ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prejudice

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prejudice-, *prejudice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prejudice(n) ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance
prejudice(vt) ทำให้มีอคติ, See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice(vt) ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้เป็นผลร้าย
prejudice against(phrv) ทำให้มีอคติกับ, See also: ทำให้ไม่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน, ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล, ความเสียหาย, ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ, ทำให้เสียหาย, ละเมิด, เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality

English-Thai: Nontri Dictionary
prejudice(n) ความลำเอียง, ความรังเกียจเดียดฉันท์, อุปาทาน, ความเสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudiceความเดียดฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prejudice the rightทำให้เสื่อมเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
prejudiceกระทบ
prejudiceผลกระทบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. 12 Angry Men (1957)
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. 12 Angry Men (1957)
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment.เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would sufferเมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ Sorry, I Love You (2004)
I will break the prejudice you have against Bs.ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I was wrong not to trust you, and I-I let my prejudice about Bauer get in the way.ผมผิดเองที่ไม่เชื่อคุณ และผมปล่อยให้อคติ ที่มีต่อบาวเออร์ทำให้เป็นแบบนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Oh, maybe it's just my old prejudice speaking, โอ้ บางที่ มันเพิ่งเป็นอุปทานเก่าที่ฉันพูดไปนะ Seder Anything (2009)
I pray that, this time, the Police Service can see past its own prejudice and its own desire to seek a sacrificial lamb.ผมสวดมนต์ว่าครั้งนี้ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีอคติของตัวเองเหมือนอดีตที่ผ่านมา และความปรารถนาของตัวเอง เพื่อแสวงหาแพะรับบาป Episode #1.3 (2010)
Prejudice is just ignorance, Kurt, and you have a chance right now to teach him.อคติมันคือการเพิกเฉยนะเคิร์ท แล้วเธอจะมีโอกาส ตอนนี้ที่จะสอนพวกเขา Never Been Kissed (2010)
Someone without the prejudice that the rest of us carry around.ใครสักคนที่ไม่มีอคติ ที่พวกเราที่เหลือ แบกมันไว้. Digging the Dirt (2010)
Back then prejudice was status quo♪ Back then prejudice was status quo ♪ Meet the Grandparents (2010)
Your prejudice misleads your judgment, Cassandra.อคติในใจเจ้า จะทำให้เจ้าผิดพลาด, คาสเซนดร้า. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudiceAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
prejudiceEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
prejudiceHe had a prejudice against women drivers.
prejudiceHe has a prejudice against jazz.
prejudiceHe has a prejudice against Jews.
prejudiceHe is not a person who has strong racial prejudice.
prejudiceHe is prejudiced against her.
prejudiceHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudiceHis action sprang from prejudice.
prejudiceHis opinion is free from prejudice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ภยาคติ(n) prejudice, See also: prejudice because of fear, Example: พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง, Thai Definition: การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prejudice
prejudiced
prejudices

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prejudice
prejudiced
prejudices

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] prejudice #14,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaden { m } | zu jds. Schadenprejudice | to the prejudice of sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏見[へんけん, henken] (n) prejudice; narrow view; (P) #13,544 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n, adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prejudice \Prej"u*dice\, n. [F. pr['e]judice, L. praejudicium;
   prae before + judicium judgment. See {Prejudicate},
   {Judicial}.]
   1. Foresight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Naught might hinder his quick prejudize. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An opinion or judgment formed without due examination;
    prejudgment; a leaning toward one side of a question from
    other considerations than those belonging to it; an
    unreasonable predilection for, or objection against,
    anything; especially, an opinion or leaning adverse to
    anything, without just grounds, or before sufficient
    knowledge.
    [1913 Webster]
 
       Though often misled by prejudice and passion, he was
       emphatically an honest man.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A bias on the part of judge, juror, or witness which
    interferes with fairness of judgment.
    [1913 Webster]
 
   4. Mischief; hurt; damage; injury; detriment. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       England and France might, through their amity,
       Breed him some prejudice.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prejudgment; prepossession; bias; harm; hurt; damage;
     detriment; mischief; disadvantage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prejudice \Prej"u*dice\, v. t. [imp. & p. p. {Prejudiced}; p.
   pr. & vb. n. {Prejudicing}.] [Cf. F. pr['e]judicier. See
   {Prejudice}, n.]
   1. To cause to have prejudice; to prepossess with opinions
    formed without due knowledge or examination; to bias the
    mind of, by hasty and incorrect notions; to give an
    unreasonable bent to, as to one side or the other of a
    cause; as, to prejudice a critic or a juryman.
    [1913 Webster]
 
       Suffer not any beloved study to prejudice your mind
       so far as to despise all other learning. --I. Watts
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct or injure by prejudices, or by previous bias
    of the mind; hence, generally, to hurt; to damage; to
    injure; to impair; as, to prejudice a good cause.
    [1913 Webster]
 
       Seek how may prejudice the foe.    --Shak
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prejudice
   n 1: a partiality that prevents objective consideration of an
      issue or situation [syn: {bias}, {prejudice},
      {preconception}]
   v 1: disadvantage by prejudice
   2: influence (somebody's) opinion in advance [syn: {prejudice},
     {prepossess}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top