ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presidency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presidency-, *presidency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presidency(n) ตำแหน่งประธานาธิบดี, See also: , Syn. position, chairmanship
presidency(n) งานรับผิดชอบของประธานาธิบดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presidency(เพรส'ซิเดินซี) n. ตำแหน่งประธาน, ตำแหน่งประธานาธิบดี, ตำแหน่งนายก

English-Thai: Nontri Dictionary
presidency(n) ตำแหน่งประธานาธิบดี, ตำแหน่งประธาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
presidency(n) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Florida goes Bush. The presidency is Bush. That's it.ฟลอริดาเลือกบุช ประธานาธิบดีคือบุช มันสิ้นสุดแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
You know I've never done anything in my presidency that I didn't feel was right for the country.คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยใช้อำนาจปธน.ทำอะไร ที่ผมไม่รู้สึกว่าถูกต้องสำหรับประเทศชาติ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
The Minister of Interior is officially Candidate for the presidency of the Republic, รัฐมนตรีความมั่นคงภายในแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะเป็น ผู้สมัครปธ.ของฝรั่งเศส Frontier(s) (2007)
These are, with no serious doubt, the last hours of the 37th presidency of the United States.เหล่านี้ ไม่มีข้อสงสัยหนักหนาอะไร ในชั่วโมงสุดท้ายของปธน. คนที่37ของสหรัฐ Frost/Nixon (2008)
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.ก่อนอื่น ผมควรลาออก จากตำแหน่งเพื่อให้มีผลตอนเที่ยงพรุ่งนี้ Frost/Nixon (2008)
Richard Nixon, who goes now from the power of the presidency to a form of exile in California.ริชาร์ด นิสัน คนที่หลุดตำแหน่งไปแล้ว จากการทรงอำนาจปธน. จะกลายเป็นคนธรรมดาหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย Frost/Nixon (2008)
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
...as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America....ในฐานะผู้สมัคร ตัวแทนพรรคแดโมแครต เพื่อชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Precious (2009)
Today, there was an attempt to kidnap the Presidency candidate, Seo Yong Hak.วันนี้มีความพยายามในการจะลักพาตัวผู้สมัคร ซอ ยองฮัค Episode #1.8 (2011)
Svetlana Belikova has resigned from her presidency and companies that supported her and the former government will be thrown out of the country and dismantled.สเวนลาน่า เบลิโก้ว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานาธิปดี และกลุ่มผู้สนับสนุนเธอและรัฐบาลชุดเก่า จะถูกให้ออกนอกประเทศและถอดถอนอำนาจ Resident Evil: Damnation (2012)
Your do-nothing presidency has me seriously considering abolishing the post altogether.การเป็นประธานที่ไม่ทำอะไรเลยของเธอ ทำให้ฉันต้องพิจารณาเรื่องปลดเธอออกจากตำแหน่งนี้ Prom-asaurus (2012)
Miss Pierce, you are making a mockery of this student government, and if you don't make an impact with the rest of your term, your presidency will be this school's last!คุณเพียร์ซ คุณกำลังลบหลู่ สถาบันการศึกษา แล้วถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างในเทอมที่เหลือ Prom-asaurus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presidencyHe finally resigned the presidency of the college.
presidencyHe is a natural to win the Presidency.
presidencyHe is eligible for the presidency.
presidencyHe is going to run for the Presidency.
presidencyHe made a hard run of the presidency.
presidencyHe made his way to presidency step by step.
presidencyHe was nominated for the presidency.
presidencyHis career culminated in the presidency.
presidencyLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
presidencyOught he to be forced out of the presidency?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
presidency
presidency's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presidency

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会长团[huì zhǎng tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ ㄊㄨㄢˊ,    /   ] presidency [Add to Longdo]
总统任期[zǒng tǒng rèn qī, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄖㄣˋ ㄑㄧ,     /    ] presidency; term of office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presidency \Pres"i*den*cy\, n.; pl. {Presidencies}. [Cf. F.
   pr['e]sidence.]
   1. The function or condition of one who presides;
    superintendence; control and care.
    [1913 Webster]
 
   2. The office of president; as, Washington was elected to the
    presidency.
    [1913 Webster]
 
   3. The term during which a president holds his office; as,
    during the presidency of Madison.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the three great divisions of British India, the
    Bengal, Madras, and Bombay Presidencies, each of which had
    a council of which its governor was president.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presidency
   n 1: the tenure of a president; "things were quiet during the
      Eisenhower administration" [syn: {presidency},
      {presidential term}, {administration}]
   2: the office and function of president; "Andrew Jackson
     expanded the power of the presidency beyond what was
     customary before his time" [syn: {presidency},
     {presidentship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top