ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nontoxic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nontoxic-, *nontoxic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, the medical consensus is unanimous... there's no such thing as a nontoxic level of lead in humans, however small.วันนี้ที่ตกลงทางการแพทย์เป็นเอกฉันท์ ไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็นระดับที่ปลอดสารพิษ ของสารตะกั่วในมนุษย์ แต่มีขนาดเล็ก The Clean Room (2014)
"Nontoxic glue strips."กาวปลอดสารพิษ Fly (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nontoxic

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goiter, Nontoxicคอพอกธรรมดา [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungiftignontoxic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nontoxic \Non*tox"ic\, a.
   Not toxic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nontoxic
   adj 1: not producing or resulting from poison [syn: {nontoxic},
       {atoxic}] [ant: {toxic}]
   2: safe to eat [syn: {nonpoisonous}, {non-poisonous},
     {nontoxic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top