ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pay attention

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay attention-, *pay attention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay attention to(phrv) สนใจ, See also: เอาใจใส่, Syn. attend to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่ Stand by Me (1986)
Now pay attention We pick up an oversized sockตอนนี้ ตั้งใจฟังกันหน่อย / เราเอาถุงเท้าคู่ใหญ่ๆ มา The Nightmare Before Christmas (1993)
You better pay attention now 'cause I'm the boogie manนายน่าจะสนใจชั้นดีกว่านะ เพราะว่าฉันคือ บูกี้ แมน The Nightmare Before Christmas (1993)
It looked like california. How could you pay attention to what he said?เหมือนแผนที่ แคลิฟอร์เนีย แล้วจะให้ สนใจในสิ่งที่เขาบอกได้ยังไง? The Story of Us (1999)
Pay attention to me, pay attention to me!สนใจฉันหน่อย, สนใจฉันหน่อย! Ken Park (2002)
He doesn't pay attention to this kind of thing.เค้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ Full House (2004)
"You better pay attention or this world we love so much""You better pay attention or this world we love so much" Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
But you should know I don't pay attention to curfews, and I never make my bed.แต่เธอควรรู้ไว้นะ ว่าฉันไม่สนใจ เกี่ยวกับกฏห้ามเข้าบ้านดึกรึออกจากบ้านตอนกลางคืน และฉันไม่เคยจัดเตียงเอง Crusade (2004)
Would you let the stove alone and pay attention to me?คุณมัวแต่ห่วงเตา ลองฟังฉันพูดหน่อยได้มั้ย ? The Amityville Horror (2005)
Please pay attention and follow me.เรากำลังจะขึ้นรถนะคะ กรุณาตั้งใจ แล้วตามฉันมาค่ะ Innocent Steps (2005)
Pay attention and stick to your parts.สนใจและยึดมั่นในส่วนของตนเอง The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pay attentionDon't look away idly; just pay attention to what you're doing.
pay attentionEverybody seems to pay attention to what he says.
pay attentionPay attention to his advice.
pay attentionPay attention to what he says.
pay attentionShe doesn't pay attention to others; in other words, she is selfish.
pay attentionWe must pay attention to environmental problems.
pay attentionWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.
pay attentionWe must pay attention to traffic signals.
pay attentionWhen meeting a Person for the first time, be sure to pay attention to the distance placed between yourself and your partner.
pay attentionYou can't treat the class as a whole, but must pay attention to each member.
pay attentionYou don't have to pay attention to what he says.
pay attentionYou must pay attention to every minute detail from now on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ใจ(v) attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ไยดี(v) care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
เหลียวแล(v) care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
สำเหนียก(v) listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai Definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
ให้ความสนใจ(v) take an interest, See also: pay attention to, grow or express concern, Syn. สนใจ, Example: นโยบายการลดอัตราการเพิ่มของประชากรกลายเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสนใจมากขึ้น
ตั้งใจฟัง(v) pay attention to listen to, Example: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ, Thai Definition: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
เงี่ยหู(v) pay attention, See also: listen carefully, Syn. ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: หล่อนพูดเบามากจนเราต้องเงี่ยหูฟัง, Thai Definition: เอียงหูฟังเพื่อให้ถนัด, ตั้งใจฟัง
จดจ่อ(v) concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai Definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
ฝักใฝ่(v) concentrate on, See also: pay attention to, be interested in, Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง, Thai Definition: สนใจเข้าด้วย
ใฝ่ใจ(v) pay attention to, See also: keen on, be fond of, take an interest in, Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น, Example: นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ, Thai Definition: เอาใจผูกพันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[ao hū pai nā ao tā pai rai] (xp) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention  FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
ฝักใฝ่[fakfai] (v) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in
ให้ความสนใจกับ ...[hai khwām sonjai kap …] (v, exp) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...  FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
เหลียวแล[līolaē] (v) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in  FR: porter attention à
นำพา[namphā] (v) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care  FR: tenir compte de ; prendre en compte
ใส่ใจ[saijai] (v) EN: attend ; pay attention ; give heed
ตั้งใจ[tangjai] (x) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully  FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à)
ตั้งใจฟัง[tangjai fang] (v, exp) EN: pay attention to ; listen to

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ,  ] pay attention to; emphasize #2,911 [Add to Longdo]
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] pay attention to; take notice of #10,289 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] pay attention; take notice of; to care for #44,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1, vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) #8,967 [Add to Longdo]
届く[とどく, todoku] (v5k, vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P) #13,219 [Add to Longdo]
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp, v1) to pay attention to [Add to Longdo]
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp, v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp, v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
気を配る;気をくばる[きをくばる, kiwokubaru] (exp, v5r) to pay attention; to be watchful [Add to Longdo]
気を付ける(P);気をつける[きをつける, kiwotsukeru] (exp, v1) to be careful; to pay attention; to take care; (P) [Add to Longdo]
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u, vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond [Add to Longdo]
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp, v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top