ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parodying

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parodying-, *parodying*, parody
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parodying
parody

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩って[もじって, mojitte] (exp) (uk) (See 捩じる) parodying [Add to Longdo]
パロる[paro ru] (v5r) (sl) to parody [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1, vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter [Add to Longdo]
替え歌;替歌[かえうた, kaeuta] (n) parody (of a song) [Add to Longdo]
捩り[もじり, mojiri] (n) parody; imitation [Add to Longdo]
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r, vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P) [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parody(n) การเขียนล้อเลียน, See also: การแต่งเพลงล้อเลียน, Syn. caricature, satire, lampoon, travesty, Ant. truth, exactness
parody(vt) ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parody(แพ'ระดี) n., v. การเขียนล้อเลียน, ล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
parody(n) เรื่องล้อ, การเขียนล้อ, ของเก๊, ของกำมะลอ
parody(vt) ล้อเลียน, เขียนล้อ, เลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parodyวรรณกรรมล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parodyniaการคลอดยาก, การคลอดผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parodyวรรณกรรมล้อเลียนวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parodyEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
parody

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parody
parodying

WordNet (3.0)
parody(n) a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way, Syn. takeoff, sendup, spoof, travesty, pasquinade, lampoon, burlesque, put-on, charade, mockery
parody(n) humorous or satirical mimicry, Syn. takeoff, mockery
parody(v) make a spoof of or make fun of
spoof(v) make a parody of, Syn. parody, burlesque

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
parody

v. t. [ imp. & p. p. parodied p. pr. & vb. n. parodying. ] [ Cf. F. parodier. ] To write a parody upon; to burlesque. [ 1913 Webster ]

I have translated, or rather parodied, a poem of Horace. Pope. [ 1913 Webster ]

parody

n.; pl. Parodies [ L. parodia, Gr. parw, di`a; para` beside + 'w, dh` a song: cf. F. parodie. See Para-, and Ode. ] [ 1913 Webster ]

1. A writing in which the language or sentiment of an author is mimicked; especially, a kind of literary pleasantry, in which what is written on one subject is altered, and applied to another by way of burlesque; travesty. [ 1913 Webster ]

The lively parody which he wrote . . . on Dryden's “Hind and Panther” was received with great applause. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. A popular maxim, adage, or proverb. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ,  仿 /  仿] parody; imitation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parodie { f } | Parodien { pl }parody | parodies [Add to Longdo]
Selbstparodie { f }self-parody [Add to Longdo]
parodierendparodying [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロる[paro ru] (v5r) (sl) to parody [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1, vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter [Add to Longdo]
替え歌;替歌[かえうた, kaeuta] (n) parody (of a song) [Add to Longdo]
捩って[もじって, mojitte] (exp) (uk) (See 捩じる) parodying [Add to Longdo]
捩り[もじり, mojiri] (n) parody; imitation [Add to Longdo]
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r, vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top