ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overdrive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overdrive-, *overdrive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overdrive(vt) ขับรุนแรงเกินไป, See also: กระตุ้นมากเกินไป
overdriven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ overdrive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
overdrive the sound and make it sound pretty rude.ทำให้เสียงดังจนล้น ทำให้มันฟังดูแผดกร้าว It Might Get Loud (2008)
So if these chips are actually alive, like some form of techno-organic interface, then the watch must be in overdrive to scan 'em.เจ้าชิปพวกนี้มันมีชีวิต เหมือนสิ่งมีชีวิตแบบชีวจักรกล ออมนิทริกซ์ก็เลยรวน เพราะพยายามสแกน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Have been in overdrive since the divorce.มีมากขึ้นตั้งแต่หย่ากัน Kingdom of the Blind (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
overdrive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overdrive
overdrives

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードライブ[o-ba-doraibu] (n) overdrive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overdrive \O`ver*drive"\, v. t. & i.
   To drive too hard, or far, or beyond strength.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overdrive \o"ver*drive`\, n.
   1. (Machinery) A gearing device which causes the drive shaft
    of an automobile or other machine to rotate at a speed
    greater than that of the engine crankshaft.
    [PJC]
 
   2. (Automotive) The gear setting of a motor vehicle at which
    the overdrive[1] is operative; as, cruising at 80 mph in
    overdrive.
    [PJC]
 
   3. Hence: [fig.] A state of unusually intense activity; as,
    when they got their new supercomputer, their research
    kicked into overdrive; one look at her made his heart jump
    into overdrive; -- used mostly of the activities of
    persons or groups.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overdrive
   n 1: the state of high or excessive activity or productivity or
      concentration; "Troops are ready to go into overdrive as
      soon as the signal is given"; "Melissa's brain was in
      overdrive"
   2: a high gear used at high speeds to maintain the driving speed
     with less output power
   v 1: drive or work too hard; "The teacher is overworking his
      students"; "Overdriving people often suffer stress"
   2: make use of too often or too extensively [syn: {overuse},
     {overdrive}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 overdrive
  exaggerate

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top