hypnotic agent. Its' uses include the induction and maintenance of general anesthesia, sedation for mechanically ventilated adults, and procedural sedation. Propofol is also commonly used in veterinary medicine. Propofol is approved for use in more than 50 countries, and generic versions are available. Chemically, propofol is unrelated to barbiturates and has largely replaced sodium thiopental (Pentothal) for induction of anesthesia because recovery from propofol is more rapid and "clear" when compared with thiopental. Propofol is not considered an analgesic, so opioids such as fentanyl may be combined with propofol to alleviate pain. Propofol has been referred to as "milk of amnesia" (a play on words of milk of magnesia), because of the milk-like appearance of its intravenous preparation.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Proptosis(n) bulging eyes, protruding eyes, See also: S. exophthalmos

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
productivity(n, jargon) ผลิตภาพ
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement
ProjectOne[โปร-เจ็ค-วัน] (n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา
propogate(misspelling) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pro(prf) ก่อน, See also: ไปข้างหน้า, แทนที่
pro(adj) ที่เห็นด้วย
pro(prep) สำหรับ
pro(n) ผู้ที่เห็นด้วย
pro(n) การลงความเห็นสนับสนุน
pro(n) นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional), Syn. expert, master, Ant. beginner, novice
pro(sl) การขายตัว, See also: การขายประเวณี
pro-(prf) ก่อน, See also: ไปข้างหน้า, สนับสนุน
prod(vt) แหย่, See also: แยง, Syn. push
prod(vt) กระตุ้น, Syn. provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pro(โพร) adv., n. (pl. pros) (สิ่งที่) ชอบ, สนับสนุน, =professional (ดู)
pro forma(โพรโฟร'มะ, โพร์ฟอร์'มะ) (Latin) ตามแบบ
pro-Pref. ชอบ, สนับสนุน, ไปข้างหน้า, ก่อน, ตาม, แทน, ต่อหน้า
probability(พรอบ'อะบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้, โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้. -in all probability เป็นไปได้มาก, Syn. likelihood
probable(พรอบ'อะเบิล) adj. เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, ค่อนข้างแน่, คง, น่าจะเกิดขึ้น
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
probably(พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว, เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม, ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ, ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ, ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
pro(adj) เห็นด้วย, ซึ่งสนับสนุน, ชอบ
pro(n) ข้อสนับสนุน
probability(n) ความน่าจะเป็น
probable(adj) น่าจะเป็น, น่าเชื่อ, เป็นไปได้
probably(adv) บางที, น่า, คง, เป็นไปได้มาก
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง, ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง, การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ
probe(vt) ตรวจสอบ, ไต่ถาม, สอบสวน, ทดสอบ
probity(n) ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา
problem(n) ปัญหา, โจทย์เลข, หมากกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata (L.)ตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata premiumเบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน มีความหมายเหมือนกับ proportional reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rateแบ่งตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro-choiceฝ่ายปกป้องสตรีในการทำแท้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro-lifeฝ่ายปกป้องชีวิตทารก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro-rata premiumมีความหมายเหมือนกับ fractional premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pro se representationการตั้งทนาย [TU Subject Heading]
Pro/Engineerโปร/เอ็นจิเนีย [TU Subject Heading]
proactive foreign policyนโยบายต่างประเทศเชิงรุก " เป็นนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงยุคหลังสงครามเย็นที่การแข่งขันและความขัด แย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ได้เกือบหมดสิ้นไป โดยประเทศไทยได้เน้นบทบาทนำทางการทูต และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ของประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้น " [การทูต]
Probabilitiesความน่าจะเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Probabilitiesความน่าจะเป็น [TU Subject Heading]
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
probable maximum precipitationprobable maximum precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Probable Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี, Example: มีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมสนับสนุนว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ Probable reserves มีความไม่แน่นอนสูงกว่า proved reserves ในด้านขนาดหรือขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง ความสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Probarbus jullieniปลายี่สก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pro Consul(n, phrase) ผู้แทนกงสุล
pro rataตามสัดส่วน, ตามส่วน
pro seด้วยตัวเอง the defendant appears, pro se, at the court.
pro seด้วยตัวเอง
proactively(adv) อย่างมั่นใจ
probably not(phrase) อาจจะไม่
ProbioticsProbiotics
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า, Syn. facing problem
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส Rebecca (1940)
Pro tem, you can say no, I'll have you down for mine being off at the first light.โปร tem และคุณไม่สามารถ บอกว่าไม่มี ฉันจะมีคุณลง เหมืองถูกปิดที่แสงแรก How I Won the War (1967)
Ad hoc, ad loc and quid pro quo.แอดฮก แอดลก และ ควิด ปโร คโว Yellow Submarine (1968)
Ad hoc, ad loc and quid pro quo.แอดฮก แอดลก และ ควิด ปโร คโว Yellow Submarine (1968)
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Golf pro at the Snowdon Hills Country Club.โปรกอล์ฟที่สโนว์ดอนฮิลล์คันทรีคลับ The Shawshank Redemption (1994)
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก Pi (1998)
Is this pro bono work that you do?นี่คือ Pro Bono (งานที่ปราศจากค่าตอบแทน) ที่คุณทำ? Brokedown Palace (1999)
Pro bono?Pro Bono? Brokedown Palace (1999)
Our pro bono work is good for the firm's image. Right, honey?งาน Pro Bono ของเรามันดีต่อการสร้างภาพพจน์ให้บริษัท จริงไหม ที่รัก? Brokedown Palace (1999)
I don´twant to put extra pressure on you, but there´s going to be some pro scouts out there looking.ฉันไม่อยากกดดันเธอ แต่จะมีแมวมองมาดูด้วย Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pro600 problems will be tough going.
pro82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
proA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
proAbide by your promise.
proAbility is the only factor considered in promoting employees.
proA burning meteoroid produces a meteor.
proA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
proA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
proAccepting what you say, I'm still against the project.
proAccept the proposal.
proAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
proAccording to a study, big women are more prone to have twins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
งานประพันธ์(n) poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
งานมงคล(n) auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
ถ้าหาก(conj) if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
นักจัดรายการ(n) DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ปิดป้อง(v) cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปูพื้น(v) lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [ m ]
อาหารรองรัง[āhān røngrang] (n, exp) EN: provisions
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pro
prob
prob
prod
prom
prop
pros
prow
pro's
proba

