ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manchmal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manchmal-, *manchmal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
manchmal; zuweilen { adv }sometimes [Add to Longdo]
Auch dem Aufmerksamsten entgeht manchmal etwas.Homer sometimes nods. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But love sometimes is too.Aber manchmal auch die Liebe. Tootsie (1982)
But sometimes it just wasn't enough.Doch manchmal reichte das nicht aus. Murderers' Sky (1988)
-Sometimes gassy, but I don't care- Manchmal mit Blahungen, aber egal Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
-Sometimes gassy, but yo, I don't care- Manchmal mit Blahungen, aber egal Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
He drinks too much sometimes.Er trinkt manchmal zu viel. Nicht alle waren Mörder (2006)
- Sometimes.- Manchmal. Night Terrors (1991)
He's not a bad person, Lord, really.Aber manchmal... Homer the Heretic (1992)
'Cause that's important.Denn das ist manchmal nötig. The Status Quo Combustion (2014)
You've seen Freaky Friday, sometimes little kids end up in big person bodies.Kennst du "Freaky Friday"? Manchmal enden kleine Kinder in den Körpern großer Leute. The Status Quo Combustion (2014)
I get calls like that sometimes. They get cold feet.Ich bekomme manchmal solche Anrufe. The Inheritance (2014)
Anyway, she pushed me away.Nur manchmal nicht. Aber sie wollte mich nicht. Bottom of the World (2014)
You know, sometimes, you can just be such a human.Manchmal benimmst du dich ... einfach zu menschlich. This Woman's Work (2014)
Sometimes I'm worried they're a little over the top.Manchmal fürchte ich, dass ich es ein bisschen übertreibe. Beasts of Burden (2014)
Sometimes.Manchmal. Beasts of Burden (2014)
You guys ever think about reasons to start drinking again?Mädels, denkt ihr manchmal an Gründe, um wieder mit dem Trinken anzufangen? Toilet Wine and the Earl of Sandwich (2014)
SometimesI drovesomewherehigh, madea tripodwiththe cameraon andthenwentdown, take about myself.Manchmal fuhr ich irgendwo hoch, stellte ein Stativ mit der Kamera auf und fuhr dann hinab, um mich selbst aufzunehmen. Point and Shoot (2014)
Night crawling bugs in my cell, were on the walls and sometimes to me, they lived in the toilet.Nachts krochen Wanzen in meine Zelle, waren an den Wänden und manchmal an mir, sie lebten in der Toilette. Point and Shoot (2014)
I sat there and sometimes twisted the face as horror, to convey the impression that I felt bad.Ich saß da und verzog manchmal das Gesicht wie vor Grauen, um den Eindruck zu vermitteln, dass es mir schlecht ging. Point and Shoot (2014)
SometimesI found Cameradistractedfromthe actualoff.Manchmal fand ich, die Kamera lenkte vom Eigentlichen ab. Point and Shoot (2014)
SometimesNuribroughtand I pressmenforfrontline.Manchmal brachten Nuri und ich Presseleute zur Frontlinie. Point and Shoot (2014)
Someone who sleeps so soundly and peacefully that... I have to check her pulse sometimes.Jemanden, der so fest und friedlich schläft, dass... ich manchmal ihren Puls fühlen muss. We Gotta Get Out of This Place (2014)
Sometimes they defecate in your...- Wird manchmal in ihren Garten geschissen... Who Shaves the Barber? (2014)
Sometimes she says "Irregardless" when the word is "Regardless."Manchmal sagt sie "Unabhängig", wenn "abhängig" das richtige Wort ist. Gem and Loan (2014)
Sometimes I wish our lives were less fraught, more froth. You know?Manchmal wünsche ich mir, unser Leben wäre mehr aufgeschlagen als angespannt, weißt du? Like Hell: Part 1 (2014)
Sometimes, to thrive, you need to do the unexpected.Manchmal muss man das Unerwartete tun, um Erfolg zu haben. Revolution (2014)
Sometimes things are just out of your control.Manchmal hat man einfach keine Kontrolle über die Dinge. Undercover (2014)
Sometimes.Manchmal. Forgive (2014)
Oh, sometimes I swear, I should just leave a trail of bread crumbs.Ich schwöre, manchmal sollte ich einfach eine Spur aus Brotkrümelchen auslegen. And the Not Broke Parents (2014)
