ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misbehavior

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misbehavior-, *misbehavior*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misbehavior(n) การประพฤติตนไม่สมควร, Syn. misconduct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misbehavior(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will tolerate no misbehavior of any kind.ฉันจะไม่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประเภทไหนอีก The Crimson Ticket (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misbehaviorParents punish their children for misbehavior.
misbehaviorWhat account can you give of your misbehavior?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัชฌาจาร(n) impoliteness, See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom), Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misbehavior
misbehavior

Japanese-English: EDICT Dictionary
ともあろうもの[tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misbehavior \Mis`be*hav"ior\, n.
   Improper, rude, or uncivil behavior; ill conduct. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misbehavior
   n 1: improper or wicked or immoral behavior [syn: {misbehavior},
      {misbehaviour}, {misdeed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top