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pro
Prof
pro-
prod
prom
prop
pros
prow
prox
probe

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule #338 [Add to Longdo]
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ,   /  ] property; assets #762 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] proofread; to check; to compare #1,065 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] promoted #1,089 [Add to Longdo]
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of #1,117 [Add to Longdo]
比例[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ,  ] proportion; scale #1,234 [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ,   /  ] profits #1,280 [Add to Longdo]
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ,   /  ] program; item (on a program) #1,365 [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ,  ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project #1,527 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous #1,554 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
proต่อ เช่น pro Person ต่อคน
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, Syn. Reagenzglas
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: A. sakral, Syn. weltlich
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน, Syn. alltäglichA. ungewöhnlich
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง, See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pro-Kopf-Einkommen { n }income per capita [Add to Longdo]
Proa { f } [ naut. ]proa [Add to Longdo]
Probation { f }probation [Add to Longdo]
Probe { f }probe [Add to Longdo]
Probe { f }rehearsal [Add to Longdo]
Probe { f }rehearse [Add to Longdo]
Probe { f }; Muster { n }specimen [Add to Longdo]
Probe { f }test; tryout [ Am. ] [Add to Longdo]
Probe { f }; Muster { n }; Warenmuster { n }sample [Add to Longdo]
Probe { f }prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
Probeabzug { m }proof [Add to Longdo]
Probeauftrag { m } | Probeaufträge { pl }trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probebelastung { f }proof load [Add to Longdo]
Probedruck { m }proof copy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: transformation en pronom
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: regarder
approcher(vi) ใกล้เข้ามา, กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
avant-propos(n) |m| คำนำ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
professional(n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[だい, dai] (pref) (1) the large part of; (2) big; large; great; (suf) (3) approximate size; no larger than; (4) (abbr) (See 大学・1) -university; (n) (5) large (e.g. serving size); loud (e.g. volume setting) #110 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
坪当たり[つぼあたり, tsuboatari] pro_Tsubo [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
売春[ばいしゅん, baishun] Prostitution [Add to Longdo]
投影[とうえい, touei] Projektion [Add to Longdo]
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] provokativ;, schluepfrig [Add to Longdo]
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pro \Pro\, prep. [L.; akin to prae before, Gr. ?, and E. for.
   See {For}, prep., and cf. {Prior}, a.]
   A Latin preposition signifying for, before, forth.
   [1913 Webster]
 
   {Pro confesso} [L.] (Law), taken as confessed. The action of
    a court of equity on that portion of the pleading in a
    particular case which the pleading on the other side does
    not deny.
 
   {Pro rata}. [L. See {Prorate}.] In proportion; proportion.
 
   {Pro re nata} [L.] (Law), for the existing occasion; as
    matters are.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pro \Pro\, adv.
   For, on, or in behalf of, the affirmative side; -- in
   contrast with {con}.
   [1913 Webster]
 
   {Pro and con}, for and against, on the affirmative and on the
    negative side; as, they debated the question pro and con;
    -- formerly used also as a verb.
 
   {Pros and cons}, the arguments or reasons on either side.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pro- \Pro-\ [L. pro, or Gr. ?. See {Pro}.]
   A prefix signifying before, in front, forth, for, in behalf
   of, in place of, according to; as, propose, to place before;
   proceed, to go before or forward; project, to throw forward;
   prologue, part spoken before (the main piece); propel,
   prognathous; provide, to look out for; pronoun, a word
   instead of a noun; proconsul, a person acting in place of a
   consul; proportion, arrangement according to parts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pro
   adv 1: in favor of a proposition, opinion, etc. [ant: {con}]
   adj 1: in favor of (an action or proposal etc.); "a pro vote"
       [ant: {anti}]
   n 1: an athlete who plays for pay [syn: {professional}, {pro}]
      [ant: {amateur}]
   2: an argument in favor of a proposal [ant: {con}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PRO
     Precision RISC Organization (org.)
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 pro
  1. instead of
  2. before; in front of

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 pro /proː/
  per

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top