Sometimes after the ventilator is shut off, the patient may breathe on their own for a few minutes or a few hours. Whoo-hoo!Manchmal, nachdem das Beatmungsgerät abgeschaltet wurde, könnte der Patient noch für einige Minuten oder einige Stunden selbst atmen. What Happens in Mecklinburg... (2014)
Marcus, sometimes our subconscious picks up details that our conscious minds aren't aware of.Marcus, manchmal nimmt unser Unterbewusstsein Details auf, was unser Bewusstsein nicht wahrnimmt. What Happens in Mecklinburg... (2014)
Yeah, sometimes I think about what our kid would be like. Don't you?Ja, manchmal denke ich daran, wie unser Kind wohl wäre. Mars Landing (2014)
She pays people to take pictures of me sometimes.Sie bezahlt Leute dafür, dass sie manchmal Bilder von mir machen. Enough Nemesis to Go Around (2014)
I'm a marketing consultant... sometimes when I'm immersed in a project, I'll hole up in a hotel for a week or two; helps me focus.Ich bin ein Marketing-Berater... manchmal, wenn ich total in einem Projekt stecke, verkrieche ich mich für eine oder zwei Wochen in einem Hotel, hilft mir mich zu konzentrieren. Enough Nemesis to Go Around (2014)
But the thing is, if you really study every inch of a crime scene, sometimes you notice things you weren't even looking for.Aber die Sache ist die, wenn man wirklich jeden Zentimeter eines Tatorts studiert, bemerkt man manchmal Dinge, die man nicht gesucht hat. Enough Nemesis to Go Around (2014)
She has a reason for everything, even if sometimes it requires you to act like a well-adjusted member of society.Sie hat für alles einen Grund, auch wenn es manchmal vorrausetzt, dass du so tust als seist du ein angepasstes Mitglied der Gemeinschaft. Panopticon (2014)
And you know, sometimes she arches her back when she says it, like this.Manchmal macht sie einen Buckel, wenn sie es ungefähr so sagt. And the Reality Problem (2014)
You know, sometimes it's the patient who... can't we just pity them and act like they're dead?Nur weißt du, manchmal ist der Patient, der... können wir nicht einfach Mitleid mit ihnen haben und so tun, als wären sie tot? Charlie and the Hot Latina (2014)
Well, sometimes people have to do whatever gets them through the night.Manchmal müssen Menschen tun, was immer sie durch die Nacht bringt. Inconceivable (2014)
And now I look at you sometimes, and I-I envy you.Und jetzt sehe ich Dich manchmal an, und ich, ... ich beneide Dich. All in the Family (2014)
And, sometimes, I'd get...Und manchmal wurde ich... Echo (2014)
Sometimes you just get a weird one.Manchmal trifft man schon merkwürdige Typen. A Fox, a Rabbit, and a Cabbage (2014)
You know sometimes you're in the middle of a dream...Weißt du, manchmal ist man mitten in einem Traum... Morton's Fork (2014)
- Because I like the BNP!- Denkt man manchmal. La vie à l'envers (2014)
I know, mum, but as sometimes you mess up the numbers, we said I would write your cheques., aber da du dich manchmal mit den Zahlen vertust, haben wir gesagt, dass ich das ubernehme. La vie à l'envers (2014)
Sometimes I feel I'm bothering them.Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich store. La vie à l'envers (2014)
Yeah, well, sometimes when that happens, your brain starts visualizing things that weren't really there.Ja, nun manchmal, wenn so etwas passiert, beginnt das Gehirn Dinge zu visualisieren, die gar nicht real sind. Beast Is the New Black (2014)
He can be an idiot.Manchmal ist er ein Idiot. La dernière échappée (2014)
At times, I feel I can't talk to them.Ich weiß manchmal nicht, wie ich sie erreichen kann. La dernière échappée (2014)
There are times... where I just go to pieces.Manchmal... muss es einfach raus. La dernière échappée (2014)
He thinks that Eugene and his Sovereign Army buddies crash there sometimes.Er glaubt, dass Eugene und sein Sovereign Army-Kumpel dort manchmal rumhängen. No Lack of Void (2014)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top